Jodid Merck příbalový leták

Jodid Merck 100mcg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Jodid Merck a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid Merck užívat

Jak se přípravek Jodid Merck užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Jodid Merck uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Jodid Merck a k čemu se používá

Přípravek Jodid Merck se užívá v rámci ochranných opatření při předcházení vzniku strumy (zvětšení štítné žlázy) a poruch činnosti štítné žlázy, které vznikají při nedostatku jodu v potravě. Přípravek Jodid Merck se používá ve všech věkových skupinách a zejména pak v těhotenství, v období kojení, u uměle živených kojenců (neobsahuje-li mléčná nebo další výživa dostatečný jodový přídavek) a během dospívání. Dále se používá k léčbě již přítomné strumy z nedostatku jodu ve všech věkových skupinách. Používá se také v rámci ochranných opatření po skončení léčby nebo po částečném chirurgickém odstranění strumy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid Merck užívat Neužívejte přípravek Jodid Merck

  • jestliže jste alergický(á) na jodid nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6)
  • jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy
  • jestliže máte subklinickou hypertyreózu (zvýšená činnost štítné žlázy bez příznaků onemocnění) s dávkami jodu nad 150 mikrogramů/den
  • jestliže máte nezhoubný nádor (autonomní adenom) štítné žlázy či trpíte funkčními poruchami štítné žlázy

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Jodid Merck se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se nemá užívat, jestliže máte dostatečný přívod jodu v potravě (nad 150 mikrogramů jodu denně).

Neužívejte přípravek Jodid Merck dva měsíce před plánovanou léčbou radiojodem.

Další léčivé přípravky a přípravek Jodid Merck

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez porady s lékařem neužívejte současně jiné přípravky s obsahem jodu (např. některé multivitaminové přípravky s minerály). Nadbytek jodu omezuje účinek léčby zvýšené funkce štítné žlázy (např. karbimazolem, propycilem). Vychytávání jodu štítnou žlázou je blokováno perchlorátem a thiokyanátem (při koncentraci přes 5 mg/dl v krvi je zastaveno).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství a v období kojení je potřeba jodu zvýšená. Dostatečný přísun jodu (200 mikrogramů/den) je tedy obzvláště důležitý. Jod je vylučován do mateřského mléka. V průběhu těhotenství a v období kojení nemají být podávány velmi vysoké dávky jodu v důsledku vysoké citlivosti štítné žlázy plodu a novorozence na jod. Výjimkou je podávání vysoké dávky jodu v případě radiační nehody nebo havárie. O dávkování a délce podávání přípravku vždy rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Jodid Merck nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Jodid Merck

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Jodid Merck užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku přípravku vždy určí předepisující lékař podle věkové skupiny a dalších okolností.

Profylaxe strumy při nedostatku jodu

Doporučená dávka u kojenců a dětí je 50 – 100 mikrogramů jodu/den (1/2 až 1 tableta přípravku Jodid Merck). Dospívající a dospělí užívají 100 – 200 mikrogramů jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid Merck). V průběhu těhotenství a v období kojení je doporučená dávka 100 – 200 mikrogramů jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid Merck).

Profylaxe recidivy (návratu onemocnění) strumy po skončení léčby či chirurgickém zákroku

Doporučená dávka je 100 – 200 mikrogramů jodu/den (jedna až dvě tablety přípravku Jodid Merck).

Léčba strumy

Doporučená dávka pro novorozence a děti je 100 – 200 mikrogramů /den (1 – 2 tablety přípravku Jodid Merck). U dospívajících a dospělých je doporučená dávka 200 mikrogramů /den (2 tablety přípravku Jodid Merck).

Tablety je vhodné zapít tekutinou. Novorozencům a kojencům se tablety podávají rozdrcené nebo rozpuštěné v malém množství čaje. Tablety přípravku Jodid Merck se z preventivních i léčebných důvodů užívají obvykle po dobu několika měsíců až jednoho roku.

V určitých případech se užívají celoživotně. Vždy je však nutné, aby užívání tablet přípravku Jodid

Merck bylo doporučeno a sledováno lékařem.

.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid Merck, než jste měl(a).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid Merck, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jodid Merck

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte svou obvyklou dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Jodid Merck

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Jodid Merck nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se při dodržování doporučeného dávkování neočekávají. Pouze při výskytu větších autonomních ložisek ve štítné žláze nelze vyloučit při denních dávkách 150 mikrogramů a vyšších vznik hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Jodid Merck uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Jodid Merck nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za

„Použitelné do“ a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Jodid Merck obsahuje

  • Léčivou látkou je iodidum. Jedna tableta obsahuje iodidum 100 mikrogramů (což odpovídá kalii iodidum 130,8 mikrogramů).
  • Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, celulózový prášek, monohydrát laktózy.

Jak přípravek Jodid Merck vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Jodid Merck jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenou hranou, půlicí rýhou na obou stranách a označením EM 33 na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky

Velikost balení: 100 tablet v průhledném bezbarvém blistru a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Merck Healthcare KGaA, Frankfurterstrasse 250, Darmstadt,

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 8. 2022

Napsat komentář