Infusio Natrii Chlorati Isotonica 1/2 Cum Glucoso 5 Imuna příbalový leták

Infusio Natrii Chlorati Isotonica 1/2 Cum Glucoso 5 Imuna 4,5mg/ml+25mg/ml infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA používat.

Jak se přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5

IMUNA používá.

Možné nežádoucí účinky.

5 Jak přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA uchovávat.

6. Obsah balení a další informace.

Co je přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5

IMUNA a k čemu se používá

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA je sterilní roztok se sníženým obsahem iontů s obsahem chloridu sodného a glukózy jako energetickým substrátem.

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA se používá:

 • při léčbě hypovolemie (snížený objem cirkulující krve),
 • při léčbě hyponatremie (snížená hladina sodíku v krevní plazmě),
 • při akutním doplnění intravaskulárního objemu při náhradě ztrát izotonické tekutiny v průběhu nebo po operacích,
 • při poruchách iontové rovnováhy, v případě potřeby dodávky cukrů, jako zdroje energie,
 • je určen pro dětské pacienty, u kterých jsou nižší nároky na koncentraci iontů v infuzním roztoku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA používat

Nepoužívejte přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA:

 • při hyperhydrataci (zvýšeném obsahu vody v organismu),
 • selhání ledvin (tvorbě malého množství moči, nebo zástavě tvorby moči a močení),
 • nekompenzované srdeční nedostatečnosti,
 • při dekompenzovaném diabetes mellitus,
 • při otoku mozku a plic,
 • těžším stupni hypertenze (zvýšeného krevního tlaku, obecná omezení infuzní terapie).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Před podáním a během podávání přípravku je nutné monitorovat bilanci tekutin, hladiny sérové glukózy, sérového sodíku a dalších elektrolytů, zejména u pacientů se zvýšeným neosmotickým uvolňováním vazopresinu (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, SIADH) a u pacientů souběžně léčených léky, které zvyšují účinek vazopresinu, a to z důvodu rizika hyponatrémie. V těle se roztoky obsahující glukózu stávají díky rychlé metabolizaci glukózy extrémně hypotonické. U fyziologicky hypotonických roztoků je zvláště významné monitorovat sérový sodík z důvodu rizika hyponatrémie (snížené hladiny sodíku v krvi) a akutní hyponatremické encefalopatii (edému mozku). Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího edému mozku způsobeného akutní hyponatrémií je u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností (např. zánět mozkových plen, nitrolební krvácení a pohmoždění mozku).

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po prvním otevření.

Další léčivé přípravky a přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, protože některé léky mohou svým účinkem zvyšovat riziko hyponatrémie (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA s jídlem a pitím

Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry, co můžete jíst a pít.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domnívate se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika hyponatrémie (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Vzhledem k charakteru přípravku při doporučeném a kontrolovaném podávání se neočekává žádný účinek na kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5

IMUNA používá

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra ve formě nitrožilní infuze. O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař podle Vašeho věku, tělesné hmotnosti, klinického stavu a účelu léčby. Infuzní roztok se obvykle podává plastovou hadičkou do žíly. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži. Váš lékař může použít i jiný způsob podání.

Dávkování se řídí podle věku, váhy, klinického stavu nemocného, laboratorních výsledků plazmatických hladin natria a chloridů, bilance objemu tekutin.

Jestliže jste použil(a) více přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA, než jste měl(a)

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA

Váš lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána.

Mate-li jakékoli další otázky, týkajíci se užívaní tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou hyponatrémie (snížená hladina sodíku v krvi) a hyponatremická encefalopatie (edém mozku) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Existuje také možnost obecných nežádoucích účinků spojených s neodpovídající infuzní terapií – hyperhydratace, kardiální dekompenzace s přetížením oběhu, vznik otoků (včetně plicního), ascites, iontový rozvrat.

Dále se mohou vyskytnout reakce v místě vpichu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5

IMUNA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahve a vaky v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obsah balení a další informace

Co přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA obsahuje

Léčivou látkou je natrii chloridum a glucosum. 1000 ml roztoku obsahuje natrii chloridum 4,5 g a glucosum 25,0 g (jako 27,5 g glucosum monohydricum).

Pomocnou látkou je voda pro injekci.

Jak přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA vypadá a co obsahuje toto balení

Je to čirý, bezbarvý, nejvýše slabě nažloutlý infuzní roztok, bez mechanických nečistot k intravenóznímu (nitrožilnímu) podání.

Přípravek je dodáván: ve skleněných infuzních lahvích uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem ve velikostech balení 100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml.

Láhve jsou dodávané v kartonech. Jeden karton obsahuje: 30 x 100 ml, 20 x 200 ml, 20 x 250 ml, 10 x

400 ml, 10 x 500 ml.

v plastových vacích (typ ENVIBAG) se dvěma vstupy (injekční a infuzní vstup) ve velikostech 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1000 ml. Vak je zataven do vnějšího ochranného plastového přebalu.

Vaky jsou dodávány v kartonech. Jeden karton obsahuje: 40/50/60 x 100 ml, 18/30 x 250 ml, 10/20 x 500 ml a 10 x 1000 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 3. 2022

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA je určen pro podání intravenózní infuzí sterilním a apyrogenním setem za použití aseptické techniky. Zařízení má být naplněno roztokem k prevenci vstupu vzduchu do systému.

Roztok má být před použitím vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice nebo nedošlo ke změně jeho zabarvení. Roztok použijte pouze tehdy, je-li čirý, bez viditelných částic a je-li v neporušeném obalu.

Vak

Vak vyjměte z ochranného přebalu až těsně před použitím. Vnitřní vak uchovává sterilitu přípravku. Po připojení infuzního setu ihned podávejte.

Flexibilní plastové vaky nepropojujte do série. Takové propojení může mít za následek vzduchovou embolii způsobenou reziduálním vzduchem v primárním vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání vzduch z vaku zcela odčerpán.

Použití intravenózních setů se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze by mohlo vést ke vzduchové embolii, proto tyto sety nemají být s flexibilními plastovými vaky používány.

Aditiva mohou být přidána před podáním nebo během podání injekčním portem.

Informace ohledně způsobu podání

Před přidáním léčiva si ověřte, zda je rozpustné a stabilní ve vodě při pH přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA. U vaků aditiva mohou být přidávána před infuzí hlavním vstupem nebo během infuze injekčním vstupem za dodržení aseptických podmínek.

Lékař zodpovídá za posouzení kompatibility léku přidávaného k přípravku. Provede kontrolu, zda nedošlo k eventuální změně barvy, vysrážení nerozpustných komplexů nebo ke vzniku krystalů. Je třeba se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán.

Při použití aditiva si před parenterálním podáním ověřte, zda je roztok izotonický. Je třeba zajistit důkladné a pečlivé aseptické promíchání aditiv. Roztoky obsahující aditiva je třeba použít ihned a neskladovat.

Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit.

Zlikvidujte po jednorázovém použití.

Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte.

Při aplikaci skleněných láhví dodržte tyto zásady:

Před použitím odstraňte pojistku.

Povrch zátky dezinfikujte.

Při aplikaci vaků dodržte tyto zásady:

Částečně použité vaky znovu nenapojujte.

Vak před použitím nevyjímejte z ochranného vnějšího přebalu. Vnitřní vak uchovává sterilitu přípravku.

Napsat komentář