Jodid Draselný Unimed Pharma příbalový leták

Jodid Draselný Unimed Pharma 20mg/ml oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Jodid draselný UNIMED PHARMA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jodid draselný UNIMED PHARMA používat

Jak se Jodid draselný UNIMED PHARMA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Jodid draselný UNIMED PHARMA uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Jodid draselný UNIMED PHARMA a k čemu se používá

Jodid draselný UNIMED PHARMA patří do skupiny očních léčivých přípravků. Zmírňuje proces arteriosklerózy, rozšiřuje cévy, a tím napomáhá lepšímu prokrvení oka.

Jodid draselný UNIMED PHARMA se používá k podpoře vstřebávání krvácení v oku, způsobeného různými příčinami (věk, vysoký krevní tlak, cukrovka) a k podpoře vstřebávání zánětlivých výpotků (tedy tekutiny, tvořené v oku při zánětu). Používá se také při různých zákalech sklivce, při zhoršující se funkci sítnice, při sklerotických změnách cév sítnice a cévnatky, při začínajícím šedém zákalu a při úbytku nervové tkáně zrakového nervu při syfilidě.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Jodid draselný UNIMED PHARMA používat

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti (s výjimkou novorozenců).

Nepoužívejte Jodid draselný UNIMED PHARMA:

 • Jestliže jste alergický(á) na jodid draselný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže trpíte chronickou hnisavou infekcí kůže tváře.
 • Jestliže trpíte náchylností organismu na vznik krvácivých stavů.
 • U novorozenců.
 • Jestliže trpíte funkčními poruchami štítné žlázy.
 • V období těhotenství a kojení.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Jodid draselný UNIMED PHARMA se poraďte se svým lékařem, pokud máte plísňové onemocnění přední části oka. Při tomto onemocnění je nezbytné aplikovat i protiplísňovou léčbu. Léčba přípravkem Jodid draselný UNIMED PHARMA je při této indikaci jen podpůrná.

Další léčivé přípravky a Jodid draselný UNIMED PHARMA

Tento léčivý přípravek může ovlivňovat účinek jiných léků.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Všeobecně se doporučuje, aby mezi aplikací jiných očních přípravků a přípravku Jodid draselný

UNIMED PHARMA byl dodržen nejméně pětiminutový interval.

Těhotenství a kojení

Přípravek Jodid draselný UNIMED PHARMA se nesmí podávat těhotným ženám a kojícím matkám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Těsně po nakapání tohoto přípravku může nastat rozmazané vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových vozidel, obsluhu strojů a práci ve výškách. Doporučuje se proto tyto činnosti vykonávat nejdříve až za 20 minut po aplikaci přípravku.

Jak se Jodid draselný UNIMED PHARMA používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé (včetně starších pacientů) je 1 kapka do postiženého oka 2 až 4krát denně.

Nositelé kontaktních čoček

Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je před aplikací tohoto přípravku z oka a počkejte alespoň 20 minut, než si kontaktní čočky opět nasadíte.

Instrukce pro aplikaci

Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte.

Odšroubujte z lahvičky uzávěr se závitem.

Přidržte lahvičku kapátkem směrem dolů mezi palcem a ostatními prsty.

Ukazováčkem jemně stáhněte dolní víčko postiženého oka.

Přibližte konec kapátka ke svému oku tak, aby se nedotkl oka ani jeho okolních oblastí.

Jemně stlačte lahvičku, aby se do oka dostala jen jedna kapka. Potom pusťte dolní víčko.

Prstem zatlačte koutek léčeného oka proti nosu. Podržte 1 minutu a mějte přitom zavřené oko.

Pokud Vám to lékař nařídil, postup opakujte i na druhém oku.

Bezprostředně po použití opět pevně zašroubujte uzávěr lahvičky.

Pokud používáte Jodid draselný UNIMED PHARMA s jinými očními kapkami

Časový odstup mezi nakapáním Jodidu draselného UNIMED PHARMA a dalšího přípravku musí být nejméně 5 minut.

Jestliže jste použil(a) více Jodidu draselného UNIMED PHARMA, než jste měl(a)

Pokud vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a oči mohou slzet nebo zčervenat. Tento stav by měl po krátkém čase odeznít. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Pokud náhodou spolknete Jodid draselný UNIMED PHARMA, vyhledejte svého lékaře, pokud budete pociťovat obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Jodid draselný UNIMED PHARMA

Pokračujte v předepsaném dávkování v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Jodid draselný UNIMED PHARMA

Nepřestaňte používat Jodid draselný UNIMED PHARMA, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů)

U poruch štítné žlázy může dojít k negativnímu ovlivnění její činnosti.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 ze 100 pacientů)

Přípravek Jodid draselný UNIMED PHARMA je většinou velmi dobře snášen. Bezprostředně po nakapání do oka se může vyskytnout mírné pálení, řezání nebo rozmazané vidění, které však ustoupí.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 z 10 000 pacientů)

Jód se velmi pomalu vylučuje z organismu, a proto nekontrolované dlouhodobé používání v nadměrné dávce může u citlivých osob vyvolat tzv. jodismus. Projeví se drážděním oka, překrvením spojivek, zvýšenou sekrecí slz, případně až otokem očních víček a slzné žlázy. Na víčkách se mohou kromě zarudnutí objevit i drobná ložiska podkožního krvácení (petechie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Jodid draselný UNIMED PHARMA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek déle než 28 dní po prvním otevření.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelné známky poškození přípravku nebo pokud si všimnete, že bezpečnostní proužek na uzávěru lahvičky garantující neporušenost obalu je poškozený. Takový přípravek vraťte do lékárny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Jodid draselný UNIMED PHARMA obsahuje

 • Léčivou látkou je kalii iodidum. Jeden ml roztoku obsahuje kalii iodidum 20 mg.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou: chlorhexidini-diacetát, chlorid sodný, thiosíran sodný, dihydrát

dinatrium-edetátu, čištěná voda

Jak Jodid draselný UNIMED PHARMA vypadá a co obsahuje toto balení

Jodid draselný UNIMED PHARMA je čirý bezbarvý roztok bez zápachu.

Jedna lahvička Jodidu draselného UNIMED PHARMA obsahuje 10 ml očních kapek, roztoku.

Přípravek je dostupný v následujících velikostech balení: 1 x 10 ml [polyethylenová (LDPE) lahvička s kapátkem a HDPE šroubovacím uzávěrem].

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

UNIMED PHARMA spol. s r.o.

Oriešková 11

821 05 Bratislava

Slovenská republika e-mail: info@unimedpharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 1. 2019

Napsat komentář