Intratect příbalový leták

Intratect 50g/l infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Intratect a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Intratect používat

Jak se přípravek Intratect používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Intratect uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Intratect a k čemu se používá

Intratect je extrakt lidské krve obsahující protilátky (obranné látky těla) proti chorobám. Dodává se ve formě infuzního roztoku. Roztok je připraven k okamžitému použití pro infuzi do žíly („kapačka“).

Intratect obsahuje normální lidský imunoglobulin (protilátky) z krve dárců širokého spektra populace a obsahuje protilátky proti původcům nejčastěji se vyskytujících infekcí. Vhodné dávky přípravku Intratect mohou obnovit normální hodnoty v případě, že hladiny imunoglobulinu G (IgG) jsou nízké.

Intratect se používá u dospělých, dospívajících a dětí (0–18 let věku), kteří mají nedostatek protilátek (substituční terapie) v následujících případech:

 • Pacienti s vrozeným nedostatkem protilátek (příznaky primárního deficitu, PID)

Získaný nedostatek protilátek (syndrom sekundárního imunodeficitu, SID) u pacientů, kteří trpí závažnými nebo opakujícími se infekcemi s neúčinnou antimikrobiální léčbou a buď prokázaným selháním specifické protilátky, nebo nízkou hladinou IgG (< 4 g/l)

Intratect se používá u dospělých, dospívajících a dětí (0–18 let věku) také k léčbě zánětlivých onemocnění (imunomodulace), například:

 • primární imunitní trombocytopenie (idiopatická trombocytopenická purpura, ITP, kdy má pacient snížený počet trombocytů), u pacientů s vysokým rizikem krvácení nebo před chirurgickým výkonem.
 • Guillain-Barrého syndrom (onemocnění, které poškozuje nervy a může způsobit generalizované ochrnutí).
 • Kawasakiho nemoc (onemocnění u dětí, způsobující záněty mnoha tělesných orgánů, a kdy se rozšiřují srdeční tepny) spolu s kyselinou acetylsalicylovou.
 • Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP). Toto chronické onemocnění se vyznačuje zánětem periferních nervů, což způsobuje svalovou slabost a/nebo necitlivost zejména dolních a horních končetin.
 • Multifokální motorická neuropatie (MMN). Tento vzácně se vyskytující stav se vyznačuje pomalou progresivní asymetrickou slabostí končetin bez ztráty citlivosti.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Intratect používat

Nepoužívejte přípravek Intratect:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na lidské imunoglobuliny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte nedostatkem imunoglobulinu A, zejména pak v případě, že máte protilátky proti imunoglobulinu A v krvi, protože to může vést k anafylaxi.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Intratect se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

 • pokud jste dosud nebyl(a) tímto přípravkem léčen(a) nebo od léčby tímto přípravkem uplynula dlouhá doba (například několik týdnů). V takových případech budete během celé infuze a po dobu jedné hodiny po ní pečlivě sledován(a),
 • pokud Vám byl přípravek Intratect již dříve podán a poslední dávku jste dostal(a) nedávno, budete sledován(a) pouze během infuze a nejméně 20 minut po infuzi,
 • pokud máte aktivní infekci nebo základní chronický zánět.
 • pokud jste měl(a) reakce na jiné protilátky (ve vzácných případech u Vás může existovat riziko alergických reakcí),
 • jestliže trpíte onemocněním ledvin,
 • jestliže jste užíval(a) léčivé přípravky, které mohou poškodit Vaše ledviny (pokud se funkce Vašich ledvin zhoršila, je možné, že budete muset léčbu přípravkem Intratect ukončit).

Váš lékař bude rovněž postupovat zvláště opatrně, pokud máte nadváhu, jste pokročilého věku, máte cukrovku nebo máte vysoký krevní tlak, nízký objem krve (hypovolemie), jestliže máte hustší krev, než je normální (vysoká viskozita krve), pokud jste byl(a) upoután(a) po nějakou dobu na lůžko nebo jste imobilní (imobilizace) nebo pokud máte potíže s cévami (cévní onemocnění) nebo u Vás hrozí riziko trombotických příhod (krevní sraženiny).

Sledujte reakce

Během podávání infuze přípravku Intratect budete pečlivě sledován(a) za účelem kontroly, zda se u Vás neprojevují nějaké reakce (např. anafylaxe). Lékař bude sledovat, zda rychlost podávání infuze přípravku Intratect je pro Vás vhodná.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud během podávání infuze přípravku Intratect zaznamenáte některé známky reakcí, jako například bolest hlavy, zrudnutí, zimnici, bolest svalů, sípání, zvýšenou srdeční frekvenci, bolest v dolní části zad, nauzeu, nízký krevní tlak. Infuzní rychlost může být zpomalena nebo může být infuze úplně zastavena.

Po infuzi přípravku Intratect se může stát, že budete mít nízkou koncentraci bílých krvinek (neutropenie), což spontánně vymizí do 7 až 14 dnů. Pokud si nejste jistý(á) ohledně příznaků, obraťte se na svého lékaře.

Ve velmi vzácných případech může po podání imunoglobulinů dojít k akutnímu plicnímu poškození v souvislosti s transfuzí (TRALI). To bude vést k hromadění tekutin ve vzduchových prostorách plic nesouvisejícímu se srdcem (nekardiogenní plicní edém). Budete mít těžké obtíže při dýchání (respirační tíseň), rychlé dýchání (tachypnoe) abnormálně nízkou hladinu kyslíku v krvi (hypoxie), a zvýšenou tělesnou teplotu (horečka). Příznaky obvykle nastávají do 1 až 6 hodin po podání přípravku. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zpozorujete takové reakce v průběhu infuze přípravku Intratect a lékař infuzi okamžitě zastaví.

Informace o přenosu infekčních látek

Přípravek Intratect je vyroben z lidské plazmy (tekutá složka krve). Při aplikaci přípravků, které byly vyrobeny z lidské krve nebo krevní plazmy, je důležité zabránit přenosu některých původců infekce na pacienta. Dárci krve jsou testováni na přítomnost virů a infekcí. Do procesu zpracování krve nebo plazmy zahrnují výrobci kroky, při nichž jsou inaktivovány nebo odstraněny viry. Bez ohledu na tato opatření, v případě přípravy léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy, nelze možnost přenosu infekcí zcela vyloučit.

Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, jako je lidský vir imunitní nedostatečnosti

(HIV), vir hepatitidy B a vir hepatitidy C.

Přijatá opatření mohou mít omezenou účinnost u neobalených virů, jako je hepatitida A a parvovirus B19. Přípravek obsahuje určité protilátky, které mohou předcházet infekci virem hepatitidy A a parvovirem

B19.

Rozhodně doporučujeme, aby lékař pokaždé, když Vám podá dávku přípravku Intratect, zaznamenal název a číslo šarže přípravku. Číslo šarže poskytuje informace o konkrétních výchozích materiálech Vašeho přípravku. Pokud by to tedy bylo potřeba, lze mezi Vámi a výchozím materiálem stanovit spojitost.

Další léčivé přípravky a přípravek Intratect

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Intratect může snížit účinnost některých vakcín, např. proti:

 • spalničkám,
 • zarděnkám,
 • příušnicím,
 • planým neštovicím.

Proto možná budete muset počkat až 3 měsíce před podáním některých vakcín a před podáním vakcíny proti spalničkám až jeden rok.

Neužívejte současně s přípravkem Intratect kličková diuretika.

Vliv na vyšetření krve

Přípravek Intratect může ovlivnit výsledky krevních testů. Pokud je Vám odebírána krev po podání přípravku Intratect, informujte osobu, která odběr provádí, nebo svého lékaře o tom, že jste užíval(a) přípravek Intratect.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Intratect během těhotenství a kojení používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Intratect má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti, kteří mají během léčby nežádoucí reakce, by měli před započetím řízení nebo obsluhy strojů počkat, až tato reakce pomine.

3. Jak se přípravek Intratect používá

Přípravek Intratect je určen k intravenóznímu podání (infuzí do žíly). Aplikaci provádí lékař nebo zdravotní sestra. Dávkování bude záviset na zdravotním stavu a tělesné hmotnosti. Lékař stanoví správné množství přípravku.

Na začátku infuze budete dostávat přípravek Intratect pomalu. Lékař může postupně zvyšovat rychlost infuze.

Rychlost a frekvence infuzí závisí na důvodech, proč je Vám přípravek Intratect podáván.

Léčivý přípravek před použitím zahřejte na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování u dětí a dospívajících (0–18 let věku) se neliší od dávkování u dospělých, protože dávkování je u každé indikace dáno tělesnou hmotností a upravováno dle klinického přínosu u výše zmíněných stavů.

U substituční léčby pacientů s oslabeným imunitním systémem (primární nebo sekundární imunodeficit) se podávají infuze každé 3–4 týdny.

K léčbě zánětlivých onemocnění (imunomodulace) se infuze podávají následujícím způsobem:

 • Primární imunitní trombocytopenie: k léčbě akutní epizody se infuze podává v den 1, tato dávka se může opakovat jednou za 3 dny. Alternativně se může nižší dávka podávat každý den po dobu 2 až 5 dní.
 • Guillain Barrého syndrom: infuze se podává po dobu 5 dní.
 • Kawasakiho nemoc: infuze se podává jako jedna dávka spolu s kyselinu acetylsalicylovou.
 • Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie a multifokální motorická neuropatie. účinek léčby je třeba vyhodnocovat po každém cyklu podání.

  4. Možné nežádoucí účinky

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Intratect, než jste měl(a)

Předávkování může vést k přetížení oběhu a k zhoustnutí krve (hyperviskozitě), zejména u dětí, starších pacientů nebo pacientů se srdeční nebo ledvinovou poruchou. Dbejte, abyste dostatečným příjmem tekutin zamezil(a) dehydrataci, a informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech. Pokud se domníváte, že Vám bylo podáno více přípravku Intratect, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda se podání infuze ukončí a zda Vám bude podána nějaká alternativní léčba.

Jestliže jste infuzi vynechal(a)

Přípravek Intratect je podáván v nemocnici lékařem nebo zdravotní sestrou a je tedy nepravděpodobné, že byste infuzi vynechal(a). Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že infuze byla vynechána.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud není uvedeno jinak, byly níže uvedené četnosti stanoveny obecně na základě počtu léčených pacientů, např. podle počtu infuzí.

Okamžitě informuje svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících stavů:

 • vyrážka,
 • svědění,
 • sípání,
 • ztížené dýchání,
 • otoky očních víček, obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka,
 • extrémně nízký krevní tlak s příznaky, jako jsou závratě, zmatenost, mdloby, zrychlený pulz.

Může to být alergická nebo závažná alergická reakce (anafylaktický šok) nebo hypersenzitivní reakce.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny během klinických studií s přípravkem Intratect: Časté mohou se vyskytnout až u 1 z 10 infuzí:

 • bolest hlavy,
 • horečka.

Méně časté mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 infuzí:

 • mírně zvýšený rozpad červených krvinek v cévách (hemolýza),
 • porucha vnímání chuti,
 • vysoký krevní tlak,
 • zánět povrchových žil,
 • nevolnost (nauzea),
 • zvracení,
 • bolest břicha,
 • vyrážka s pupínky,
 • zimnice,
 • pocit horka,
 • zvýšení tělesné teploty,
 • pozitivní krevní test na protilátky proti červeným krvinkám.

Následující nežádoucí účinky byly u přípravku Intratect hlášeny spontánně Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

 • závažná bolest na hrudi nebo tlak na hrudi (angina pectoris)
 • svalový třes nebo chvění (ztuhlost)
 • (anafylaktický) šok, alergická reakce
 • dýchací obtíže (dyspnoe)
 • nízký krevní tlak
 • bolest zad
 • snížený počet bílých krvinek (leukopenie)

Přípravky obsahující normální lidské imunoglobuliny mohou způsobovat následující nežádoucí účinky (dle klesající četnosti):

 • zimnice, bolest hlavy, závratě, horečka, zvracení, alergické reakce, nauzea, bolest kloubů, nízký krevní tlak a středně silná bolest v dolní části zad
 • snížení počtu červených krvinek z důvodu rozpadu těchto buněk v cévách ((reverzibilní) hemolytické reakce) a (vzácně) hemolytická anemie vyžadující transfuzi
 • (vzácně) náhlý pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech anafylaktický šok
 • (vzácně) přechodné kožní reakce (včetně kožního lupus erythematodes – četnost výskytu není známá)
 • (velmi vzácně) tromboembolické reakce, jako je srdeční záchvat (infarkt myokardu), cévní mozková příhoda, krevní sraženiny v plicních cévách (plicní embolie), krevní sraženiny v cévě (hluboká žilní trombóza)
 • případy dočasného akutního zánětu ochranných blán pokrývajících mozek a míchu (reverzibilní aseptická meningitida)
 • případy výsledků krevních testů, které ukazují na poruchu funkce ledvin a/nebo náhlé selhání ledvin
 • případy akutního plicního poškození v souvislosti s transfuzí (TRALI) viz také bod „Upozornění a opatření”

Jestliže se vyskytnou nežádoucí účinky, rychlost infuze se zpomalí nebo se její podávání ukončí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Intratect uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce po EXP / Použitelné do.

Doporučuje se použít přípravek ihned po otevření.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud je roztok zakalený nebo v něm jsou usazeniny.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Intratect obsahuje

 • Léčivou látkou přípravku Intratect je Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum.

Intratect obsahuje 50 g/l Immunoglobulinum humanum normale, přičemž minimálně 96 % tvoří

Imunoglobulinum humanum G (IgG). Rozdělení podtříd IgG je přibližně 57 % IgG1, 37 % IgG2, 3

% IgG3 a 3 % IgG4. Maximální obsah imunoglobulinu A (IgA) je 900 mikrogramů/ml.

 • Pomocnými látkami jsou: glycin a voda pro injekci.

Jak přípravek Intratect vypadá a co obsahuje toto balení

Intratect je infuzní roztok. Roztok je čirý nebo slabě opaleskující (mléčné zabarvení podobné opálu) a bezbarvý až nažloutlý.

20 ml, 50 ml, 100 ml nebo 200 ml roztoku v lahvičce (sklo typu II) se zátkou (bromobutyl) a víčkem (hliník).

Velikost balení: 1 lahvička s 20 ml, 50 ml, 100 ml nebo 200 ml roztoku. Velikost balení: 3 lahvičky s 200 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5

63303 Dreieich

Německo

Tel.: + 49 6103 801-0

Fax: + 49 6103 801-150

Email: mail@biotest.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 5. 2023.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zvláštní opatření

Reakce spojená s infuzí

Některé nežádoucí účinky (např. bolest hlavy, zrudnutí, zimnice, myalgie, sípání, tachykardie, bolest v dolní části zad, nauzea a nízký krevní tlak) mohou souviset s rychlostí infuze. Doporučenou rychlost infuze je nutno důsledně dodržovat. Pacienti musí být důkladně monitorováni a pečlivě pozorováni, zda se u nich v době infuze neobjeví jakékoli příznaky.

Intravenózní podávání IVIg vyžaduje u všech pacientů:

 • adekvátní hydrataci před zahájením infuze IVIg,
 • sledování výdeje moči,
 • sledování hladin kreatininu v séru,
 • vyhnout se současnému podávání kličkových diuretik.

Při aplikaci každé dávky přípravku Intratect pacientovi rozhodně doporučujeme zaznamenat název a číslo šarže výrobku.

V případě šoku je třeba aplikovat standardní lékařskou léčbu pro léčbu šoku. Syndrom aseptické meningitidy (AMS)

Ve spojení s léčbou IVIg byl hlášen AMS.

Syndrom obvykle nastupuje během několika hodin až do 2 dnů po léčbě IVIg. Vyšetření mozkomíšního moku (CSF) je často pozitivní, s pleocytózou až několik tisíc buněk v mm3, zejména granulocytů, a zvýšenými hladinami proteinu až na několik set mg/dl.

AMS se může objevit častěji ve spojení s léčbou vysokými dávkami IVIg (2 g/kg).

Pacienti, u nichž se vyskytnou takové známky a příznaky mají absolvovat důkladné neurologické vyšetření včetně studií CFS pro vyloučení jiných příčin meningitidy.

Vysazení léčby IVIg mělo za následek remisi AMS do několika dnů bez následků. Hemolytická anemie

Přípravky IVIg mohou obsahovat protilátky proti krevním skupinám, které mohou působit hemolyticky a navodit potažení erytrocytů (ERY) imunoglobulinem in vivo, což může vyvolat pozitivní přímou antiglobulinovou reakci (Coombsův test) a vzácně hemolýzu. Po podání IVIg se v důsledku zvýšené sekvestrace ERY může vyvinout hemolytická reakce. Příjemci IVIg musí být sledováni s ohledem na klinické známky a příznaky hemolýzy.

Dávkování

Dávka a režim dávkování závisí na indikaci.

Může být nutné dávku individuálně upravit u každého pacienta podle jeho klinické odpovědi. Dávka vycházející z tělesné hmotnosti může vyžadovat úpravu u pacientů s podváhou nebo nadváhou.

Následující režimy dávkování slouží jako vodítko:

Substituční léčba u syndromů primárního imunodeficitu:

Režim dávkování má být takový, aby nejnižší hladina IgG (měřená před další infuzí) byla minimálně 6 g/l nebo v normálním referenčním rozsahu pro věk populace. Dosažení rovnováhy (ustáleného stavu hladin IgG) trvá 3–6 měsíců od zahájení léčby. Doporučovaná úvodní dávka je 0,4–0,8 g/kg, po níž následuje dávka minimálně 0,2 g/kg podávaná každé 3–4 týdny.

Dávka potřebná k dosažení minimálních hladin IgG 6 g/l se pohybuje mezi 0,2–0,8 g/kg/měsíc. Po dosažení rovnovážného stavu se interval mezi dávkami pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů.

Je třeba měřit minimální hladiny IgG a porovnávat je s incidencí infekce. Ke snížení výskytu bakteriálních infekcí může být zapotřebí zvýšit dávkování s cílem dosáhnout vyšších minimálních hladin.

Substituční léčba u sekundárních imunodeficitů:

Doporučená dávka je 0,2–0,4 g/kg každé tři až čtyři týdny.

Je třeba měřit minimální hladiny IgG a porovnávat je s incidencí infekce. Dávku je třeba nastavit podle potřeby pro dosažení optimální ochrany proti infekcím, u pacientů s přetrvávající infekcí může být nutné dávku zvýšit, o snížení dávky lze uvažovat, pokud pacient zůstává bez infekce.

Imunomodulace u:

Primární imunitní trombocytopenie:

Existují dvě alternativní schémata léčby:

 • 0,8–1 g/kg podáno 1. den, tuto dávku lze opakovat jednou během 3 dnů,
 • 0,4 g/kg podáváno denně po dobu 2–5 dnů.

V případě relapsu je možné léčbu zopakovat.

Guillain Barrého syndrom:

0,4 g/kg/den po dobu 5 dnů (dávkování lze opakovat v případě relapsu).

Kawasakiho nemoc:

2,0 g/kg má být podáno jako jedna dávka. Pacientům má být souběžně podávána kyselina acetylsalicylová.

Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP)

Úvodní dávka: 2 g/kg rozdělená do 2–5 po sobě následujících dnů

Udržovací dávky: 1 g/kg rozdělená do 1–2 po době následujících dnů každé 3 týdny.

Účinek léčby je třeba vyhodnocovat po každém cyklu; pokud není po 6 měsících pozorován žádný léčebný účinek, léčba má být ukončena.

Pokud je léčba účinná, o dlouhodobé léčbě má rozhodnout lékař na základě odpovědi pacienta a odpovědi na udržovací léčbu. Je možné, že dávkování a dávkovací intervaly bude třeba upravit podle individuálního průběhu nemoci.

Multifokální motorická neuropatie (MMN)

Úvodní dávka: 2 g/kg rozdělená do 2–5 po sobě následujících dnů.

Udržovací dávka: 1 g/kg každé 2 až 4 týdny nebo 2 g/kg každých 4 až 8 týdnů.

Účinek léčby je třeba vyhodnocovat po každém cyklu; pokud není po 6 měsících pozorován žádný léčebný účinek, léčbu má být ukončena.

Pokud je léčba účinná, o dlouhodobé léčbě má rozhodnout lékař na základě odpovědi pacienta a odpovědi na udržovací léčbu. Je možné, že dávkování a dávkovací intervaly bude třeba upravit podle individuálního průběhu nemoci.

Doporučené dávkování je shrnuto v následující tabulce:

Indikace

Dávka

Frekvence infuzí

Substituční léčba:

Syndromy primárního imunodeficitu

úvodní dávka:

0,4–0,8 g/kg

každé 3–4 týdny

udržovací dávka:

0,2–0,8 g/kg

Sekundární imunodeficity (jak je definováno v bodě indikace)

0,2–0,4 g/kg

každé 3–4 týdny

Imunomodulace:

Primární imunitní trombocytopenie

0,8–1 g/kg

v den 1, je-li to možné, opakovat jednou během 3 dnů

nebo

0,4 g/kg/den

po dobu 2–5 dnů

Guillain Barrého syndrom

0,4 g/kg/den

po dobu 5 dnů

Kawasakiho nemoc

2 g/kg

v jedné dávce v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie (CIDP)

úvodní dávka:

2 g/kg

v rozdělených dávkách po dobu 2–5 dnů

udržovací dávka:

1 g/kg

každé 3 týdny v rozdělených dávkách po dobu 1–2 dnů

Multifokální motorická neuropatie

(MMN)

úvodní dávka:

2 g/kg

v rozdělených dávkách po dobu 2–5 po sobě následujících dnů

udržovací dávka:

1 g/kg

každé 2–4 týdny

nebo

nebo

2 g/kg

každých 4–8 týdnů v rozdělených dávkách po dobu 2–5 dnů

Pediatrická populace

Dávkování u dětí a dospívajících (0–18 let věku) se neliší od dávkování u dospělých, protože dávkování je u každé indikace dáno tělesnou hmotností a musí se upravit dle klinického výsledku u výše zmíněných stavů.

Způsob podání

Intravenózní podání

Přípravek Intratect má být podáván intravenózně úvodní rychlostí maximálně 0,3 ml/kg/h po dobu

30 minut. Viz upozornění a opatření. V případě nežádoucího účinku je nutno buď snížit rychlost podání, nebo zastavit infuzi. Pokud je dobře snášen, je možno rychlost podání postupně zvyšovat na maximální rychlost 1,9 ml/kg/h.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky, ani s žádnými jinými přípravky IVIg.

Napsat komentář