Kozlík Kneipp příbalový leták

Kozlík Kneipp potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

  • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat

Jak se Kozlík Kneipp užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Kozlík Kneipp uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá

Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný kořen kozlíku lékařského.

Kozlík Kneipp se tradičně používá:

  • ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu;
  • k podpoře spánku.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající ve věku od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp užívat Neužívejte Kozlík Kneipp:

– jestliže jste alergický(á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kozlík Kneipp se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající

Používání přípravku Kozlík Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Kozlík Kneipp

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky

(sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit vzájemné působení s těmito léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se užívat Kozlík Kneipp během těhotenství a v období kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte po dobu

2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá

Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:

Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně.

K podpoře spánku užívají se 1-2 potahované tablety 1/2 hodiny až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku. Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně.

Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se sklenicí pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže.

Délka užívání

K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů. Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena. Pokud však u Vás během léčby tímto přípravkem obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a)

V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste měl(a), zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte s užíváním tak, jak je uvedeno v bodě 3.

V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o dalších nutných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kozlík Kneipp

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po užívání přípravků z kořene kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže (např. pocit na zvracení, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Kozlík Kneipp uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje

  • Léčivou látkou je práškovaný kozlíkový kořen

Jedna potahovaná tableta přípravku Kozlík Kneipp obsahuje 500 mg Valeriana officinalis L., radix pulverata (práškovaný kozlíkový kořen)

  • Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak,

mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly.

Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé až hnědozelené skvrnité kulaté bikonvexní filmem potahované tablety. Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami.

Držitel rozhodnutí o registraci

Kneipp GmbH

Winterhäuser Str. 85 D-97084 Würzburg Německo

Výrobce

Kneipp GmbH

Johannes Gutenberg Strasse 8 D-97199 Ochsenfurt

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 8. 2022

Napsat komentář