Ibuprofen Nutra Essential S.L. příbalový leták

Ibuprofen Nutra Essential S.L. 100mg perorální suspenze v sáčku

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy podávejte tento přípravek dítěti přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebude Vaše dítě cítit lépe do 3 dnů nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. podávat

Jak se přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje ibuprofen, který patří do skupiny léků známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které zmírňují bolest a snižují horečku.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. se používá u dětí ve věku 1 – 11 let s tělesnou hmotností od 10 do 39 kg ke krátkodobé léčbě příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, bolest v krku a svalová bolest při natažení svalů nebo vyvrtnutí a ke krátkodobé léčbě horečky.

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. používat

Nepodávejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. dítěti, pokud:

 • je alergické na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • se u něj v minulosti objevily alergické reakce (např. astma, rýma, vyrážka, otok obličeje, jazyka, rtů nebo hrdla) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léků (NSAID);
 • trpí nevyjasněnými poruchami krvetvorby;
 • trpí krvácením do mozku (cerebrovaskulárním krvácením) nebo jiným aktivním krvácením;
 • má nebo v minulosti prodělalo žaludeční/dvanácterníkové vředy nebo krvácení (dvě anebo více prokázaných epizod vředů nebo krvácení);
 • má nebo v minulosti prodělalo krvácení do žaludku nebo střev nebo proděravění zažívacího traktu v souvislosti s předchozím užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;
 • trpí závažným selháním jater, ledvin nebo srdce;
 • trpí významnou ztrátou tekutin (způsobenou zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin);
 • je Vaše dítě ve věku do 1 roku a/nebo s hmotností do 10 kg.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže Vaše dítě:

 • trpí dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrií);
 • trpí poruchou s krvácivostí;
 • má sníženou funkci ledvin;
 • má problémy s játry;
 • má nebo někdy mělo chronické zánětlivé střevní onemocnění (jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida);
 • má SLE (systémový lupus erythematodes; stav imunitního systému postihující pojivovou tkáň, jež má za následek bolesti kloubů, kožní změny a poruchy jiných orgánů) nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně;
 • má nebo někdy mělo vysoký krevní tlak nebo srdeční obtíže;
 • má nebo mělo průduškové astma nebo alergické onemocnění, protože se může vyskytnout dušnost;
 • trpí sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, jelikož u něj existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické reakce se mohou projevit jako záchvaty astmatu (tzv. analgetické astma), otok kůže (Quinckeho edém) nebo kožní vyrážka;
 • právě prodělalo velký chirurgický zákrok;
 • má infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Infekce

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi.

Pokud tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L. byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Pokud se ibuprofen užívá/podává:

 • dlouhodobě: jsou nutné pravidelné kontroly jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;
 • je nutné vyhnout se užívání jiných nesteroidních protizánětlivých léků, včetně léků označovaných jako specifické inhibitory cyklooxygenázy-2 (tzv. koxiby);
 • je doporučena opatrnost, pokud se zároveň užívají léky, které mohou zvýšit riziko vředů nebo krvácení, jako kortikosteroidy (např. prednisolon), léky na ředění krve (např warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi) nebo protidestičkové léky (jako je kyselina acetylsalicylová);
 • existuje u dehydratovaných dětí riziko poškození ledvin.

Krvácení do žaludku/střev, vředy nebo perforace (proděravění trávicího traktu), které mohou být smrtelné, byly hlášeny u všech nesteroidních protizánětlivých léků, kdykoliv během léčby, s varovnými příznaky nebo bez nich i bez předchozího závažného onemocnění trávicího traktu. Pokud dojde ke krvácení do žaludku/střev nebo vzniku vředu, léčba musí být okamžitě ukončena. Riziko krvácení do žaludku/střev, vznik vředu nebo perforace je vyšší při zvyšování dávek NSAID u pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli vředovou chorobu, zvláště pokud je komplikována krvácením nebo perforací (viz bod 2: Nepodávejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. dítěti) a u starších pacientů. Tito pacienti by měli zahájit léčbu nejnižší možnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů léčených nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které by mohly zvýšit riziko pro trávicí trakt je třeba zvážit kombinovanou léčbu s ochrannými látkami (např. misoprostolem nebo inhibitory protonové pumpy).

Nesteroidní protizánětlivé léky mohou zakrývat příznaky infekce nebo horečky.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, před užitím /podáním přípravku Ibuprofen Nutra

Essential S.L.:

 • v případě problémů se srdcem (včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na prsou), prodělaného infarktu, chirurgického bypassu), onemocnění periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou nebo chodidlech v důsledku zúžení nebo blokace tepen) nebo jste prodělal(a) jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky

„TIA“);

 • v případě vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysokého cholesterolu, pokud máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo mrtvici, nebo pokud kouříte;
 • jste starší;
 • máte problémy s otěhotněním.
  • léky na snížení krevního tlaku (ACE-inhibitory jako kaptopril, beta blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako losartan)
  • jiné léky obsahující nesteroidní protizánětlivé látky (včetně inhibitorů cyklooxygenázy-2), jelikož můžou zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Vyhněte se souběžné léčbě více nesteroidními protizánětlivými léky.
  • fenytoin (k léčbě epilepsie), digoxin (k léčbě srdeční nedostatečnosti), lithium (k léčbě poruch nálady): ibuprofen může zvyšovat plazmatickou koncentraci těchto léčivých přípravků.
  • draslík šetřící diuretika
  • methotrexát (lék na rakovinu, lupénku nebo revmatoidní artritidu); jelikož může dojít k zesílení účinku methotrexátu
  • chinolonová antibiotika a aminoglykosidy
  • glukokortikosteroidy (silné protizánětlivé léky); jelikož mohou zvyšovat riziko vředu žaludku nebo dvanácterníku či krvácení
  • antikoagulancia/antiagregancia (na ředění/proti srážlivosti krve např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin)
  • baklofen (pro uvolnění svalů); po zahájení léčby ibuprofenem se může vyvinout toxicita baklofenu
  • léky, které snižují vysoký krevní tlak a přípravky na odvodnění; jelikož ibuprofen může snížit účinek těchto léčivých přípravků a může dojít ke zvýšení rizika pro ledviny
  • mifepriston (používaný k ukončení těhotenství).
  • inhibitory CYP 2C9, jako je vorikonazol nebo flukonazol (léky proti plísňovým infekcím); jelikož jejích užívání může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace ibuprofenu
  • antiagregancia (jako kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě deprese); jelikož mohou zvyšovat riziko krvácení do žaludku/střev
  • probenecid a sulfinpyrazon (k léčbě dny); léčivé přípravky obsahující probenecid a sulfinpyrazon mohou zpozdit vylučování ibuprofenu
  • ritonavir (lék k léčbě HIV infekce); jelikož užívání tohoto přípravku může zvýšit plazmatické

Protizánětlivé léky/léky proti bolesti, jako je ibuprofen, mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika infarktu nebo mozkové mrtvice, zejména při použití ve vysokých dávkách. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Během planých neštovic je doporučeno se užívání ibuprofenu vyhnout.

Výskyt nežádoucích účinků je možné minimalizovat použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší potřebnou dobu.

U starších pacientů je při užívání NSAID zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, zvlášť těch souvisejících se žaludkem a střevy.

Pacienti, kteří v minulosti prodělali žaludeční nebo střevní onemocnění, zvláště starší pacienti, musí informovat lékaře o všech břišních příznacích (zvláště o žaludečním/střevním krvácení), zejména pak na začátku léčby.

Dlouhodobé užívání jakéhokoli typu léků proti bolesti na bolesti hlavy může tyto bolesti ještě zhoršit. Pokud k této situaci dojde u Vás/Vašeho dítěte, požádejte o konzultaci lékaře a ukončete léčbu přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L..

Obecně platí, že časté užívání léků proti bolesti, zejména kombinace několika léčivých látek tlumících bolest, může vést k trvalému poškození ledvin, včetně rizika selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte Vy/Vaše dítě nebo které jste v nedávné době užíval(a)/Vaše dítě užívalo.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. může ovlivnit nebo být ovlivněn některými jinými léčivými přípravky, jako např.:

koncentrace nesteroidních protizánětlivých léků

Může dojít ke vzájemnému působení mezi ibuprofenem a jinými léky, např. se sulfonylmočovinou (léky k léčbě cukrovky), takrolimem a cyklosporinem (imunosupresivní léky používané po transplantaci orgánů) – může dojít k poškození ledvin, zidovudinem (lék k léčbě infekce HIV) – může způsobit krvácení u HIV pozitivních hemofiliků.

Účinek ibuprofenu může být snížen při souběžném užívání kolestyraminu (přípravek k léčbě vysokého cholesterolu). Tyto přípravky je nutné podávat s odstupem několika hodin.

Léčba přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L. může být ovlivněna některými dalšími léky nebo může ovlivňovat jejich účinek. Proto byste měl(a) vždy požádat o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. používat s jinými léky.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. s alkoholem

Výskyt některých nežádoucích účinků, zejména těch, které působí na trávicí a nervový systém, je pravděpodobnější při souběžném užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. s alkoholem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat (viz také Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje roztok maltitolu, sodík, natrium-benzoát a benzylalkohol).

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L.. Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L., pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od

20. týdne těhotenství přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion) nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus). Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení

Pouze malé množství ibuprofenu a jeho rozkladových produktů (metabolitů) přechází do mateřského mléka. Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku jej můžete užívat při kojení.

Plodnost

Ibuprofen Nutra Essential S.L. patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které mohou narušovat plodnost žen. Tento účinek je vratný po přerušení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při podávání doporučených dávek a doporučené době léčby nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně výskyt významných nežádoucích účinků, jako jsou poruchy zraku, závratě nebo únava (viz bod 4), mohou ovlivnit reaktivitu a schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje může být snížena. Pokud se Vám to stane, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje roztok maltitolu, sodík, natrium-benzoát a benzylalkohol

Roztok maltitolu: Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte/Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat/podávat. Maltitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota tekutého maltitolu je 2,3 kcal/g.

Sodík: Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom sáčku, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Natrium-benzoát: Tento léčivý přípravek obsahuje 5 mg natrium-benzoátu v jednom sáčku, což odpovídá 1 mg/ml. Natrium-benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců

(do 4 týdnů věku).

Benzylalkohol: Tento léčivý přípravek obsahuje 0,000826 mg benzylalkoholu v jednom sáčku, což odpovídá 0,0001652 mg/ml. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Nepoužívejte déle než 3 dny, pokud to nedoporučí lékař nebo lékárník.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Jak se přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Doporučená dávka:

Dávka ibuprofenu závisí na tělesné hmotnosti a věku dítěte.

Pro děti je doporučená denní dávka ibuprofenu 20-30 mg na kg tělesné hmotnosti ve 3-4 dílčích dávkách.

Děti ve věku do 1 roku a/nebo s hmotností do 10 kg:

Vzhledem k vysoké dávce léčivé látky ibuprofenu v jednom sáčku se nesmí tento přípravek podávat dětem do 1 roku a/nebo s hmotností do 10 kg.

Děti ve věku 1 – 11 let s tělesnou hmotností 10 až 39 kg:

Tělesná hmotnost (věk)

Jedna dávka

Maximální denní dávka

10 – 15 kg

(1-3 roky)

100 mg

(1 sáček)

300 mg ibuprofenu

(3 sáčky)

16 – 19 kg

(4-5 let)

100 mg

(1 sáček)

400 mg ibuprofenu

(4 sáčky)

20 – 29 kg

(6-9 let)

200 mg

(2 sáčky)

600 mg ibuprofenu

(6 sáčků)

30 – 39 kg

(10-11 let)

200 mg

(2 sáčky)

800 mg ibuprofenu

(8 sáčků)

Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění.

Frekvence dávkování

Dávky se podávají přibližně každých 6-8 hodin dle potřeby.

Délka léčby

Kontaktujte lékaře, pokud se příznaky onemocnění zhorší nebo přetrvávají déle než 3 dny.

Pokyny k použití

Tento přípravek je určen pouze k podávání ústy.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. se podává přímo ze sáčku do úst a má se zapít sklenicí vody.

U pacientů s citlivým žaludkem se doporučuje, aby byl přípravek podáván během jídla.

Sáček má podlouhlý tvar a na horní straně je linka, podél které jej můžete otevřít a obsah vyprázdnit.

Před otevřením sáček promněte (aby došlo ke smíchání složek), jak je popsáno na následujícím obrázku:

SPODNÍ STRANA HORNÍ STRANA

– Opakovaně tiskněte prsty horní a spodní stranu sáčku.

– Promnutí provádějte shora dolů a naopak minimálně 30 sekund.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L., než jste měl(a)

Při náhodném podání větší než doporučené dávky kontaktuje neprodleně lékaře.

Pokud jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění. Starší lidé užívající tento přípravek jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací souvisejících s nežádoucími účinky.

Pokud jde o následující nežádoucí účinky, je třeba vzít v úvahu, že jsou závislé na dávce a u jednotlivých pacientů se liší.

Okamžitě ukončete podávání tohoto přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud u Vašeho dítěte nastane některá z následujících situací:

 • příznaky krvácení ze střev, jako jsou např.: silné bolesti břicha, dehtově černá stolice, zvracení krve nebo tmavých částeček, které vypadají jako kávová sedlina.
 • příznaky velmi vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení průduškového astmatu, nevysvětlené sípání nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, bušení srdce, pokles krevního tlaku vedoucí k šoku. Tyto příznaky se mohou vyskytnout i při prvním použití tohoto přípravku.
 • závažné kožní reakce, jako je vyrážka pokrývající celé tělo, olupování kůže, puchýře nebo šupinatění kůže.
 • poruchy zraku.

Informujte svého lékaře, pokud má Vaše dítě některý z následujících nežádoucích účinků, pokud se zhorší, nebo si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které zde nejsou uvedeny.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • žaludeční a střevní obtíže jako je pálení žáhy, bolest břicha, nevolnost a zažívací potíže, zvracení, nadýmání (flatulence), průjem, zácpa a mírné krevní ztráty ze žaludku a/nebo střev, které mohou ve výjimečných případech způsobovat chudokrevnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • vředy žaludku nebo střev, někdy s krvácením a proděravěním, zánět sliznice úst s vředy (ulcerózní stomatitida), zánět sliznice žaludku (gastritida), zhoršení zánětlivých střevních onemocnění (kolitidy a Crohnovy choroby)
 • poruchy centrálního nervového systému, jako jsou bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava
 • poruchy zraku
 • kožní vyrážky
 • reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky (vystouplé, často svědící, červené hrbolky na kůži) nebo svědění

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • tinnitus (zvonění v uších)
 • poškození tkáně ledvin (papilární nekróza) a zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi
 • snížená hladina hemoglobinu

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • zánět jícnu nebo slinivky břišní, tvorba membránových zúžení tenkého a tlustého střeva (intestinální, membránovité striktury)
 • vysoký krevní tlak, zánět cév, bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu
 • snížený výdej moči a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo narušenou funkcí ledvin); otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které mohou vést k akutnímu selhání ledvin. Pokud se tyto příznaky objeví nebo pokud se dítě cítí špatně, okamžitě přestaňte používat přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a kontaktujte lékaře, protože se může jednat o první příznaky poškození nebo selhání ledvin.
 • psychotické reakce, deprese
 • porucha funkce jater, poškození jater, zejména během dlouhodobé léčby, jaterní selhání, akutní zánět jater (hepatitida)
 • problémy s tvorbou krve (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytoza) – prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové rány v ústech, příznaky chřipky, výrazná únava, krvácení z nosu a krvácení do kůže. Pokud se jakékoliv z těchto problémů objeví, ukončete okamžitě léčbu a navštivte lékaře. Nesmíte léčit tyto příznaky léky proti bolesti nebo léky na snížení horečky (antipyretika).
 • bylo popsáno zhoršení zánětů souvisejících s infekcemi (například vznik nekrotizující fascitidy) vyskytující se při užívání některých léků proti bolesti (NSAID). Pokud se objeví příznaky infekce nebo se zhorší během užívání ibuprofenu, navštivte okamžitě lékaře, který Vám poradí, zda je nutná protiinfekční/antibiotická léčba
 • během infekce planými neštovicemi (varicelou) se vyskytly závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně
 • příznaky aseptické meningitidy (zánět mozkových blan bez přítomnosti choroboplodných zárodků), jako jsou ztuhlost krku, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, teplota nebo zastřené vědomí se vyskytly po užití ibuprofenu. Pacienti s některými poruchami imunitního systému (systémový lupus erythematodes nebo smíšená porucha pojivové tkáně) mohou být vystaveni zvýšenému riziku. V případě výskytu výše uvedených příznaků kontaktujte lékaře.
 • závažné formy kožních reakcí, jako je vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevensův- Johnsonův syndrom, erythema multiforme, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie)
 • závažné celkové reakce z přecitlivělosti

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

 • dýchací potíže, jako je průduškové astma, zúžení průdušek nebo dušnost
 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.
 • zvýšená citlivost kůže na světlo.

Léky, jako je Ibuprofen Nutra Essential S.L., mohou být spojeny s mírně zvýšeným rizikem srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Neuchovávejte v chladničce. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje

 • Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden sáček obsahuje ibuprofenum 100 mg v 5 ml perorální suspenze.
 • Dalšími složkami jsou: natrium-benzoát (E211), bezvodá kyselina citronová (E330), dihydrát natrium-citrátu (E331), sodná sůl sacharinu (E954), chlorid sodný, hypromelosa 2910 (E464), xanthanová klovatina, roztok maltitolu (E965), glycerol (99,8%) (E422), jahodové aroma

(obsahující aromatické látky totožné s přírodními, přírodní aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, triethyl-citrát (E1505), propylenglykol (E1520) a benzylalkohol), čištěná voda.

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. vypadá a co obsahuje toto balení

Ibuprofen Nutra Essential S.L. je bílá nebo téměř bílá viskózní suspenze, bez cizorodých látek, s charakteristickým jahodovým aroma.

Jeden sáček obsahuje 5 ml perorální suspenze.

Sáčky jsou tvořeny komplexem PET/aluminium/PET/PE a jsou s příbalovou informací baleny v krabičce s potiskem.

Velikost balení: 12 nebo 20 sáčků

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

NUTRA ESSENTIAL OTC S.L.

Calle de la Granja

1.- 3ºB – Alcobendas 28108 Madrid

Španělsko

Výrobci

ZINEREO PHARMA, S.L.

Administrativní adresa

A Relva – Torneiros, s/n, O Porriño

36400 Pontevedra, Španělsko

Adresa výrobce:

A Relva, s/n, O Porriño,

36400 Pontevedra, Španělsko

FARMALIDER, S.A.

C/ Aragoneses, 2 Alcobendas 28108 Madrid, Španělsko

EDEFARM, S.L.

Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117, Villamarchante, 46191 Valencia

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg Suspension zum Einnehmen

Bulharsko

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg oral suspension

Česká republika

Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Německo

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg Suspension zum Einnehmen in Beuteln

Estonsko

Ibuprofen Nutra Essential

Chorvatsko

Neodol 100 mg oralna suspenzija u vrećici

Maďarsko

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg belsőleges szuszpenzió

Litva

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg geriamoji suspensija paketelyje

Lotyšsko

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg suspensija iekšķīgai lietošanai paciņā

Rumunsko

Ibuprofen Nutra Essential OTC 100 mg suspensie orală în plic

Slovinsko

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg peroralna suspenzija v vrečici

Slovenská republika

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg perorálna suspenzia vo vrecku

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2023.

Ibuprofen Nutra Essential S.L. 200mg perorální suspenze v sáčku

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte/podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů v případě dětí a dospívajících nebo u dospělých do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se příznaky zhorší, musíte se poradit s

lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat

Jak se přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje ibuprofen, který patří do skupiny léků známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které zmírňují bolest a snižují horečku.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. se používá u dětí ve věku 6 – 11 let s tělesnou hmotností od

20 do 39 kg, u dospívajících od 12 let a u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, bolest v krku a svalová bolest při vyvrtnutí nebo natažení svalů, a/nebo horečky.

Kontaktujte lékaře, pokud se do 3 dnů dítě nebo dopívající nebude cítit lépe nebo pokud se příznaky onemocnění zhorší, u dospělého pokud příznaky přetrvávají déle než 4 dny v případě bolesti nebo déle než 3 dny v případě horečky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. používat

Neužívejte/Nepodávejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. dítěti, pokud:

 • je alergické na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • se u něj v minulosti objevily alergické reakce (např. astma, rýma, vyrážka, otok obličeje, jazyka, rtů nebo hrdla) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léků (NSAID);
 • trpí nevyjasněnými poruchami krvetvorby;
 • trpí krvácením do mozku (cerebrovaskulárním krvácením) nebo jiným aktivním krvácením;
 • má nebo v minulosti prodělalo žaludeční/dvanácterníkové vředy nebo krvácení (dvě anebo více prokázaných epizod vředů nebo krvácení;
 • má nebo v minulosti prodělalo krvácení do žaludku nebo střev nebo proděravění zažívacího traktu v souvislosti s předchozím užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;
 • trpí závažným selháním jater, ledvin nebo srdce;
 • trpí významnou ztrátou tekutin (způsobenou zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin);
 • je Vaše dítě ve věku do 6 let a/nebo s hmotností do 20 kg.

Upozornění a opatření

Před užitím/podáním přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže Vy nebo Vaše dítě:

 • trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrií);
 • trpíte poruchou s krvácivostí;
 • máte sníženou funkci ledvin;
 • máte problémy s játry;
 • máte nebo jste někdy měli chronické zánětlivé střevní onemocnění (jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida);
 • máte SLE (systémový lupus erythematodes; stav imunitního systému postihující pojivovou tkáň, jež má za následek bolesti kloubů, kožní změny a poruchy jiných orgánů) nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně;
 • máte nebo jste někdy měli vysoký krevní tlak nebo srdeční obtíže;
 • máte nebo jste měli průduškové astma nebo alergické onemocnění, protože se může vyskytnout dušnost;
 • trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, jelikož u něj existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické reakce se mohou projevit jako záchvaty astmatu (tzv. analgetické astma), otok kůže (Quinckeho edém) nebo kožní vyrážka;
 • jste právě prodělali velký chirurgický zákrok;
 • máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Infekce

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi.

Pokud tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L. byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Následující upozornění se spíše týkají dospělých. V každém případě je zohledněte před podáním nebo užitím tohoto léku.

Pokud se ibuprofen užívá/podává:

 • dlouhodobě, jsou nutné pravidelné kontroly hodnot jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;
 • je nutné vyhnout se užívání jiných nesteroidních protizánětlivých léků, včetně léků označovaných jako specifické inhibitory cyklooxygenázy-2 (tzv. koxiby);
 • je doporučena opatrnost, pokud se zároveň užívají léky, které mohou zvýšit riziko vředů nebo krvácení, jako kortikosteroidy (např. prednisolon), léky na ředění krve (např warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi) nebo protidestičkové léky (jako je kyselina acetylsalicylová);
 • existuje u dehydratovaných dětí a dospívajících riziko poškození ledvin.

Krvácení do žaludku/střev, vředy nebo perforace (proděravění trávicího traktu), které mohou být smrtelné, byly hlášeny u všech nesteroidních protizánětlivých léků, kdykoliv během léčby, s varovnými příznaky nebo bez nich i bez předchozího závažného onemocnění trávícího traktu. Pokud dojde ke krvácení do žaludku/střev nebo vzniku vředu, léčba musí být okamžitě ukončena. Riziko krvácení do žaludku/střev, vznik vředu nebo perforace je vyšší při zvyšování dávek NSAID u pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli vředovou chorobu, zvláště pokud je komplikována krvácením nebo perforací (viz bod 2: Neužívejte/Nepodávejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. dítěti) a u starších pacientů. Tito pacienti by měli zahájit léčbu nejnižší možnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů léčených nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které by mohly zvýšit riziko pro trávicí trakt je třeba zvážit kombinovanou léčbu s ochrannými látkami (např. misoprostolem nebo inhibitory protonové pumpy).

Nesteroidní protizánětlivé léky mohou zakrývat příznaky infekce nebo horečky.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, před užitím/podáním přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L.:

 • v případě problémů se srdcem (včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na prsou), prodělaného infarktu, chirurgického bypassu), onemocnění periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou nebo chodidlech v důsledku zúžení nebo blokace tepen) nebo jste prodělal(a) jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky

„TIA“);

 • v případě vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysokého cholesterolu, pokud máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo mrtvici, nebo pokud kouříte;
 • jste starší;
 • máte problémy s otěhotněním.
  • léky na snížení krevního tlaku (ACE-inhibitory jako kaptopril, beta blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensin-II jako losartan)
  • jiné léky obsahující nesteroidní protizánětlivé látky (včetně inhibitorů cyklooxygenázy-2), jelikož můžou zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Vyhněte se souběžné léčbě více nesteroidními protizánětlivými léky.
  • fenytoin (k léčbě epilepsie), digoxin (k léčbě srdeční nedostatečnosti), lithium (k léčbě poruch nálady): ibuprofen může zvyšovat plazmatickou koncentraci těchto léčivých přípravků.
  • draslík šetřící diuretika
  • methotrexát (lék na rakovinu, lupénku nebo revmatoidní artritidu); jelikož může dojít k zesílení účinku methotrexátu
  • chinolonová antibiotika a aminoglykosidy
  • glukokortikosteroidy (silné protizánětlivé léky); jelikož mohou zvyšovat riziko vředu žaludku nebo dvanácterníku či krvácení
  • antikoagulancia/antiagregancia (na ředění/proti srážlivosti krve např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin)
  • baklofen (pro uvolnění svalů); po zahájení léčby ibuprofenem se může vyvinout toxicita baklofenu
  • léky, které snižují vysoký krevní tlak a přípravky na odvodnění; jelikož ibuprofen může snížit účinek těchto léčivých přípravků a může dojít ke zvýšení rizika pro ledviny
  • mifepriston (používaný k ukončení těhotenství).
  • inhibitory CYP 2C9, jako je vorikonazol nebo flukonazol (léky proti plísňovým infekcím); jelikož jejích užívání může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace ibuprofenu
  • antiagregancia (jako kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě deprese); jelikož mohou zvyšovat riziko krvácení do žaludku/střev
  • probenecid a sulfinpyrazon (k léčbě dny); léčivé přípravky obsahující probenecid a sulfinpyrazon mohou zpozdit vylučování ibuprofenu
  • ritonavir (lék k léčbě HIV infekce); jelikož užívání tohoto přípravku může zvýšit plazmatické koncentrace nesteroidních protizánětlivých léků

Protizánětlivé léky/léky proti bolesti, jako je ibuprofen, mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika infarktu nebo mozkové mrtvice, zejména při použití ve vysokých dávkách. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Během planých neštovic je doporučeno se užívání ibuprofenu vyhnout.

Výskyt nežádoucích účinků je možné minimalizovat použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší potřebnou dobu.

U starších pacientů je při užívání NSAID zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, zvlášť těch souvisejících se žaludkem a střevy.

Pacienti, kteří v minulosti prodělali žaludeční nebo střevní onemocnění, zvláště starší pacienti, musí informovat lékaře o všech břišních příznacích (zvláště o žaludečním/střevním krvácení), zejména pak na začátku léčby.

Dlouhodobé užívání jakéhokoli typu léků proti bolesti na bolesti hlavy může tyto bolesti ještě zhoršit. Pokud k této situaci dojde, požádejte o konzultaci lékaře a ukončete léčbu přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L..

Obecně platí, že časté užívání léků proti bolesti, zejména kombinace několika léčivých látek tlumících bolest, může vést k trvalému poškození ledvin, včetně rizika selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy /Vaše dítě užíváte nebo které jste v nedávné době užívali.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. může ovlivnit nebo být ovlivněn některými jinými léčivými přípravky, jako např.:

Může dojít ke vzájemnému působení mezi ibuprofenem a jinými léky, např. se sulfonylmočovinou (léky k léčbě cukrovky), takrolimem a cyklosporinem (imunosupresivní léky používané po transplantaci orgánů) – může dojít k poškození ledvin, zidovudinem (lék k léčbě infekce HIV) – může způsobit krvácení u HIV pozitivních hemofiliků.

Účinek ibuprofenu může být snížen při souběžném užívání kolestyraminu (přípravek k léčbě vysokého cholesterolu). Tyto přípravky je nutné podávat s odstupem několika hodin.

Léčba přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L. může být ovlivněna některými dalšími léky nebo může ovlivňovat jejich účinek. Proto byste měl(a) vždy požádat o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. používat s jinými léky.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. s alkoholem

Výskyt některých nežádoucích účinků, zejména těch, které působí na trávicí a nervový systém, je pravděpodobnější při souběžném užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. s alkoholem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat (viz také Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje roztok maltitolu, sodík, natrium-benzoát a benzylalkohol).

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L.. Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L., pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod pak proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu.

Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus). Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení

Pouze malé množství ibuprofenu a jeho rozkladových produktů (metabolitů) přechází do mateřského mléka. Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku jej můžete užívat při kojení.

Plodnost

Ibuprofen Nutra Essential S.L. patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které mohou narušovat plodnost žen. Tento účinek je vratný po přerušení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při podávání doporučených dávek a doporučené době léčby nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně výskyt významných nežádoucích účinků, jako jsou poruchy zraku, závratě nebo únava (viz bod 4), mohou ovlivnit reaktivitu a schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje může být snížena. Pokud se Vám to stane, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje roztok maltitolu, sodík, natrium benzoát a benzylalkohol

Roztok maltitolu: Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte/Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat/podávat. Maltitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota tekutého maltitolu je 2,3 kcal/g.

Sodík: Tento přípravek obsahuje 35,84 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom sáčku. To odpovídá 1,8 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Natrium-benzoát: Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mg natrium-benzoátu v jednom sáčku, což odpovídá 1 mg/ml. Natrium-benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Benzylalkohol: Tento léčivý přípravek obsahuje 0,001652 mg benzylalkoholu v jednom sáčku, což odpovídá 0,0001652 mg/ml. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Jak se přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Doporučená dávka:

Dávka ibuprofenu závisí na tělesné hmotnosti a věku dítěte.

Pro děti je doporučená denní dávka ibuprofenu 20-30 mg na kg tělesné hmotnosti ve 3-4 dílčích dávkách.

Děti ve věku do 6 let a/nebo s hmotností do 20 kg:

Vzhledem k vysoké dávce léčivé látky ibuprofenu v jednom sáčku se nesmí tento přípravek podávat dětem do 6 let a/nebo s hmotností do 20 kg.

Děti ve věku 6 – 11 let s tělesnou hmotností 20 až 39 kg a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností 40 kg a více a dospělí:

Tělesná hmotnost (věk)

Jedna dávka

Maximální denní dávka

20 – 29 kg

(6-9 let)

200 mg

(1 sáček)

600 mg ibuprofenu

(3 sáčky)

30 – 39 kg

(10-11 let)

200 mg

(1 sáček)

800 mg ibuprofenu

(4 sáčky)

40 kg a více

(dospívající od 12 let a dospělí)

200-400 mg

(1 nebo 2 sáčky)

1200 mg ibuprofenu

(6 sáčků)

Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění.

Frekvence dávkování

Dávky se podávají přibližně každých 6-8 hodin dle potřeby.

Délka léčby

Kontaktujte lékaře, pokud se u dítěte nebo dopívajícího příznaky onemocnění zhorší nebo přetrvávají déle než 3 dny.

Pokud u dospělého příznaky přetrvávají déle než 3 dny v případě horečky nebo déle než 4 dny v případě bolesti, nebo se zhorší, kontaktujte lékaře.

Pokyny k použití

Tento přípravek je určen pouze k podávání ústy.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. se podává přímo ze sáčku do úst a má se zapít sklenicí vody. U pacientů s citlivým žaludkem se doporučuje, aby byl přípravek podáván během jídla.

Sáček má podlouhlý tvar a na horní straně je linka, podél které jej můžete otevřít a obsah vyprázdnit.

Před otevřením sáček promněte (aby došlo ke smíchání složek), jak je popsáno na následujícím obrázku:

SPODNÍ STRANA HORNÍ STRANA

– Opakovaně tiskněte prsty horní a spodní stranu sáčku.

– Promnutí provádějte shora dolů a naopak minimálně 30 sekund.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L., než jste měl(a)

Při náhodném podání větší než doporučené dávky, kontaktuje neprodleně lékaře.

Pokud jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění. Starší lidé užívající tento přípravek jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací souvisejících s nežádoucími účinky.

Pokud jde o následující nežádoucí účinky, je třeba vzít v úvahu, že jsou závislé na dávce a u jednotlivých pacientů se liší.

Okamžitě ukončete podávání tohoto přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud u Vašeho dítěte nastane některá z následujících situací:

 • příznaky krvácení ze střev, jako jsou např.: silné bolesti břicha, dehtově černá stolice, zvracení krve nebo tmavých částeček, které vypadají jako kávová sedlina.
 • příznaky velmi vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení průduškového astmatu, nevysvětlené sípání nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, bušení srdce, pokles krevního tlaku vedoucí k šoku. Tyto příznaky se mohou vyskytnout i při prvním použití tohoto přípravku.
 • závažné kožní reakce, jako je vyrážka pokrývající celé tělo, olupování kůže, puchýře nebo šupinatění kůže.
 • poruchy zraku.

Informujte svého lékaře, pokud má Vaše dítě některý z následujících nežádoucích účinků, pokud se zhorší, nebo si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které zde nejsou uvedeny.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • žaludeční a střevní obtíže jako je pálení žáhy, bolest břicha, nevolnost a zažívací potíže, zvracení, nadýmání (flatulence), průjem, zácpa a mírné krevní ztráty ze žaludku a/nebo střev, které mohou ve výjimečných případech způsobovat chudokrevnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • vředy žaludku nebo střev, někdy s krvácením a proděravěním, zánět sliznice úst s vředy (ulcerózní stomatitida), zánět sliznice žaludku (gastritida), zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby
 • poruchy centrálního nervového systému, jako jsou bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava
 • poruchy zraku
 • kožní vyrážky
 • reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky (vystouplé, často svědící, červené hrbolky na kůži) nebo svědění

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • tinnitus (zvonění v uších)
 • poškození tkáně ledvin (papilární nekróza) a zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi
 • snížená hladina hemoglobinu

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • zánět jícnu nebo slinivky břišní, tvorba membránových zúžení tenkého a tlustého střeva (intestinální, membránovité striktury)
 • vysoký krevní tlak, zánět cév, bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu
 • snížený výdej moči a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo narušenou funkcí ledvin); otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které mohou vést k akutnímu selhání ledvin. Pokud se tyto příznaky objeví nebo pokud se Vy nebo dítě cítíte špatně, okamžitě přestaňte používat přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a kontaktujte lékaře, protože se může jednat o první příznaky poškození nebo selhání ledvin.
 • psychotické reakce, deprese
 • porucha funkce jater, poškození jater, zejména během dlouhodobé léčby, jaterní selhání, akutní zánět jater (hepatitida)
 • problémy s tvorbou krve (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytoza) – prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové rány v ústech, příznaky chřipky, výrazná únava, krvácení z nosu a krvácení do kůže. Pokud se jakékoliv z těchto problémů objeví, ukončete okamžitě léčbu a navštivte lékaře. Nesmíte léčit tyto příznaky léky proti bolesti nebo léky na snížení horečky (antipyretika).
 • bylo popsáno zhoršení zánětů souvisejících s infekcemi (například vznik nekrotizující fascitidy) vyskytující se při užívání některých léků proti bolesti (NSAID). Pokud se objeví příznaky infekce nebo se zhorší během užívání ibuprofenu, navštivte okamžitě lékaře, který Vám poradí, zda je nutná protiinfekční/antibiotická léčba
 • během infekce planými neštovicemi (varicelou) se vyskytly závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně
 • příznaky aseptické meningitidy (zánět mozkových blan bez přítomnosti choroboplodných zárodků), jako jsou ztuhlost krku, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, teplota nebo zastřené vědomí se vyskytly po užití ibuprofenu. Pacienti s některými poruchami imunitního systému (systémový lupus erythematodes nebo smíšená porucha pojivové tkáně) mohou být vystaveni zvýšenému riziku. V případě výskytu výše uvedených příznaků kontaktujte lékaře.
 • závažné formy kožních reakcí, jako je vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevensův- Johnsonův syndrom, erythema multiforme, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie)
 • závažné celkové reakce z přecitlivělosti

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • dýchací potíže, jako je průduškové astma, zúžení průdušek nebo dušnost
 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.
 • zvýšená citlivost kůže na světlo.

Léky, jako je Ibuprofen Nutra Essential S.L., mohou být spojeny s mírně zvýšeným rizikem srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje

 • Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden sáček obsahuje ibuprofenum 200 mg v 10 ml perorální suspenze.
 • Dalšími složkami jsou: natrium-benzoát (E211), bezvodá kyselina citronová (E330), dihydrát natrium-citrátu (E331), sodná sůl sacharinu (E954), chlorid sodný, hypromelosa 2910 (E464), xanthanová klovatina, roztok maltitolu (E965), glycerol (99,8%) (E422), jahodové aroma

(obsahující aromatické látky totožné s přírodními, přírodní aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, triethyl-citrát (E1505), propylenglykol (E1520) a benzylalkohol), čištěná voda.

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. vypadá a co obsahuje toto balení

Ibuprofen Nutra Essential S.L. je bílá nebo téměř bílá viskózní suspenze, bez cizorodých látek, s charakteristickým jahodovým aroma.

Jeden sáček obsahuje 10 ml perorální suspenze.

Sáčky jsou tvořeny komplexem PET/aluminium/PET/PE a jsou s příbalovou informací baleny v krabičce s potiskem.

Velikost balení: 10, 12, 15, 20 nebo 24 sáčků Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

NUTRA ESSENTIAL OTC S.L.

Calle de la Granja

1.- 3ºB – Alcobendas 28108 Madrid

Španělsko

Výrobci

ZINEREO PHARMA, S.L.

Administrativní adresa

A Relva – Torneiros, s/n, O Porriño

36400 Pontevedra, Španělsko

Adresa výrobce:

A Relva, s/n, O Porriño, 36400 Pontevedra, Španělsko

FARMALIDER, S.A.

C/ Aragoneses, 2 Alcobendas 28108 Madrid, Španělsko

EDEFARM, S.L.

Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117, Villamarchante,

46191 Valencia

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Adolorini Direkt 200 mg Suspension zum Einnehmen

Bulharsko

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg oral suspension

Česká republika

Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Německo

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg Suspension zum Einnehmen in Beuteln

Estonsko

Ibuprofen Nutra Essential

Chorvatsko

Neodol 200 mg oralna suspenzija u vrećici

Maďarsko

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg belsőleges szuszpenzió

Litva

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg geriamoji suspensija paketelyje

Lotyšsko

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg suspensija iekšķīgai lietošanai paciņā

Rumunsko

Ibuprofen Nutra Essential OTC 200 mg suspensie orală în plic

Slovinsko

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg peroralna suspenzija v vrečici

Slovenská republika

Ibuprofen Nutra Essential 200 mg perorálna suspenzia vo vrecku

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2023.

Ibuprofen Nutra Essential S.L. 400mg perorální suspenze v sáčku

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Musíte se poradit s lékařem, pokud se do 3 dnů, v případě dospívajících nebo u dospělých do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky, nebudete cítit lépe nebo pokud se příznaky zhorší.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat

Jak se přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a k čemu se používá

Tento léčivý přípravek obsahuje ibuprofen, který patří do skupiny léků známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které zmírňují bolest a snižují horečku.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. se používá u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg ke krátkodobé léčbě příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, bolest v krku a svalová bolest při vyvrtnutí nebo natažení svalů, a/nebo horečky.

Musíte se poradit s lékařem, pokud se do 3 dnů v případě dospívajících nebo u dospělých do 4 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se příznaky zhorší.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. používat

Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.:

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • se u Vás v minulosti objevily alergické reakce (např. astma, rýma, vyrážka, otok obličeje, jazyka, rtů nebo hrdla) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léků (NSAID);
 • trpíte nevyjasněnými poruchami krvetvorby;
 • trpíte krvácením do mozku (cerebrovaskulárním krvácením) nebo jiným aktivním krvácením;
 • máte nebo jste v minulosti prodělal(a) žaludeční/dvanácterníkové vředy nebo krvácení (dvě anebo více prokázaných epizod vředů nebo krvácení;
 • máte nebo jste v minulosti prodělal(a) krvácení do žaludku nebo střev nebo proděravění zažívacího traktu v souvislosti s předchozím užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;
 • trpíte závažným selháním jater, ledvin nebo srdce;
 • trpíte významnou ztrátou tekutin (způsobenou zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin);
 • během posledních 3 měsíců těhotenství
 • je Vaše dítě ve věku do 12 let nebo s hmotností do 40 kg.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrií);
 • trpíte poruchou s krvácivostí;
 • máte sníženou funkci ledvin;
 • máte problémy s játry;
 • máte nebo jste někdy měl(a) chronické zánětlivé střevní onemocnění (jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida);
 • máte SLE (systémový lupus erythematodes; stav imunitního systému postihující pojivovou tkáň, jež má za následek bolesti kloubů, kožní změny a poruchy jiných orgánů) nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně;
 • máte nebo jste někdy měl(a) vysoký krevní tlak nebo srdeční obtíže;
 • máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma nebo alergické onemocnění, protože se může vyskytnout dušnost;
 • trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, jelikož u něj existuje zvýšené riziko alergických reakcí. Tyto alergické reakce se mohou projevit jako záchvaty astmatu (tzv. analgetické astma), otok kůže (Quinckeho edém) nebo kožní vyrážka;
 • jste právě prodělal(a) velký chirurgický zákrok;
 • máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Infekce

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi.

Pokud tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L. byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Následující upozornění se spíše týkají dospělých. V každém případě je zohledněte před podáním nebo užitím tohoto léku.

Pokud užíváte ibuprofen:

 • dlouhodobě, jsou nutné pravidelné kontroly hodnot jaterních testů, funkce ledvin a krevního obrazu;
 • je nutné vyhnout se užívání jiných nesteroidních protizánětlivých léků, včetně léků označovaných jako specifické inhibitory cyklooxygenázy-2 (tzv. koxiby);
 • je doporučena opatrnost, pokud se zároveň užívají léky, které mohou zvýšit riziko vředů nebo krvácení, jako kortikosteroidy (např. prednisolon), léky na ředění krve (např warfarin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky proti depresi) nebo protidestičkové léky (jako je kyselina acetylsalicylová);
 • existuje u dehydratovaných dospívajících riziko poškození ledvin.

Krvácení do žaludku/střev, vředy nebo perforace (proděravění trávicího traktu), které mohou být smrtelné, byly hlášeny u všech nesteroidních protizánětlivých léků, kdykoliv během léčby, s varovnými příznaky nebo bez nich i bez předchozího závažného onemocnění trávicího traktu. Pokud dojde ke krácení do žaludku/střev nebo vzniku vředu, léčba musí být okamžitě ukončena. Riziko krvácení do žaludku/střev, vzniku vředu nebo perforace je vyšší při zvyšování dávek NSAID u pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli vředovou chorobu, zvláště pokud je komplikována krvácením nebo perforací (viz bod 2: Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.) a u starších pacientů. Tito pacienti by měli zahájit léčbu nejnižší možnou dávkou. U těchto pacientů a také u pacientů léčených nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové nebo jinými léky, které by mohly zvýšit riziko pro trávicí trakt je třeba zvážit kombinovanou léčbu s ochrannými látkami (např. misoprostolem nebo inhibitory protonové pumpy).

Nesteroidní protizánětlivé léky mohou zakrývat příznaky infekce nebo horečky.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, před užitím přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L.:

 • v případě problémů se srdcem (včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na prsou), prodělaného infarktu, chirurgického bypassu), onemocnění periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou nebo chodidlech v důsledku zúžení nebo blokace tepen) nebo jste prodělal(a) jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky

„TIA“);

 • v případě vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysokého cholesterolu, pokud máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo mrtvici, nebo pokud kouříte;
 • jste starší;
 • máte problémy s otěhotněním.
  • léky na snížení krevního tlaku (ACE-inhibitory jako kaptopril, beta blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako losartan)
  • jiné léky obsahující nesteroidní protizánětlivé látky (včetně inhibitorů cyklooxygenázy-2), jelikož můžou zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Vyhněte se souběžné léčbě více nesteroidními protizánětlivými léky.
  • fenytoin (k léčbě epilepsie), digoxin (k léčbě srdeční nedostatečnosti), lithium (k léčbě poruch nálady): ibuprofen může zvyšovat plazmatickou koncentraci těchto léčivých přípravků.
  • draslík šetřící diuretika
  • methotrexát (lék na rakovinu, lupénku nebo revmatoidní artritidu); jelikož může dojít k zesílení účinku methotrexátu
  • chinolonová antibiotika a aminoglykosidy
  • glukokortikosteroidy (silné protizánětlivé léky); jelikož mohou zvyšovat riziko vředu žaludku nebo dvanácterníku či krvácení
  • antikoagulancia/antiagregancia (na ředění/proti srážlivosti krve např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin)
  • baklofen (pro uvolnění svalů); po zahájení léčby ibuprofenem se může vyvinout toxicita baklofenu
  • léky, které snižují vysoký krevní tlak a přípravky na odvodnění; jelikož ibuprofen může snížit účinek těchto léčivých přípravků a může dojít ke zvýšení rizika pro ledviny
  • mifepriston (používaný k ukončení těhotenství).
  • inhibitory CYP 2C9, jako je vorikonazol nebo flukonazol (léky proti plísňovým infekcím); jelikož jejích užívání může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace ibuprofenu
  • antiagregancia (jako kyselina acetylsalicylová) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě deprese); jelikož mohou zvyšovat riziko krvácení do žaludku/střev
  • probenecid a sulfinpyrazon (k léčbě dny); léčivé přípravky obsahující probenecid a sulfinpyrazon mohou zpozdit vylučování ibuprofenu
  • ritonavir (lék k léčbě HIV infekce); jelikož užívání tohoto přípravku může zvýšit plazmatické koncentrace nesteroidních protizánětlivých léků

Protizánětlivé léky/léky proti bolesti, jako je ibuprofen, mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika infarktu nebo mozkové mrtvice, zejména při použití ve vysokých dávkách. Nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Během planých neštovic je doporučeno se užívání ibuprofenu vyhnout.

Výskyt nežádoucích účinků je možné minimalizovat použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší potřebnou dobu.

U starších pacientů je při užívání NSAID zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, zvlášť těch souvisejících se žaludkem a střevy.

Pacienti, kteří v minulosti prodělali žaludeční nebo střevní onemocnění, zvláště starší pacienti, musí informovat lékaře o všech břišních příznacích (zvláště o žaludečním/střevním krvácení), zejména pak na začátku léčby.

Dlouhodobé užívání jakéhokoli typu léků proti bolesti na bolesti hlavy může tyto bolesti ještě zhoršit. Pokud k této situaci dojde, požádejte o konzultaci lékaře a ukončete léčbu přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L..

Obecně platí, že časté užívání léků proti bolesti, zejména kombinace několika léčivých látek tlumících bolest, může vést k trvalému poškození ledvin, včetně rizika selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy /Vaše dítě užíváte nebo které jste v nedávné době užívali.

Současné užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. může ovlivnit nebo být ovlivněn některými jinými léčivými přípravky, jako např.:

Může dojít ke vzájemnému působení mezi ibuprofenem a jinými léky, např. se sulfonylmočovinou (léky k léčbě cukrovky), takrolimem a cyklosporinem (imunosupresivní léky používané po transplantaci orgánů) – může dojít k poškození ledvin, zidovudinem (lék k léčbě infekce HIV) – může způsobit krvácení u HIV pozitivních hemofiliků.

Účinek ibuprofenu může být snížen při souběžném užívání kolestyraminu (přípravek k léčbě vysokého cholesterolu). Tyto přípravky je nutné podávat s odstupem několika hodin.

Léčba přípravkem Ibuprofen Nutra Essential S.L. může být ovlivněna některými dalšími léky nebo může ovlivňovat jejich účinek. Proto byste měl(a) vždy požádat o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. používat s jinými léky.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. s alkoholem

Výskyt některých nežádoucích účinků, zejména těch, které působí na trávicí a nervový systém, je pravděpodobnější při souběžném užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. s alkoholem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat (viz také Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje roztok maltitolu, sodík, natrium-benzoát a benzylalkohol).

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L.. Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L., pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod pak proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus). Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly.

Kojení

Pouze malé množství ibuprofenu a jeho rozkladových produktů (metabolitů) přechází do mateřského mléka. Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku jej můžete užívat při kojení.

Plodnost

Ibuprofen Nutra Essential S.L. patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které mohou narušovat plodnost žen. Tento účinek je vratný po přerušení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při podávání doporučených dávek a doporučené době léčby nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně výskyt významných nežádoucích účinků, jako jsou poruchy zraku, závratě nebo únava (viz bod 4), mohou ovlivnit reaktivitu a schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje může být snížena. Pokud se Vám to stane, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje roztok maltitolu, sodík, natrium benzoát a benzylkalkohol

Roztok maltitolu: Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Maltitol může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota tekutého maltitolu je 2,3 kcal/g.

Sodík: Tento přípravek obsahuje 57,94 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jednom sáčku. To odpovídá 2,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Natrium-benzoát: Tento léčivý přípravek obsahuje 10 mg natrium-benzoátu v jednom sáčku, což odpovídá 1 mg/ml. Natrium-benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Benzylalkohol: Tento léčivý přípravek obsahuje 0,001652 mg benzylalkoholu v jednom sáčku, což odpovídá 0,0001652 mg/ml. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Jak se přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Doporučená dávka:

Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg:

Počáteční dávka je 400 mg ibuprofenu (1 sáček) a následně dle potřeby 400 mg ibuprofenu (1 sáček) každých 6-8 hodin s maximální denní dávkou 1200 mg (3 sáčky).

Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění.

Děti ve věku do 12 let a dospívající s tělesnou hmotností do 40 kg:

Vzhledem k vysoké dávce léčivé látky ibuprofenu v jednom sáčku se nesmí tento přípravek podávat dětem do 12 let a dospívajícím s tělesnou hmotností do 40 kg.

Délka léčby

Pokud se u dopívajícího příznaky onemocnění zhorší nebo přetrvávají déle než 3 dny, kontaktujte lékaře.

Pokud u dospělého příznaky přetrvávají déle než 3 dny v případě horečky nebo déle než 4 dny v případě bolesti, nebo se příznaky zhorší, kontaktujte lékaře.

Pokyny k použití

Tento přípravek je určen pouze k podávání ústy.

Přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. se podává přímo ze sáčku do úst a má se zapít sklenicí vody. U pacientů s citlivým žaludkem se doporučuje, aby byl přípravek podáván během jídla.

Sáček má podlouhlý tvar a na horní straně je linka, podél které jej můžete otevřít a obsah vyprázdnit.

Před otevřením sáček promněte (aby došlo ke smíchání složek), jak je popsáno na následujícím obrázku:

SPODNÍ STRANA HORNÍ STRANA

– Opakovaně tiskněte prsty horní a spodní stranu sáčku.

– Promnutí provádějte shora dolů a naopak minimálně 30 sekund.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L., než jste měl(a)

Při náhodném podání větší než doporučené dávky kontaktuje neprodleně lékaře.

Pokud jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Nutra Essential S.L. než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší dávky po co nejkratší dobu nezbytnou k úlevě od příznaků onemocnění. Starší lidé užívající tento přípravek jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací souvisejících s nežádoucími účinky.

Pokud jde o následující nežádoucí účinky, je třeba vzít v úvahu, že jsou závislé na dávce a u jednotlivých pacientů se liší.

Okamžitě ukončete podávání tohoto přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud u Vašeho dítěte nastane některá z následujících situací:

 • příznaky krvácení ze střev, jako jsou např.: silné bolesti břicha, dehtově černá stolice, zvracení krve nebo tmavých částeček, které vypadají jako kávová sedlina.
 • příznaky velmi vzácné, ale závažné alergické reakce, jako je zhoršení průduškového astmatu, nevysvětlené sípání nebo dušnost, otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, bušení srdce, pokles krevního tlaku vedoucí k šoku. Tyto příznaky se mohou vyskytnout i při prvním použití tohoto přípravku.
 • závažné kožní reakce, jako je vyrážka pokrývající celé tělo, olupování kůže, puchýře nebo šupinatění kůže.
 • poruchy zraku.

Informujte svého lékaře, pokud máte Vy nebo Vaše dítě některý z následujících nežádoucích účinků, pokud se zhorší, nebo si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které zde nejsou uvedeny.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • žaludeční a střevní obtíže jako je pálení žáhy, bolest břicha, nevolnost a zažívací potíže, zvracení, nadýmání (flatulence), průjem, zácpa a mírné krevní ztráty ze žaludku a/nebo střev, které mohou ve výjimečných případech způsobovat chudokrevnost.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • vředy žaludku nebo střev, někdy s krvácením a proděravěním, zánět sliznice úst s vředy (ulcerózní stomatitida), zánět sliznice žaludku (gastritida), zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby
 • poruchy centrálního nervového systému, jako jsou bolest hlavy, závrať, nespavost, neklid, podrážděnost nebo únava
 • poruchy zraku
 • kožní vyrážky
 • reakce z přecitlivělosti včetně kopřivky (vystouplé, často svědící, červené hrbolky na kůži) nebo svědění

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • tinnitus (zvonění v uších)
 • poškození tkáně ledvin (papilární nekróza) a zvýšení koncentrace močoviny a kyseliny močové v krvi
 • snížená hladina hemoglobinu

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • zánět jícnu nebo slinivky břišní, tvorba membránových zúžení tenkého a tlustého střeva (intestinální, membránovité striktury)
 • vysoký krevní tlak, zánět cév, bušení srdce, srdeční selhání, infarkt myokardu
 • snížený výdej moči a otoky (zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo narušenou funkcí ledvin); otok (edém) a zakalená moč (nefrotický syndrom), zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), které mohou vést k akutnímu selhání ledvin. Pokud se tyto příznaky objeví nebo pokud se cítíte špatně, okamžitě přestaňte používat přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. a kontaktujte lékaře, protože se může jednat o první příznaky poškození nebo selhání ledvin.
 • psychotické reakce, deprese
 • porucha funkce jater, poškození jater, zejména během dlouhodobé léčby, jaterní selhání, akutní zánět jater (hepatitida)
 • problémy s tvorbou krve (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytoza) – prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové rány v ústech, příznaky chřipky, výrazná únava, krvácení z nosu a krvácení do kůže. Pokud se jakékoliv z těchto problémů objeví, ukončete okamžitě léčbu a navštivte lékaře. Nesmíte léčit tyto příznaky léky proti bolesti nebo léky na snížení horečky (antipyretika).
 • bylo popsáno zhoršení zánětů souvisejících s infekcemi (například vznik nekrotizující fascitidy) vyskytující se při užívání některých léků proti bolesti (NSAID). Pokud se objeví příznaky infekce nebo se zhorší během užívání ibuprofenu, navštivte okamžitě lékaře, který Vám poradí, zda je nutná protiinfekční/antibiotická léčba
 • během infekce planými neštovicemi (varicelou) se vyskytly závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně
 • příznaky aseptické meningitidy (zánět mozkových blan bez přítomnosti choroboplodných zárodků), jako jsou ztuhlost krku, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, teplota nebo zastřené vědomí se vyskytly po užití ibuprofenu. Pacienti s některými poruchami imunitního systému (systémový lupus erythematodes nebo smíšená porucha pojivové tkáně) mohou být vystaveni zvýšenému riziku. V případě výskytu výše uvedených příznaků kontaktujte lékaře.
 • závažné formy kožních reakcí, jako je vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. Stevensův- Johnsonův syndrom, erythema multiforme, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie)
 • závažné celkové reakce z přecitlivělosti

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • dýchací potíže, jako je průduškové astma, zúžení průdušek nebo dušnost
 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.
 • zvýšená citlivost kůže na světlo.

Léky, jako je Ibuprofen Nutra Essential S.L., mohou být spojeny s mírně zvýšeným rizikem srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. obsahuje

 • Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden sáček obsahuje ibuprofenum 400 mg v 10 ml perorální suspenze.
 • Dalšími složkami jsou: natrium-benzoát (E211), bezvodá kyselina citronová (E330), dihydrát natrium-citrátu (E331), sodná sůl sacharinu (E954), chlorid sodný, hypromelosa 2910(E464), xanthanová klovatina, roztok maltitolu (E965), glycerol (99,8%) (E422), jahodové aroma

(obsahující aromatické látky totožné s přírodními, přírodní aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, triethyl-citrát (E1505), propylenglykol (E1520) a benzylalkohol), thaumatin, čištěná voda.

Jak přípravek Ibuprofen Nutra Essential S.L. vypadá a co obsahuje toto balení

Ibuprofen Nutra Essential S.L. je bílá nebo téměř bílá viskózní suspenze, bez cizorodých látek, s charakteristickým jahodovým aroma.

Jeden sáček obsahuje 10 ml perorální suspenze.

Sáčky jsou tvořeny komplexem PET/aluminium/PET/PE a jsou s příbalovou informací baleny v krabičce s potiskem.

Velikost balení: 10, 12, 24 nebo 30 sáčků Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci

NUTRA ESSENTIAL OTC S.L.

Calle de la Granja

1.- 3ºB – Alcobendas 28108 Madrid

Španělsko

Výrobci

ZINEREO PHARMA, S.L.

Administrativní adresa

A Relva – Torneiros, s/n, O Porriño

36400 Pontevedra, Španělsko

Adresa výrobce:

A Relva, s/n, O Porriño, 36400 Pontevedra, Španělsko

FARMALIDER, S.A.

C/ Aragoneses, 2 Alcobendas 28108 Madrid, Španělsko

EDEFARM, S.L.

Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117, Villamarchante,

46191 Valencia

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

ADOLORIN Ibuforte DIREKT 400 mg Suspension zum Einnehmen

Bulharsko

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg oral suspension

Česká republika

Ibuprofen Nutra Essential S.L.

Německo

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg Suspension zum Einnehmen in Beuteln

Estonsko

Ibuprofen Nutra Essential

Chorvatsko

Neodol 400 mg oralna suspenzija u vrećici

Maďarsko

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg belsőleges szuszpenzió

Litva

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg geriamoji suspensija paketelyje

Lotyšsko

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg suspensija iekšķīgai lietošanai paciņā

Rumunsko

Ibuprofen Nutra Essential OTC 400 mg suspensie orală în plic

Slovinsko

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg peroralna suspenzija v vrečici

Slovenská republika

Ibuprofen Nutra Essential 400 mg perorálna suspenzia vo vrecku

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2023.

Napsat komentář