Ibuprofen Geiser příbalový leták

Ibuprofen Geiser 50mg/g gel

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů (5 dnů u dospívajících) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ibuprofen Geiser a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost , než začnete Ibuprofen Geiser používat

Jak se Ibuprofen Geiser používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ibuprofen Geiser uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Ibuprofen Geiser a k čemu se používá

Ibuprofen Geiser je určen k místní úlevě od občasné bolesti svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalů, lehkým podvrtnutím a k úlevě od bolesti dolní části zad.

Léčivou látkou v tomto přípravku je ibuprofen. Patří do skupiny léků známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tato skupina léčivých přípravků se používá ke zmírnění bolesti a zánětu. Ibuprofen Geiser je určen k zevnímu použití.

Ibuprofen Geiser je určen k použití u dospělých a dospívajících ve věku nad 12 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Geiser používat Nepoužívejte Ibuprofen Geiser:

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci, jako je bronchospasmus (stažení svalů v průduškách tj. zúžení průdušek , které může způsobit dušnost), astma, rýma, svědění a zánět nosní sliznice s kýcháním, kopřivka (svědivá vyrážka) nebo angioedém (otok v podkoží) při užívání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID.
 • na poškozenou nebo nemocnou pokožku.
  • Gel používejte pouze na neporušenou, zdravou pokožku.
  • Nedovolte, aby tento léčivý přípravek přišel do styku s očima nebo sliznicemi. Tento léčivý přípravek nikdy nepolykejte.
  • Neaplikujte tento léčivý přípravek na rány na kůži, otevřená poranění a na kůži postiženou vyrážkou nebo ekzémem. Ibuprofen Geiser má být aplikován pouze na neporušenou, zdravou pokožku.
  • Nepoužívejte s okluzivními obvazy (vodotěsné nebo vzduchotěsné obvazy nebo náplasti).
  • Nevystavujte ošetřenou oblast slunci, abyste snížili riziko fotosenzitivních reakcí (postižení kůže jako ekzém, puchýře atd.). Pokud se vyskytnou kožní reakce, přestaňte tento přípravek používat.
  • Na stejnou oblast neaplikujte současně jiné místně podávané přípravky.

Upozornění a opatření

Před použitím Ibuprofen Geiser se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Používání tohoto léčivého přípravku na velkou plochu kůže nebo po delší dobu zvyšuje možnost výskytu celkových nežádoucích účinků. Postupujte podle pokynů k dávkování a nepřekračujte maximální dobu léčby.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní (5 dní u dospívajících), poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Geiser

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nepoužívejte Ibuprofen Geiser současně s jinými místně podávanými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ibuprofen Geiser se nemá používat během těhotenství nebo kojení, pokud to lékař nepovažuje za nezbytně nutné.

Řízení a obsluha strojů

Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se Ibuprofen Geiser používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékárníkem.

Pro dospělé a dospívající (starší 12 let):

Naneste 4 až 10 cm gelu (což odpovídá 50 – 125 mg ibuprofenu) na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Opakujte podle potřeby, maximálně čtyřikrát denně.

Tento léčivý přípravek je určen pouze ke kožnímu podání.

Po každé aplikaci si umyjte ruce, pokud se nejedná o ošetřované místo.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dní. Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní (5 dní u dospívajících), poraďte se se svým lékařem.

Použití u dětí (do 12 let):

Bezpečnost a účinnost přípravku Ibuprofen Geiser u dětí mladších 12 let nebyla stanovena.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ibuprofen Geiser, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem Ibuprofen Geiser po kožním podání je velmi nepravděpodobné.

Při náhodném požití gelu

Příznaky budou záviset na požité dávce a době od požití. Mezi příznaky patří pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, ospalost a nízký krevní tlak.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibuprofen Geiser

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): mírný lokální erytém (zarudnutí kůže), dermatitida (zánět kůže), lokální podráždění, které vymizí po ukončení léčby.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): fotodermatitida (vyrážka způsobená zvýšenou citlivostí kůže na sluneční světlo).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Jak Ibuprofen Geiser uchovávat

Uchovávejte toto léčivo mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě po EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Před prvním otevřením:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před chladem a mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 30 dnů.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Ibuprofen Geiser obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum. Jeden gram přípravku Ibuprofen Geiser obsahuje ibuprofenum 50 mg.

Dalšími složkami jsou: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, 90% diisopropanolamin (k úpravě pH), isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

Jak Ibuprofen Geiser vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvý nebo světle žlutý průhledný homogenní gel s mátovou vůní (pH 6,7–7,4).

Hliníková tuba uzavřená membránou, s vnitřním ochranným lakem na bázi epoxy-fenolu a HDPE šroubovacím uzávěrem s propichovacím hrotem.

50 g

100 g

150 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Geiser Pharma S.L.

Calle Camino de Labiano 45B Mutilva Alta

31192 Aranguren Španělsko

Výrobce:

Laboratorios Bohm S.A. Calle de Molinaseca, 23

Polígono Industrial Cobo Calleja 28947 Fuenlabrada (Madrid)

Španělsko

Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. Barrio Solía nº 30

La Concha, Villaescusa 39690 Santander, Cantabria Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Polsko: Ibuprofen Apteo Med

Španělsko: Ibuprofeno Geiser 50 mg/g gel

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 4. 2022.

Napsat komentář