Kardatuxan příbalový leták

Kardatuxan 2,5mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kardatuxan užívat

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Byl Vám předepsán přípravek Kardatuxan,

 • protože Vám byl zjištěn akutní koronární syndrom (skupina onemocnění, která zahrnuje infarkt myokardu a nestabilní anginu pectoris, které se projevují silnou bolestí na hrudi). Zároveň jste měl(a) zvýšené určité krevní testy, které ukazují na poškození srdce.
  • kyselinu acetylsalicylovou nebo
  • kyselinu acetylsalicylovou a klopidogrel nebo tiklopidin nebo

Přípravek Kardatuxan u dospělých snižuje riziko dalšího infarktu myokardu nebo snižuje riziko úmrtí na onemocnění srdce nebo cév.

Kardatuxan nebudete užívat jako jediný lék. Váš lékař Vám k němu přidá:

– u Vás bylo diagnostikováno vysoké riziko vzniku krevní sraženiny v důsledku ischemické choroby srdeční nebo onemocnění periferních tepen, které způsobují příznaky Vašeho onemocnění.

Přípravek Kardatuxan snižuje riziko vzniku krevních sraženin u dospělých (aterotrombotické příhody). Přípravek Kardatuxan Vám nebude podáván samotný. Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou.

V některých případech, pokud dostanete přípravek Kardatuxan po zákroku k otevření zúžené nebo uzavřené tepny na noze, aby se obnovil průtok krve, Vám může lékař předepsat také klopidogrel, který budete krátce užívat spolu s kyselinou acetylsalicylovou.

Kardatuxan obsahuje léčivou látku rivaroxaban a patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje sklon k tvorbě krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat Neužívejte přípravek Kardatuxan

 • jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže silně krvácíte
 • jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšují riziko závažného krvácení (například vřed žaludku, poranění nebo krvácení v mozku, nedávno prodělanou operaci mozku nebo očí)
 • jestliže užíváte léky, které brání srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin), s výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr

(hadičku) k udržení jeho průchodnosti

 • jestliže máte akutní koronární syndrom a dříve jste měl(a) krvácení nebo krevní sraženinu v mozku

(cévní mozkovou příhodu)

 • jestliže máte ischemickou chorobu srdeční nebo onemocnění periferních tepen a dříve jste měl(a) krvácení v mozku (cévní mozkovou příhodu) nebo u Vás došlo k ucpání malých tepen prokrvujících hlubokou tkáň mozku (lakunární typ cévní mozkové příhody) nebo pokud jste během minulého měsíce měl(a) krevní sraženinu v mozku (ischemický, nelakunární typ cévní mozkové příhody)
  • jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení
  • jestliže jste těhotná nebo kojíte
   • pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:
    • těžké onemocnění ledvin, protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle
    • jestliže užíváte další léky bránící srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Kardatuxan“)
    • krvácivé poruchy
    • velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou
    • onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu) nebo nádory žaludku nebo střev nebo pohlavního nebo močového ústrojí
    • problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)
    • onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie), nebo předchozí výskyt krvácení z plic
    • je Vám více než 75 let
    • vážíte méně než 60 kg
    • máte ischemickou chorobu srdeční se závažným symptomatickým srdečním selháním

  Kardatuxan neužívejte a informujte lékaře, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného.Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Kardatuxan se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.Přípravek Kardatuxan se nemá užívat v kombinaci s určitými dalšími léky, které snižují srážení krve, jinými než kyselina acetylsalicylová a klopidogrel/tiklopidin, jako např. prasugrel nebo tikagrelor.Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kardatuxan je zapotřebí

  • pokud máte srdeční chlopenní náhradu
  • pokud víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.
  • je velmi důležité, abyste před operací a po ní užíval(a) přípravek Kardatuxan přesně v časech stanovených lékařem.
  • Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální nebo spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):
   • je velmi důležité užívat přípravek Kardatuxan před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru přesně tak, jak Vám lékař řekl
   • okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba okamžitá léčba.

   Děti a dospívajícíTablety přípravku Kardatuxan 2,5 mg se nedoporučují jedincům ve věku do 18 let. O použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.Další léčivé přípravky a přípravek KardatuxanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

  • Jestliže užíváte
   • některé léky k léčbě plísňových infekcí (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži
   • ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří nadbytek kortizolu)
   • některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klarithromycin, erythromycin)
   • některé antivirové léky k léčbě infekce virem HIV/AIDS (například ritonavir)
   • jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo antagonisty vitaminu K, například warfarin a acenokumarol, prasugrel a tikagrelor (viz bod „Upozornění a opatření“))
   • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)
   • dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu
   • některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)).

   Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Kardatuxan, protože může dojít ke zvýšení účinku přípravku Kardatuxan. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být pečlivěji sledován(a).Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může u Vás rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

  • Jestliže užíváte:
   • některé léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)
   • třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě deprese
   • rifampicin, antibiotikum

  nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit vozidla, jezdit na kole, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře ještě předtím, než začnete přípravek Kardatuxan užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).

Pokud musíte jít na operaci:

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte lékaře před zahájením užívání přípravku Kardatuxan, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Kardatuxan. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Kardatuxan a zda máte být pečlivěji sledován(a).

Těhotenství a kojení

Kardatuxan neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte během léčby přípravkem Kardatuxan spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Kardatuxan může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý

Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku užívat

Doporučená dávka přípravku je jedna 2,5mg tableta dvakrát denně. Přípravek Kardatuxan užívejte každý den přibližně ve stejnou denní dobu (například jednu tabletu ráno a jednu večer). Tento přípravek lze užívat při jídle nebo nezávisle na jídle.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek Kardatuxan. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně před tím, než ji užijete.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Kardatuxan žaludeční sondou.

Kardatuxan nebudete užívat jako jediný lék.

Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou. Pokud dostanete přípravek Kardatuxan po akutním koronárním syndromu, Váš lékař Vám může říct, abyste užíval(a) také klopidogrel nebo tiklopidin.

Pokud dostanete přípravek Kardatuxan po zákroku k otevření zúžené nebo uzavřené tepny na noze, aby se obnovil průtok krve, může Vám lékař předepsat také klopidogrel, který budete krátce užívat spolu s kyselinou acetylsalicylovou.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku těchto přípravků budete užívat (obvykle 75 až 100 mg kyseliny acetylsalicylové denně nebo denní dávku 75 až 100 mg kyseliny acetylsalicylové plus denní dávku 75 mg klopidogrelu nebo standardní denní dávku tiklopidinu).

Kdy začít užívat Kardatuxan

Léčbu přípravkem Kardatuxan po akutním koronárním syndromu je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci akutního koronárního syndromu, nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době, kdy by normálně byla ukončena parenterální (injekční) antikoagulační léčba.

Váš lékař Vám řekne, kdy máte zahájit léčbu přípravkem Kardatuxan, pokud Vám byla diagnostikována ischemická choroba srdeční nebo onemocnění periferních tepen.

Lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě pokračovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kardatuxan, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Kardatuxan, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku Kardatuxan zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kardatuxan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jednu dávku vynecháte, užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kardatuxan

Užívejte přípravek Kardatuxan pravidelně tak dlouho, dokud Vám jej Váš lékař bude předepisovat.

Užívání přípravku Kardatuxan nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem. Jestliže tento přípravek přestanete užívat, může se zvýšit riziko, že dostanete další infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu nebo se může zvýšit riziko, že zemřete na onemocnění související s Vaším srdcem nebo cévami.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako jiné podobné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin, může i přípravek Kardatuxan způsobit krvácení, které může být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok). V některých případech toto krvácení nemusí být zjevné.

Ihned informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Známky krvácení

 • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy, slabost na jedné straně těla, zvracení, záchvaty, sníženou úroveň vědomí a ztuhlost krku. Jedná se o závažnou naléhavou zdravotní situaci. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!)
 • dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení
 • výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolest hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolest na hrudníku nebo angina pectoris.

Lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat, nebo změní léčbu.

Známky závažných kožních reakcí

 • šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza).
 • léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a systémová onemocnění (DRESS syndrom). Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až 1 osoba z 10 000).

Známky závažných alergických reakcí

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles krevního tlaku. Frekvence závažných alergických reakcí jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Seznam možných nežádoucích účinků Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost
 • krvácení v žaludku nebo střevech, z močopohlavního traktu (včetně výskytu krve v moči a silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu a z dásní
 • krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)
 • krvácení do tkáně nebo tělní dutiny (modřiny, podlitiny)
 • vykašlávání krve
 • krvácení z kůže nebo do kůže
 • krvácení po operaci
 • vytékání krve nebo tekutiny z operační rány
 • otoky končetin
 • bolest končetin
 • porucha funkce ledvin (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)
 • horečka
 • bolest břicha, poruchy trávení, nevolnost nebo zvracení, zácpa, průjem
 • nízký krevní tlak (příznaky mohou být pocity závratě nebo mdloby při vstávání)
 • pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolest hlavy, závratě
 • vyrážka, svědění kůže
 • zvýšení hodnot některých jaterních enzymů v krevních testech.

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

 • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (viz výše Známky krvácení)
 • krvácení do kloubu, které vede k bolesti a otoku kloubu
 • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)
 • alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí
 • porucha funkce jater (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)
 • krevní testy mohou ukázat zvýšení bilirubinu, některých pankreatických nebo jaterních enzymů nebo počtu krevních destiček
 • omdlévání
 • celkový pocit nemoci
 • zrychlený srdeční tep
 • pocit sucha v ústech
 • kopřivka.

Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

 • krvácení do svalů
 • cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně poškození jater)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • místní otok
 • nahromadění krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr zaveden do tepny na dolní končetině (pseudoaneurysma).

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 10 000)

– nahromadění eozinofilů, což je typ granulocytárních bílých krvinek, které způsobují zánět v plicích (eozinofilní pneumonie).

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • selhání ledvin po těžkém krvácení
 • krvácení do ledvin někdy s přítomností krve v moči vedoucí k neschopnosti ledvin správně pracovat (nefropatie související s antikoagulancii)
 • zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku,

poruše citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Rozdrcené tablety

Rozdrcené tablety jsou ve vodě nebo jablečném pyré stabilní až 4 hodiny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kardatuxan obsahuje

 • Léčivou látkou je rivaroxaban. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg rivaroxabanu.
 • Pomocnými látkami jsou:
  • v blistrech balených do krabiček obsahujících 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100,

  168 nebo 196 potahovaných tablet nebo

  • v jednodávkových blistrech balených do krabiček obsahujících 20 x 1, 30 x 1, 60

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, monohydrát laktózy, hypromelóza, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík.“

Potah tablety: makrogol (PEG) 4000 (E 1521), hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E172), triacetin.

Jak přípravek Kardatuxan vypadá a co obsahuje toto balení

Kardatuxan 2,5 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety (průměr přibližně 5,5 mm) označené “D0“ na jedné straně.

Dodávají se

x 1, 90 x 1 nebo 100 x 1 potahovanou tabletu. Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť Maďarsko

Výrobce

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

КАРДАТУКСАН 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg филмирани таблетки

Česká republika

KARDATUXAN

Estonsko

KARDATUXAN

Maďarsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta

Litva

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Polsko

KARDATUXAN

Rumunsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimate filmate

Slovensko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 9. 2023

Kardatuxan 10mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Kardatuxan obsahuje léčivou látku rivaroxaban a používá se u dospělých k

 • zabránění vzniku krevních sraženin v žilách po operativní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.

Lékař Vám tento lék předepsal, protože po operaci máte zvýšené riziko tvorby krevních sraženin.

 • léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza) a v cévách plic (plicní embolie) a k prevenci vzniku opakovaných krevních sraženin v cévách dolních končetin a/nebo plic.

Kardatuxan patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje i tvorbu krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat Neužívejte přípravek Kardatuxan

 • jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže silně krvácíte
 • jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšují riziko závažného krvácení (například vřed žaludku, poranění nebo krvácení v mozku, nedávno prodělanou operaci mozku nebo očí)
 • jestliže užíváte léky, které brání srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin), s výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti
 • jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.
  • pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:
   • středně závažné nebo těžké onemocnění ledvin, protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle
   • jestliže užíváte jiné léky bránící srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Kardatuxan”)
   • krvácivé poruchy
   • velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou
   • onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu) nebo nádory žaludku nebo střev nebo pohlavního nebo močového ústrojí
   • problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)
   • onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie), nebo předchozí výskyt krvácení z plic
  • pokud máte srdeční chlopenní náhradu
  • jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.
  • pokud lékař rozhodne, že je Váš krevní tlak nestabilní nebo je plánována jiná léčba nebo chirurgický zákrok k odstranění krevní sraženiny z Vašich plic.

  Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře ještě předtím, než začnete přípravek Kardatuxan užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).Pokud musíte podstoupit operaci

  • je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Kardatuxan před a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.
  • Pokud Vám byl při operaci zaveden katetr do páteře nebo jste do ní dostali injekci
   • je velmi důležité užívat přípravek Kardatuxan přesně v časech stanovených lékařem.
   • informujte ihned svého lékaře, pokud po ukončení anestezie zjistíte necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo potíže se střevy nebo močovým měchýřem, protože potřebujete okamžitou lékařskou péči.

   Děti a dospívajícíTablety přípravku Kardatuxan 10 mg se nedoporučují jedincům ve věku do 18 let. O použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.Další léčivé přípravky a přípravek KardatuxanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

  (například k epidurální či spinální anestezii nebo ke snížení bolesti):

  • Jestliže užíváte
   • některé léky proti plísňovým infekcím (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) – s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži
   • ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří nadbytek kortizolu)
   • některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klarithromycin, erythromycin)
   • některé antivirové léky proti HIV/AIDS (například ritonavir)
   • jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo antagonisté vitamínu K, například warfarin a acenokumarol)
   • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)
   • dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu
   • některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
  • některé léky na léčbu epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital),
  • Třezalku (hypericum perforatum), rostlinný přípravek na depresi,
  • rifampicin, antibiotikum.

  nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit vozidla, jezdit na kole, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

Kardatuxan neužívejte a informujte lékaře, pokud máte některou z výše uvedených komplikací.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kardatuxan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kardatuxan je zapotřebí

nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku

Kardatuxan, protože může dojít ke zvýšení účinku přípravku Kardatuxan.

Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a). Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může u Vás rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

Jestliže užíváte

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku

Kardatuxan, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Kardatuxan.

Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Kardatuxan a zda máte být pečlivě sledován(a).

Těhotenství a kojení

Kardatuxan neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte během léčby přípravkem Kardatuxan spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto léčivým přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Kardatuxan může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý

Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku užívat

 • K zabránění vzniku krevních sraženin v žilách po operativní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta přípravku Kardatuxan 10 mg jednou denně.

 • K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a k léčbě krevních sraženin v cévách plic a k prevenci opakovaného výskytu krevních sraženin

Po nejméně 6 měsících léčby krevních sraženin je doporučená dávka buď jedna 10mg tableta jednou denně nebo jedna 20mg tableta jednou denně. Lékař Vám předepsal přípravek Kardatuxan v dávce 10 mg jednou denně.

Tabletu pokud možno zapíjejte vodou.

Kardatuxan lze užívat při jídle nebo nezávisle na jídle.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek Kardatuxan. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně před tím, než ji užijete.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Kardatuxan žaludeční sondou.

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Užívejte jednu tabletu denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a). Tablety užívejte ve stejnou denní dobu – snáze si na užívání vzpomenete.

Váš lékař rozhodne, jak dlouho bude léčba trvat.

Zabránění vzniku krevních sraženin v žilách po operativní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu:

První tabletu užijte 6-10 hodin po operaci.

Pokud jste absolvoval(a) rozsáhlou operaci kyčle, budete pravděpodobně tablety užívat 5 týdnů.

Pokud jste absolvoval(a) rozsáhlou operaci kolena, budete pravděpodobně tablety užívat 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kardatuxan, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Kardatuxan, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku Kardatuxan zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kardatuxan

Pokud jednu dávku vynecháte, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte následující den, a poté pokračujte v užívání tablet jednou denně jako dřív.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kardatuxan

Užívání přípravku Kardatuxan nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem, protože přípravek

Kardatuxan brání vzniku závažných komplikací.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako jiné podobné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin, může i přípravek Kardatuxan způsobit krvácení, které může být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok). V některých případech toto krvácení nemusí být zřejmé.

Ihned informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků: Známky krvácení

 • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy, slabost na jedné straně těla, zvracení, záchvaty, sníženou úroveň vědomí a ztuhlost krku.

Jedná se o závažnou naléhavou zdravotní situaci. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!)

 • dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení
 • výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolesti hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolesti na hrudníku nebo angina pectoris.

Lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat, nebo změní léčbu.

Známky závažných kožních reakcí

 • šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevens-

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza).

 • léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a systémová onemocnění (DRESS syndrom). Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až

1 osoba z 10 000).

Známky závažných alergických reakcí

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles krevního tlaku. Frekvence závažných alergických reakcí jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Seznam možných nežádoucích účinků Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost
 • krvácení v žaludku nebo střevech, z močopohlavního traktu (včetně výskytu krve v moči a silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu a z dásní
 • krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)
 • krvácení do tkáně nebo tělesné dutiny (modřiny, podlitiny)
 • vykašlávání krve
 • krvácení z kůže nebo do kůže
 • krvácení po operaci
 • vytékání krve nebo tekutiny z operační rány
 • otoky končetin
 • bolest končetin
 • porucha funkce ledvin (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)
 • horečka
 • bolesti žaludku, poruchy trávení, pocit nevolnosti nebo nevolnost, zácpa, průjem
 • nízký krevní tlak (příznaky mohou být pocity závratě nebo mdloby při vstávání)
 • pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolesti hlavy, závratě
 • vyrážka, svědění kůže
 • zvýšení hodnot některých jaterních enzymů v krevních testech.

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

 • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (viz výše Známky krvácení)
 • krvácení do kloubu, které vede k bolesti a otoku kloubu
 • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)
 • alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí
 • poškozená funkce jater (může se prokázat na základě testů prováděných vaším lékařem)
 • krevní testy mohou ukázat zvýšení bilirubinu, některých pankreatických nebo jaterních enzymů nebo počtu krevních destiček
 • mdloby
 • obecně se necítit dobře
 • zrychlený srdeční tep
 • pocit sucha v ústech
 • kopřivka.

Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

 • krvácení do svalů
 • cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně poškození jater)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • místní otok
 • nahromadění krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr

zaveden do tepny na dolní končetině (pseudoaneurysma).

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 10 000)

 • nahromadění eozinofilů, což je typ granulocytárních bílých krvinek, které způsobují zánět v plicích (eozinofilní pneumonie).

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • selhání ledvin po těžkém krvácení
 • krvácení do ledvin někdy s přítomností krve v moči vedoucí k neschopnosti ledvin správně pracovat (nefropatie související s antikoagulancii)
 • zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku,

poruše citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Rozdrcené tablety

Rozdrcené tablety jsou ve vodě nebo jablečném pyré stabilní až 4 hodiny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kardatuxan obsahuje

 • Léčivou látkou je rivaroxaban. Jedna tableta obsahuje 10 mg rivaroxabanu.
 • Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, monohydrát laktózy, hypromelóza, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík“.

Potah tablety: makrogol (PEG) 4000 (E 1521), hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, červený oxid železitý (E172), triacetin.

Jak přípravek Kardatuxan vypadá a co obsahuje toto balení

Kardatuxan 10 mg potahované tablety jsou světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety (průměr přibližně 5,5 mm) označené “D1“ na jedné straně. Dodávají se

 • v blistrech balených do krabiček obsahujících 5, 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet nebo
 • v jednodávkových blistrech balených do krabiček obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 nebo 100 x 1 potahovanou tabletu.

Blistry obsahují 5, 10 nebo 14 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť Maďarsko

Výrobce

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

КАРДАТУКСАН 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg филмирани таблетки

Česká republika

KARDATUXAN

Estonsko

KARDATUXAN

Maďarsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta

Litva

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Polsko

KARDATUXAN

Rumunsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimate filmate

Slovensko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 9. 2023

Kardatuxan 15mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Kardatuxan obsahuje léčivou látku rivaroxaban. Přípravek Kardatuxan se používá u dospělých k:

 • zabránění vzniku krevních sraženin v mozku (cévní mozková příhoda) a v dalších krevních cévách v těle, pokud máte typ arytmie (nepravidelného srdečního rytmu) označovaný jako nevalvulární fibrilace síní.
 • léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza) a v krevních cévách plic

(plicní embolie) a k prevenci vzniku opakovaných krevních sraženin v krevních cévách dolních končetin a/nebo plic.

Přípravek Kardatuxan se používá u dětí a dospívajících ve věku do 18 let a s tělesnou hmotností 30 kg nebo více k:

 • léčbě krevních sraženin a k prevenci vzniku opakovaných krevních sraženin v žilách nebo krevních cévách plic. Je nutné, aby předtím pacient podstoupil úvodní, alespoň 5denní, léčbu léky používanými k léčbě krevních sraženin podávanými injekcí.

Kardatuxan patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje tvorbu krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat Neužívejte přípravek Kardatuxan

 • jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže silně krvácíte
 • jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení (např. žaludeční vřed, poranění nebo krvácení v mozku, nedávný chirurgický výkon na mozku nebo očích)
 • jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin), s výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti
 • jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Kardatuxan neužívejte a informujte lékaře, pokud máte některou z výše uvedených komplikací.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kardatuxan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kardatuxan je zapotřebí

 • pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:
  • závažné onemocnění ledvin (u dospělých) a středně závažné nebo závažné onemocnění ledvin (u dětí a dospívajících), protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle
  • pokud užíváte jiné léky bránící srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Kardatuxan“)
  • krvácivé poruchy
  • velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou
  • onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu) nebo nádory žaludku nebo střev nebo pohlavního nebo močového ústrojí
  • problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)
  • onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie) nebo předchozí výskyt krvácení z plic
 • pokud máte srdeční chlopenní náhradu
 • pokud víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.
 • pokud lékař rozhodne, že je Váš krevní tlak nestabilní nebo je plánována jiná léčba nebo chirurgický zákrok k odstranění krevní sraženiny z Vašich plic.
  • je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Kardatuxan před a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.
  • Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální nebo spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):
   • je velmi důležité užívat Kardatuxan před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru přesně tak, jak Vám lékař řekl
   • okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba okamžitá léčba.
  • Jestliže užíváte
   • některé léky proti plísňovým infekcím (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži
   • ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří nadbytek kortizolu)
   • některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klarithromycin, erythromycin)
   • některé antivirové léky proti HIV a AIDS (například ritonavir)
   • jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo antagonisté vitaminu K, jako je warfarin a acenokumarol)
   • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)
   • dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu
   • některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)).

   Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Kardatuxan, protože může dojít ke zvýšení jeho účinku. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

  • Jestliže užíváte
   • některé léky na léčbu epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital),
   • třezalku (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek na depresi,
   • rifampicin, antibiotikum.

  nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit vozidla, jezdit na kole, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře ještě předtím než začnete Kardatuxan užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).

Pokud musíte podstoupit operaci

Děti a dospívající

Tablety přípravku Kardatuxan se nedoporučují u dětí s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.

O použití přípravku Kardatuxan u dětí a dospívajících není v indikacích vztahujících se na dospělé k dispozici dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek Kardatuxan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Kardatuxan, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Kardatuxan.

Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Kardatuxan a zda máte být pečlivě sledován(a).

Těhotenství a kojení

Kardatuxan neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte během léčby přípravkem Kardatuxan spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto léčivým přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Kardatuxan může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý

Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Kardatuxan musíte užívat s jídlem.

Tabletu/tablety pokud možno zapíjejte vodou.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek

Kardatuxan. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně před tím, než ji užijete. Poté by ihned mělo následovat požití jídla.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Kardatuxan žaludeční sondou.

Kolik přípravku užívat

Dospělí

– K prevenci krevních sraženin v mozku (cévní mozková příhoda) a dalších krevních cévách v těle

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně. Pokud máte onemocnění ledvin, může být dávka snížena na jednu tabletu přípravku Kardatuxan 15 mg jednou denně.

Pokud potřebujete podstoupit proceduru k léčbě neprůchodných cév ve Vašem srdci (nazývanou perkutánní koronární intervence – PCI s umístěním stentu), existují pouze omezené zkušenosti se snížením dávky na jednu tabletu přípravku Kardatuxan 15 mg jednou denně (nebo na jednu tabletu přípravku Kardatuxan 10 mg jednou denně v případě, že Vaše ledviny nefungují správně) podávanou současně s protidestičkovým léčivem, jako je klopidogrel.

– K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a k léčbě krevních sraženin v cévách plic a k prevenci opakovaného výskytu krevních sraženin

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Kardatuxan 15 mg dvakrát denně po dobu prvních

3 týdnů. Poté je doporučená dávka jedna tableta přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně. Po nejméně 6 měsících léčby krevních sraženin se lékař může rozhodnout pokračovat v léčbě buď jednou 10mg tabletou jednou denně nebo jednou 20mg tabletou jednou denně.

Pokud máte onemocnění ledvin a užíváte jednu tabletu přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně, může se lékař rozhodnout po třech týdnech snížit dávku na jednu tabletu přípravku

Kardatuxan 15 mg jednou denně, jestliže je riziko krvácení vyšší než riziko vzniku další sraženiny.

 • Děti a dospívající
  • Doporučená dávka pro děti a dospívající s tělesnou hmotností od 30 kg do 50 kg je jedna tableta přípravku Kardatuxan 15 mg jednou denně.
  • Doporučená dávka pro děti a dospívající s tělesnou hmotností 50 kg nebo více je jedna tableta přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně.

  Každou dávku přípravku Kardatuxan užijte během jídla a zapijte ji (např. vodou nebo džusem). Tablety užívejte každý den v přibližně stejnou dobu. Zvažte, zda by bylo vhodné nastavit si budík, který by Vám užití tablet připomněl.Pro rodiče nebo ošetřující: Prosím pozorujte dítě, aby bylo zabezpečeno užití celé dávky.Protože dávka přípravku Kardatuxan závisí na tělesné hmotnosti, je důležité navštěvovat lékaře podle dohody; pokud se totiž tělesná hmotnost změní, může být nutné dávku upravit.Dávku přípravku Kardatuxan nikdy neupravujte sám (sama). Dávku upraví lékař, pokud to bude nutné.Pokud chcete podat jen část dávky obsažené v tabletě, tabletu nedělte. Potřebujete-li nižší dávku, použijte jinou lékovou formu rivaroxabanu (granule pro perorální suspenzi).U dětí a dospívajících, kteří nemohou spolknout celou tabletu, je třeba použít granule pro perorální suspenzi.Není-li perorální suspenze k dispozici, můžete tabletu přípravku Kardatuxan těsně před užitím rozdrtit a smísit s vodou nebo jablečným pyré. Tuto směs pak zajezte. Je-li to nezbytné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Kardatuxan žaludeční sondou.Pokud dávku vyplivnete nebo pokud zvracíte

  • do 30 minut po užití přípravku Kardatuxan, užijte novou dávku.
  • více než 30 minut po užití přípravku Kardatuxan, novou dávku neužívejte. V takovém případě užijte další dávku přípravku Kardatuxan v obvyklou dobu.

  Pokud opakovaně dávku přípravku Kardatuxan vyplivnete nebo ji po užití vyzvracíte, kontaktujte lékaře.Kdy se Kardatuxan užíváUžívejte tabletu/tablety denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a). Tabletu/tablety užívejte ve stejnou denní dobu, což umožní, že si snáze na užívání vzpomenete. Váš lékař se rozhodne, jak dlouho bude léčba trvat.Prevence krevních sraženin v mozku (mrtvice) a v ostatních cévách těla:Pokud srdeční akce srdce musí být převedena na normální hodnoty postupem zvaným kardioverze, užívejteKardatuxan v časových intervalech podle pokynů svého lékaře.Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kardatuxan

Dávka přípravku Kardatuxan závisí na tělesné hmotnosti a vypočítá ji lékař.

 • Dospělí, děti a dospívající:

Pokud užíváte jednu 20mg nebo jednu 15mg tabletu jednou denně a zapomněl(a) jste užít dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete. Neužívejte více než jednu tabletu denně, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Další tabletu užijte následující den, a poté pokračujte v užívání tablet jednou denně.

 • Dospělí:

Pokud užíváte jednu 15mg tabletu dvakrát denně a vynechal(a) jste dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete. Neužívejte více než dvě 15mg tablety během jednoho dne. Jestliže zapomenete užít jednu dávku, můžete užít dvě 15mg tablety najednou, aby bylo dosaženo celkového množství dvou tablet (30 mg) v jednom dni. Následující den pokračujte v užívání jedné 15mg tablety dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kardatuxan, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Kardatuxan, kontaktujte ihned svého lékaře. Užití nadměrného množství přípravku Kardatuxan zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kardatuxan

Užívání přípravku nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem, protože léčí a zabraňuje vzniku závažných komplikací.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako jiné podobné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin, může i Kardatuxan způsobit krvácení, které může být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok). V některých případech toto krvácení nemusí být zřejmé.

Ihned informujte lékaře, jestliže se u Vás nebo u dítěte projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Známky krvácení

 • krvácení do mozku nebo do lebeční dutiny (příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy, slabost na jedné straně těla, zvracení, záchvaty, sníženou úroveň vědomí a ztuhlost krku. Jedná se o závažnou naléhavou zdravotní situaci. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!).
 • dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení
 • výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolesti hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolesti na hrudníku nebo angina pectoris.

Váš lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat, nebo změní způsob léčby.

Známky závažných kožních reakcí

 • šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevens-

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza).

 • léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a systémová onemocnění (DRESS syndrom).

Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až 1 osoba z 10 000).

Známky závažných alergických reakcí

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles krevního tlaku.

Frekvence závažných alergických reakcí jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Souhrnný seznam možných nežádoucích účinků zjištěných u dospělých, dětí a dospívajících Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost
 • krvácení v žaludku nebo střevech, krvácení v močovém a pohlavním ústrojí (včetně krve v moči a silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu, krvácení z dásní
 • krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)
 • krvácení do tkání nebo tělesných dutin (podlitiny, modřiny)
 • vykašlávání krve
 • krvácení do kůže a pod kůži
 • krvácení po operaci
 • vytékání krve nebo tekutiny z operační rány
 • otok dolních končetin
 • porucha funkce ledvin (může se zjistit z testů, které lékař provede)
 • bolest dolních končetin
 • horečka
 • bolesti žaludku, poruchy trávení, pocit nevolnosti, zácpa, průjem
 • nízký krevní tlak (příznaky mohou zahrnovat závratě nebo mdloby při vstávání)
 • pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolesti hlavy, závratě, mdloby
 • vyrážka, svědění kůže
 • krevní testy mohou ukázat zvýšení některých jaterních testů.

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

 • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (viz výše Známky krvácení)
 • krvácení do kloubu vedoucí k bolesti a otoku
 • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)
 • alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí
 • porucha funkce jater (může být zjištěna při vyšetření prováděném lékařem)
 • vyšetření krve může prokázat zvýšení hladiny bilirubinu, některých enzymů slinivky břišní nebo jater nebo počtu krevních destiček
 • mdloby
 • obecně se necítit dobře
 • zrychlený srdeční tep
 • sucho v ústech
 • kopřivka.

Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

 • krvácení do svalů
 • cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně poškození jater)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • lokalizovaný otok
 • výron krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr zaveden do tepny na dolní končetině (pseudoaneurysma).

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 10 000)

– nahromadění eozinofilů, což je typ granulocytárních bílých krvinek, které způsobují zánět v plicích (eozinofilní pneumonie).

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • selhání ledvin po těžkém krvácení
 • krvácení do ledvin někdy s přítomností krve v moči vedoucí k neschopnosti ledvin správně pracovat (nefropatie související s antikoagulancii)
 • zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku,

poruše citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospívajících léčených přípravkem Kardatuxan byly obecně podobné nežádoucím účinkům pozorovaných u dospělých a byly převážně mírné až středně závažné. Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospívajících častěji:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 osobu z 10)

 • Bolest hlavy
 • horečka
 • krvácení z nosu
 • zvracení

Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • zrychlený srdeční tep
 • krevní testy mohou ukázat zvýšenou hladinu bilirubinu (žlučové barvivo)
 • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky, které pomáhají srážení krve)
 • silné menstruační krvácení

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

 • krevní testy mohou ukázat zvýšení hladiny jednoho z druhů bilirubinu (přímý bilirubin, žlučové

barvivo)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Rozdrcené tablety

Rozdrcené tablety jsou ve vodě nebo jablečném pyré stabilní až 4 hodiny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kardatuxan obsahuje

 • Léčivou látkou je rivaroxaban. Jedna tableta obsahuje 15 mg nebo 20 mg rivaroxabanu.
 • Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, monohydrát laktózy, hypromelóza, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík“.

Potah 15mg tablety: makrogol (PEG) 4000 (E 1521), hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), triacetin. Potah 20mg tablety: makrogol (PEG) 4000 (E 1521), hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E

172), triacetin.

Jak přípravek Kardatuxan vypadá a co obsahuje toto balení

Kardatuxan 15 mg potahované tablety jsou růžové, kulaté, bikonvexní tablety (průměr přibližně 6 mm) označené “D2“ na jedné straně. Dodávají se

 • v blistrech balených do krabiček obsahujících 10, 14, 28, 30, 42, 56, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet nebo
 • v jednodávkových blistrech balených do krabiček obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 nebo 100 x

1 potahovanou tabletu.

Kardatuxan 20 mg potahované tablety jsou hnědočervené, kulaté, bikonvexní tablety (průměr přibližně 7 mm) označené “D3“ na jedné straně. Dodávají se

 • v blistrech balených do krabiček obsahujících 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet nebo
 • v jednodávkových blistrech, balených do krabiček obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 nebo 100 x

1 potahovanou tabletu.

Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť Maďarsko

Výrobce

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

КАРДАТУКСАН 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg филмирани таблетки

Česká republika

KARDATUXAN

Estonsko

KARDATUXAN

Maďarsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta

Litva

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Polsko

KARDATUXAN

Rumunsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimate filmate

Slovensko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 9. 2023

Kardatuxan 20mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Kardatuxan a k čemu se používá

Kardatuxan obsahuje léčivou látku rivaroxaban. Přípravek Kardatuxan se používá u dospělých k:

 • zabránění vzniku krevních sraženin v mozku (cévní mozková příhoda) a v dalších krevních cévách v těle, pokud máte typ arytmie (nepravidelného srdečního rytmu) označovaný jako nevalvulární fibrilace síní.
 • léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza) a v krevních cévách plic

(plicní embolie) a k prevenci vzniku opakovaných krevních sraženin v krevních cévách dolních končetin a/nebo plic.

Přípravek Kardatuxan se používá u dětí a dospívajících ve věku do 18 let a s tělesnou hmotností 30 kg nebo více k:

 • léčbě krevních sraženin a k prevenci vzniku opakovaných krevních sraženin v žilách nebo krevních cévách plic. Je nutné, aby předtím pacient podstoupil úvodní, alespoň 5denní, léčbu léky používanými k léčbě krevních sraženin podávanými injekcí.

Kardatuxan patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje tvorbu krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kardatuxan užívat Neužívejte přípravek Kardatuxan

 • jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže silně krvácíte
 • jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení (např. žaludeční vřed, poranění nebo krvácení v mozku, nedávný chirurgický výkon na mozku nebo očích)
 • jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin), s výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti
 • jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení
 • jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Kardatuxan neužívejte a informujte lékaře, pokud máte některou z výše uvedených komplikací.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Kardatuxan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kardatuxan je zapotřebí

 • pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:
  • závažné onemocnění ledvin (u dospělých) a středně závažné nebo závažné onemocnění ledvin (u dětí a dospívajících), protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle
  • pokud užíváte jiné léky bránící srážení krve (například warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Kardatuxan“)
  • krvácivé poruchy
  • velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou
  • onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev nebo žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém se žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu) nebo nádory žaludku nebo střev nebo pohlavního nebo močového ústrojí
  • problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)
  • onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie) nebo předchozí výskyt krvácení z plic
 • pokud máte srdeční chlopenní náhradu
 • pokud víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.
 • pokud lékař rozhodne, že je Váš krevní tlak nestabilní nebo je plánována jiná léčba nebo chirurgický zákrok k odstranění krevní sraženiny z Vašich plic.
  • je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Kardatuxan před a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.
  • Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální nebo spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):
   • je velmi důležité užívat Kardatuxan před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru přesně tak, jak Vám lékař řekl
   • okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba okamžitá léčba.
  • Jestliže užíváte
   • některé léky proti plísňovým infekcím (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži
   • ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří nadbytek kortizolu)
   • některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klarithromycin, erythromycin)
   • některé antivirové léky proti HIV a AIDS (například ritonavir)
   • jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo antagonisté vitaminu K, jako je warfarin a acenokumarol)
   • protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)
   • dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu
   • některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)).

   Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Kardatuxan, protože může dojít ke zvýšení jeho účinku. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů žaludku nebo střeva, může rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

  • Jestliže užíváte
   • některé léky na léčbu epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital),
   • třezalku (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek na depresi,
   • rifampicin, antibiotikum.

  nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky, nesmíte řídit vozidla, jezdit na kole, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře ještě předtím než začnete Kardatuxan užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto léčivým přípravkem a zda máte být pečlivě sledován(a).

Pokud musíte podstoupit operaci

Děti a dospívající

Tablety přípravku Kardatuxan se nedoporučují u dětí s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.

O použití přípravku Kardatuxan u dětí a dospívajících není v indikacích vztahujících se na dospělé k dispozici dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek Kardatuxan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Kardatuxan, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Kardatuxan.

Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Kardatuxan a zda máte být pečlivě sledován(a).

Těhotenství a kojení

Kardatuxan neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět, používejte během léčby přípravkem Kardatuxan spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby tímto léčivým přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Kardatuxan může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně častý

Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Kardatuxan užívá

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Kardatuxan musíte užívat s jídlem.

Tabletu/tablety pokud možno zapíjejte vodou.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat přípravek

Kardatuxan. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré, bezprostředně před tím, než ji užijete. Poté by ihned mělo následovat požití jídla.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Kardatuxan žaludeční sondou.

Kolik přípravku užívat

Dospělí

– K prevenci krevních sraženin v mozku (cévní mozková příhoda) a dalších krevních cévách v těle

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně. Pokud máte onemocnění ledvin, může být dávka snížena na jednu tabletu přípravku Kardatuxan 15 mg jednou denně.

Pokud potřebujete podstoupit proceduru k léčbě neprůchodných cév ve Vašem srdci (nazývanou perkutánní koronární intervence – PCI s umístěním stentu), existují pouze omezené zkušenosti se snížením dávky na jednu tabletu přípravku Kardatuxan 15 mg jednou denně (nebo na jednu tabletu přípravku Kardatuxan 10 mg jednou denně v případě, že Vaše ledviny nefungují správně) podávanou současně s protidestičkovým léčivem, jako je klopidogrel.

– K léčbě krevních sraženin v žilách dolních končetin a k léčbě krevních sraženin v cévách plic a k prevenci opakovaného výskytu krevních sraženin

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Kardatuxan 15 mg dvakrát denně po dobu prvních

3 týdnů. Poté je doporučená dávka jedna tableta přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně. Po nejméně 6 měsících léčby krevních sraženin se lékař může rozhodnout pokračovat v léčbě buď jednou 10mg tabletou jednou denně nebo jednou 20mg tabletou jednou denně.

Pokud máte onemocnění ledvin a užíváte jednu tabletu přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně, může se lékař rozhodnout po třech týdnech snížit dávku na jednu tabletu přípravku

Kardatuxan 15 mg jednou denně, jestliže je riziko krvácení vyšší než riziko vzniku další sraženiny.

 • Děti a dospívající
  • Doporučená dávka pro děti a dospívající s tělesnou hmotností od 30 kg do 50 kg je jedna tableta přípravku Kardatuxan 15 mg jednou denně.
  • Doporučená dávka pro děti a dospívající s tělesnou hmotností 50 kg nebo více je jedna tableta přípravku Kardatuxan 20 mg jednou denně.

  Každou dávku přípravku Kardatuxan užijte během jídla a zapijte ji (např. vodou nebo džusem). Tablety užívejte každý den v přibližně stejnou dobu. Zvažte, zda by bylo vhodné nastavit si budík, který by Vám užití tablet připomněl.Pro rodiče nebo ošetřující: Prosím pozorujte dítě, aby bylo zabezpečeno užití celé dávky.Protože dávka přípravku Kardatuxan závisí na tělesné hmotnosti, je důležité navštěvovat lékaře podle dohody; pokud se totiž tělesná hmotnost změní, může být nutné dávku upravit.Dávku přípravku Kardatuxan nikdy neupravujte sám (sama). Dávku upraví lékař, pokud to bude nutné.Pokud chcete podat jen část dávky obsažené v tabletě, tabletu nedělte. Potřebujete-li nižší dávku, použijte jinou lékovou formu rivaroxabanu (granule pro perorální suspenzi).U dětí a dospívajících, kteří nemohou spolknout celou tabletu, je třeba použít granule pro perorální suspenzi.Není-li perorální suspenze k dispozici, můžete tabletu přípravku Kardatuxan těsně před užitím rozdrtit a smísit s vodou nebo jablečným pyré. Tuto směs pak zajezte. Je-li to nezbytné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Kardatuxan žaludeční sondou.Pokud dávku vyplivnete nebo pokud zvracíte

  • do 30 minut po užití přípravku Kardatuxan, užijte novou dávku.
  • více než 30 minut po užití přípravku Kardatuxan, novou dávku neužívejte. V takovém případě užijte další dávku přípravku Kardatuxan v obvyklou dobu.

  Pokud opakovaně dávku přípravku Kardatuxan vyplivnete nebo ji po užití vyzvracíte, kontaktujte lékaře.Kdy se Kardatuxan užíváUžívejte tabletu/tablety denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a). Tabletu/tablety užívejte ve stejnou denní dobu, což umožní, že si snáze na užívání vzpomenete. Váš lékař se rozhodne, jak dlouho bude léčba trvat.Prevence krevních sraženin v mozku (mrtvice) a v ostatních cévách těla:Pokud srdeční akce srdce musí být převedena na normální hodnoty postupem zvaným kardioverze, užívejteKardatuxan v časových intervalech podle pokynů svého lékaře.Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kardatuxan

Dávka přípravku Kardatuxan závisí na tělesné hmotnosti a vypočítá ji lékař.

 • Dospělí, děti a dospívající:

Pokud užíváte jednu 20mg nebo jednu 15mg tabletu jednou denně a zapomněl(a) jste užít dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete. Neužívejte více než jednu tabletu denně, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Další tabletu užijte následující den, a poté pokračujte v užívání tablet jednou denně.

 • Dospělí:

Pokud užíváte jednu 15mg tabletu dvakrát denně a vynechal(a) jste dávku, užijte ji co nejdříve si vzpomenete. Neužívejte více než dvě 15mg tablety během jednoho dne. Jestliže zapomenete užít jednu dávku, můžete užít dvě 15mg tablety najednou, aby bylo dosaženo celkového množství dvou tablet (30 mg) v jednom dni. Následující den pokračujte v užívání jedné 15mg tablety dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kardatuxan, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Kardatuxan, kontaktujte ihned svého lékaře. Užití nadměrného množství přípravku Kardatuxan zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kardatuxan

Užívání přípravku nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem, protože léčí a zabraňuje vzniku závažných komplikací.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako jiné podobné léky používané ke snížení tvorby krevních sraženin, může i Kardatuxan způsobit krvácení, které může být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního tlaku (šok). V některých případech toto krvácení nemusí být zřejmé.

Ihned informujte lékaře, jestliže se u Vás nebo u dítěte projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Známky krvácení

 • krvácení do mozku nebo do lebeční dutiny (příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy, slabost na jedné straně těla, zvracení, záchvaty, sníženou úroveň vědomí a ztuhlost krku. Jedná se o závažnou naléhavou zdravotní situaci. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!).
 • dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení
 • výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolesti hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost, bolesti na hrudníku nebo angina pectoris.

Váš lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat, nebo změní způsob léčby.

Známky závažných kožních reakcí

 • šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích (Stevens-

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza).

 • léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a systémová onemocnění (DRESS syndrom).

Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi vzácná (až 1 osoba z 10 000).

Známky závažných alergických reakcí

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání, náhlý pokles krevního tlaku.

Frekvence závažných alergických reakcí jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Souhrnný seznam možných nežádoucích účinků zjištěných u dospělých, dětí a dospívajících Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost
 • krvácení v žaludku nebo střevech, krvácení v močovém a pohlavním ústrojí (včetně krve v moči a silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu, krvácení z dásní
 • krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)
 • krvácení do tkání nebo tělesných dutin (podlitiny, modřiny)
 • vykašlávání krve
 • krvácení do kůže a pod kůži
 • krvácení po operaci
 • vytékání krve nebo tekutiny z operační rány
 • otok dolních končetin
 • porucha funkce ledvin (může se zjistit z testů, které lékař provede)
 • bolest dolních končetin
 • horečka
 • bolesti žaludku, poruchy trávení, pocit nevolnosti, zácpa, průjem
 • nízký krevní tlak (příznaky mohou zahrnovat závratě nebo mdloby při vstávání)
 • pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolesti hlavy, závratě, mdloby
 • vyrážka, svědění kůže
 • krevní testy mohou ukázat zvýšení některých jaterních testů.

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

 • krvácení do mozku nebo lebeční dutiny (viz výše Známky krvácení)
 • krvácení do kloubu vedoucí k bolesti a otoku
 • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)
 • alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí
 • porucha funkce jater (může být zjištěna při vyšetření prováděném lékařem)
 • vyšetření krve může prokázat zvýšení hladiny bilirubinu, některých enzymů slinivky břišní nebo jater nebo počtu krevních destiček
 • mdloby
 • obecně se necítit dobře
 • zrychlený srdeční tep
 • sucho v ústech
 • kopřivka.

Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

 • krvácení do svalů
 • cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně poškození jater)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • lokalizovaný otok
 • výron krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr zaveden do tepny na dolní končetině (pseudoaneurysma).

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 10 000)

– nahromadění eozinofilů, což je typ granulocytárních bílých krvinek, které způsobují zánět v plicích (eozinofilní pneumonie).

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

 • selhání ledvin po těžkém krvácení
 • krvácení do ledvin někdy s přítomností krve v moči vedoucí k neschopnosti ledvin správně pracovat (nefropatie související s antikoagulancii)
 • zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti, otoku,

poruše citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospívajících léčených přípravkem Kardatuxan byly obecně podobné nežádoucím účinkům pozorovaných u dospělých a byly převážně mírné až středně závažné. Nežádoucí účinky pozorované u dětí a dospívajících častěji:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 osobu z 10)

 • Bolest hlavy
 • horečka
 • krvácení z nosu
 • zvracení

Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

 • zrychlený srdeční tep
 • krevní testy mohou ukázat zvýšenou hladinu bilirubinu (žlučové barvivo)
 • trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky, které pomáhají srážení krve)
 • silné menstruační krvácení

Méně časté (mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

 • krevní testy mohou ukázat zvýšení hladiny jednoho z druhů bilirubinu (přímý bilirubin, žlučové

barvivo)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Kardatuxan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Rozdrcené tablety

Rozdrcené tablety jsou ve vodě nebo jablečném pyré stabilní až 4 hodiny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kardatuxan obsahuje

 • Léčivou látkou je rivaroxaban. Jedna tableta obsahuje 15 mg nebo 20 mg rivaroxabanu.
 • Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, monohydrát laktózy, hypromelóza, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Kardatuxan obsahuje laktózu a sodík“.

Potah 15mg tablety: makrogol (PEG) 4000 (E 1521), hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), triacetin. Potah 20mg tablety: makrogol (PEG) 4000 (E 1521), hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), monohydrát laktózy, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E

172), triacetin.

Jak přípravek Kardatuxan vypadá a co obsahuje toto balení

Kardatuxan 15 mg potahované tablety jsou růžové, kulaté, bikonvexní tablety (průměr přibližně 6 mm) označené “D2“ na jedné straně. Dodávají se

 • v blistrech balených do krabiček obsahujících 10, 14, 28, 30, 42, 56, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet nebo
 • v jednodávkových blistrech balených do krabiček obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 nebo 100 x

1 potahovanou tabletu.

Kardatuxan 20 mg potahované tablety jsou hnědočervené, kulaté, bikonvexní tablety (průměr přibližně 7 mm) označené “D3“ na jedné straně. Dodávají se

 • v blistrech balených do krabiček obsahujících 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet nebo
 • v jednodávkových blistrech, balených do krabiček obsahujících 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 nebo 100 x

1 potahovanou tabletu.

Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť Maďarsko

Výrobce

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

КАРДАТУКСАН 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg филмирани таблетки

Česká republika

KARDATUXAN

Estonsko

KARDATUXAN

Maďarsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta

Litva

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Polsko

KARDATUXAN

Rumunsko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimate filmate

Slovensko

KARDATUXAN 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 9. 2023

Napsat komentář