Jodid Draselný G.L. Pharma příbalový leták

Jodid Draselný G.L. Pharma 65mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Vždy užívejte tento léčivý přípravek v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji potřebujete přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Jodid draselný G.L.Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid draselný G.L.Pharma užívat

Jak se přípravek Jodid draselný G.L.Pharma užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Jodid draselný G.L.Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Jodid draselný G.L.Pharma a k čemu se používá

Jodid draselný se používá v případě jaderné havárie nebo havárie jaderného reaktoru jako prevence vychytávání radioaktivního jódu štítnou žlázou.

Při havárii jaderného reaktoru se může uvolnit radioaktivní jód. V případě kontaminace je radioaktivní jód vychytáván štítnou žlázou. Vychytávání štítnou žlázou lze předejít užitím neradioaktivního jódu (např. ve formě jodidu draselného) před nebo během kontaminace.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid draselný G.L. užívat Neužívejte Jodid draselný G.L.Pharma

 • Jestliže jste alergický(á) na jodid draselný nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodu 6).
 • Jestliže máte autoimunitní onemocnění se svěděním a tvorbou puchýřů na kůži (Dühringova herpetiformní dermatitida).
 • Jestliže trpíte nadměrnou činností štítné žlázy, která tvoří příliš velké množství hormonů štítné žlázy (hypertyreóza).
 • Jestliže máte určitou poruchu stěny krevních cév (vaskulitida spojená s nedostatečnou funkcí komplementu).
  • Máte maligní (zhoubný) nádor štítné žlázy nebo si Váš lékař myslí, že ho máte.
  • Máte zúžení dýchacích cest (způsobující dýchací obtíže). Užití přípravku Jodid draselný G.L.Pharma může tento stav zhoršit.
  • Máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy se štítnou žlázou.
  • Máte určitý problém se štítnou žlázou, který se nazývá autoimunitní tyreoitida a neléčíte se.
  • Máte problémy s ledvinami.
  • Máte problémy nebo se léčíte kvůli potížím s nadledvinami.
  • Trpíte dehydratací (nedostatek vody v organismu) nebo křečemi kvůli velkému horku.
  • Užíváte jakýkoliv léčivý přípravek uvedený v bodu „Jiné léčivé přípravky a Jodid draselný G.L. Pharma“.
   • léčivé přípravky, které tlumí funkci štítné žlázy, při současném užívání s Jodidem draselným

   G.L. Pharma musíte být pod pečlivým dohledem vašeho lékaře.

   • Kaptopril nebo enalapril, tyto léčivé přípravky mohou způsobit zvýšení hladiny draslíku v krvi.
   • Chinidin, účinek chinidinu na vaše srdce je přípravkem Jodid draselný G.L. Pharma zvýšen.
   • Kalium-šetřící diuretika (léky na odvodnění), jako je amilorid nebo triamteren, tyto léčivé přípravky mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi.

  DětiS dětmi ve věku několika týdnů je třeba co nejdříve po užití přípravku Jodid draselný G.L. Pharma navštívit lékaře, neboť je třeba pečlivě sledovat funkci jejich štítné žlázy.Další léčivé přípravky a Jodid draselný G.L.PharmaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Prosím, mějte na paměti, že se tato informace vztahuje také na léčivé přípravky, které jste užívali v nedávné době.Informujte lékaře, pokud užíváte:Užívání přípravku Jodid draselný G.L. Pharma může ovlivnit léčbu radioaktivním jódem a výsledky testů štítné žlázy.Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Těhotné ženy nesmí užít více než jednu dávku 2 tablet. Pokud se přípravek Jodid draselný G.L. Pharma užívá v pozdním těhotenství, doporučuje se u novorozence zkontrolovat funkci štítné žlázy.Kojící ženy nesmí užít více než jednu dávku 2 tablet.Jodid se vylučuje do mateřského mléka, ale množství není dostatečné pro úplnou ochranu dítěte. Proto se tablety jodidu musí dítěti také podat (viz bod 3, „Jak se přípravek Jodid draselný G.L. Pharma užívá“).Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůJodid draselný G.L.Pharma nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Jodid draselný G.L.Pharma obsahuje laktózuTento léčivý přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Jodid draselný G.L. Pharma se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

Jak se přípravek Jodid draselný G.L.Pharma užívá

Tablety jódu se mohou užít pouze v případě jaderné havárie a po výzvě určenou autoritou např. z rádia nebo televize.

Tablety neužívejte na základě svého vlastního úsudku.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro nejlepší možnou ochranu je nezbytné tablety užít co nejdříve (nejlépe do dvou hodin) po oznámení úniku radioaktivního jódu.

Nicméně je stále prospěšné užít tablety až 8 hodin po expozici radioaktivnímu jódu.

Tabletu lze rozkousat nebo spolknout celou. Pro kojence lze tabletu rozdrtit nebo ji lze rozptýlit ve vodě, šťávě nebo podobné tekutině. Než se tablety plně rozptýlí, může to trvat až 6 minut. Před podáním dítěti se ujistěte, že je tableta plně rozptýlena v tekutině.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a děti ve věku 12 let a více: 2 tablety

Děti ve věku 3 až 12 let: 1 tableta

Děti ve věku 1 měsíc až 3 roky: 1/2 tablety

Novorozenci a děti mladší než 1 měsíc: 1/4 tablety

Těhotné ženy (jakéhokoli věku): 2 tablety

Při této dávce je chráněno i Vaše dosud nenarozené dítě.

Kojící ženy (jakéhokoli věku): 2 tablety

Novorozenci, těhotné a kojící ženy a dospělí starší 60 let nesmí užít více než jednu dávku.

Jodid draselný G.L.Pharma se nedoporučuje osobám starším 40 let, jelikož přínos léčby tabletami jódu po expozici radioaktivnímu jódu je u nich méně pravděpodobný. Nicméně osoby s rizikem expozice vysokým dávkám radioaktivního jódu (např. pracovníci, kteří se účastní záchranných nebo čistících operací) je vyšší pravděpodobnost prospěchu z léčby jodidem blokujícího štítnou žlázu.

Jednorázové podání výše uvedené dávky chrání před vychytáváním radioaktivního jódu.

Pokud uvolňování radioaktivního jódu přetrvává (déle než 24 hodin), při opakované expozici, příjmu kontaminované potravy nebo pitné vody a pokud není možná evakuace, může být zapotřebí opakovaného podání.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid draselný G.L.Pharma, než jste měl(a)

Užití více tablet přípravku Jodid draselný G.L. Pharma, než je uvedeno výše, nezvyšuje ochranný účinek. Pokud užijete příliš mnoho přípravku Jodid draselný G.L. Pharma, může se vyskytnout otrava jódem se závažnými nežádoucími účinky, jako jsou dýchací a srdeční potíže.

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Jodid draselný G.L. Pharma, okamžitě navštivte lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

 • Přechodná kožní vyrážka.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • Hypersenzitivní reakce jako je otok slinných žláz, bolest hlavy, sípot nebo kašel a podráždění žaludku.
 • Jódem navozená autoimunitní onemocnění (Gravesova nemoc, Hashimotova choroba), škodlivá uzlová struma a jódem navozená přechodně zvýšená nebo snížená funkce štítné žlázy.
 • Nadměrná činnost štítné žlázy (charakterizovaná ztrátou tělesné hmotnosti, zvýšením chuti k jídlu, nesnášenlivost tepla a zvýšeným pocením), zánět štítné žlázy, zvětšení štítné žlázy s rozvojem nebo bez rozvoje myxedému (stav, u kterého se vyskytuje ztluštění kůže a tělních tkání, nejznatelněji v obličeji).
 • Deprese, nervozita, impotence a nespavost (při kontinuálním užívání)
 • Sialoadenitida (zánět slinné žlázy), poruchy trávicího traktu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Jodid draselný G.L.Pharma

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Jodid draselný G.L. Pharma obsahuje

 • Léčivou látkou je kalii iodium. Jedna tableta obsahuje kalii iodidum 65 mg, což odpovídá iodidum 50 mg.
 • Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulóza (E 460), bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, magnesium-stearát (E 572).

Jak přípravek Jodid draselný G.L. Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou bílé až bílo-hnědé, kulaté, zahnuté s dělící rýhou ve tvaru kříže citlivou na tlak na vnitřní straně a vroubky na vnější straně.

Balení s blistry obsahuje 2, 4, 6, 10 nebo 20 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko: Kajodan 65 mg tabletten

Bulharsko: калиев йодид G.L. Pharma 65 mg таблетки Kypr: ιωδιούχο κάλιο G.L. Pharma 65 mg δισκία Česká republika: Jodid draselný G.L. Pharma

Estonsko: Potassium iodide G.L. Pharma

Finsko: Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg tablettia

Irsko: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets

Island: Kalíumjoðíði G.L. Pharma 65 mg töflur

Lotyšsko: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes

Litva: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets

Malta: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets

Polsko: Jodek potasu G.L. Pharma

Portugalsko: Iodeto de potássio G.L. Pharma 65 mg comprimidos Rumunsko: Iodură de potasiu G.L. Pharma 65 mg comprimate Švédsko: Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter

Slovenská republika: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablet Slovinsko: Kalijev jodid G.L. Pharma 65 mg tablete Velká Británie: Potassium iodide 65 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 10. 2021

Napsat komentář