Ibuprofen Dr. Max Pharma příbalový leták

Ibuprofen Dr. Max Pharma 400mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti u dospělých a do 3 dnů

léčby u dospívajících nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ibuprofen Dr. Max Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr. Max Pharma užívat

Jak se Ibuprofen Dr. Max Pharma užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ibuprofen Dr. Max Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Ibuprofen Dr. Max Pharma a k čemu se používá

Ibuprofen Dr. Max Pharma patří do skupiny léků nazývaných NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), které snižují horečku (antipyretický účinek), tlumí bolest (analgetický účinek) a mají protizánětlivý účinek.

Ibuprofen Dr. Max Pharma je určen ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy včetně migrény, bolest zad, bolest zubů, menstruační bolest, pooperační bolest, bolest svalů a kloubů doprovázející chřipku, k symptomatické léčbě poranění měkkých tkání jako podvrtnutí a namožení svalů, a při horečce.

Ibuprofen Dr. Max Pharma je určen k léčbě dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší (od 12 let).

Pokud se do 3 dnů u dospívajících a u dospělých do 3 dnů v případě horečky a 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr. Max Pharma užívat Neužívejte Ibuprofen Dr. Max Pharma

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

 • jestliže jste měl(a) alergické reakce, jako astma, rýmu, kopřivku nebo otok rtů, obličeje, jazyka nebo hrdla poté, co jste užil(a) léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti a zánětu (NSAID),
 • jestliže jste trpěl(a) perforací nebo krvácením do žaludku nebo tenkého střeva (dvanáctníku) v souvislosti s předchozím užíváním léků proti bolesti a zánětu (NSAID),
 • jestliže trpíte vředem nebo krvácením do žaludku nebo tenkého střeva (dvanáctníku) nebo pokud jste v minulosti prodělal(a) dvě nebo více těchto epizod,
 • pokud trpíte závažnými problémy s játry, ledvinami nebo srdcem,
 • pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství,
 • pokud trpíte závažnou dehydratací (způsobenou zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin),
 • pokud máte jakékoli aktivní krvácení (včetně krvácení do mozku).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma se poraďte se svým lékařem:

 • pokud trpíte chronickým zánětlivým střevním onemocněním, jako je zánět tlustého střeva s vředy (ulcerózní kolitida), zánět postihující trávicí trakt (Crohnova choroba), jelikož může dojít ke zhoršení těchto onemocnění. Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, jelikož může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U pacientů, kteří v minulosti měli vřed žaludku nebo dvanáctníku, je zvýšené riziko krvácení do trávicího traktu.
 • pokud trpíte astmatem, riziko vzniku bronchospasmu (křečovité zúžení průdušek) může narůstat.
 • pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, Ibuprofen Dr. Max Pharma nebo jiné léky z této skupiny mohou prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, může dojít ke zvýšení rizika alergické reakce.
 • pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léky z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte onemocněním jater.
 • pokud máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

U starších pacientů se s rostoucí dávkou zvyšuje riziko nežádoucích účinků. Proto je nutné započít léčbu nejnižší možnou dávkou a pokračovat v ní po co nejkratší dobu nezbytnou k léčbě příznaků onemocnění.

Vředy, perforace a krvácení ze žaludku či střev

V průběhu léčby se ojediněle může vyskytnout krvácení z trávicího traktu, vřed nebo perforace. Pokud zaznamenáte jakékoli nezvyklé obtíže týkající se trávicího traktu, ihned kontaktujte svého lékaře.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Ibuprofen Dr. Max Pharma byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoli kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, je nutné přestat přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Účinek na srdce a mozek

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody, zejména pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby.

Před užitím přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám), nebo jste prodělal(a) jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ nebo tranzitorní ischemické ataky „TIA“).
 • máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Aseptická meningitida (zánět mozkových blan bez bakteriální infekce)

U pacientů léčených ibuprofenem byl vzácně zaznamenán výskyt „sterilní“ meningitidy. Výskyt tohoto onemocnění je pravděpodobnější u pacientů s onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. „kolagenózy“, jako lupus erythematodes.

Infekce

Ibuprofen Dr. Max Pharma může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest.

Ibuprofen Dr. Max Pharma může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění, a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Během planých neštovic se nedoporučuje přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma užívat.

Další opatření

Při delším užívání léků proti bolesti hlavy může dojít k jejímu zhoršení. V takovém případě přestaňte užívat Ibuprofen Dr. Max Pharma a kontaktujte svého lékaře.

Ibuprofen může dočasně potlačovat funkci krevních destiček.

Děti a dospívající

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Z důvodu vysokého obsahu léčivé látky není přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma určen pro podání dětem mladším 12 let a dospívajícím s hmotností menší než 40 kg.

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr. Max Pharma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ibuprofen Dr. Max Pharma může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

 • kyselina acetylsalicylová – může zvýšit riziko nežádoucích účinků
 • další protizánětlivé léky (včetně inhibitorů COX-2) – mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího traktu a vzniku vředů
 • antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev, např. warfarin) – ibuprofen může zvyšovat účinek těchto přípravků
 • methotrexát (k léčbě rakoviny a autoimunitních onemocnění) – ibuprofen může ovlivnit jeho vylučování
 • lithium (k léčbě deprese a mánie) a fenytoin (k prevenci vzniku epileptických záchvatů) – ibuprofen může zvyšovat jejich hladinu v krvi
 • srdeční glykosidy (např. digoxin) – ibuprofen může zvyšovat jejich hladinu v krvi a zhoršit srdeční selhání
 • diuretika (močopudné léky) – mohou zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu, ibuprofen může snižovat účinek těchto přípravků
 • léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory jako kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako losartan) – ibuprofen může snižovat účinek těchto přípravků
 • cholestyramin (k léčbě vysokého cholesterolu) – současné užívání s ibuprofenem může snižovat vstřebávání ibuprofenu z trávicího traktu
 • aminoglykosidy (léky proti určitým typům bakterií) – vylučování aminoglykosidů může být prodlouženo, ibuprofen může zvyšovat jejich toxicitu
 • protidestičkové látky (bránící srážení krve, např. kyselina acetylsalicylová, tiklopidin) a SSRI (léky proti depresi) jako paroxetin, sertralin a citalopram – mohou zvyšovat riziko krvácení z trávicího traktu
 • cyklosporin a takrolimus (k imunosupresi po transplantaci orgánů) – ibuprofen může zvyšovat riziko poškození ledvin
 • zidovudin (k léčbě pacientů s HIV) – ibuprofen může zvyšovat riziko nežádoucích účinků
 • mifepriston (k ukončení těhotenství) – ibuprofen může snižovat jeho účinnost
 • probenecid nebo sulfipyrazon (k léčbě dny) – ibuprofen může snižovat účinek těchto přípravků
 • chinolonová antibiotika (léky proti určitým typům bakterií) – riziko vzniku křečí může být zvýšeno
 • deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě diabetu 2. typu) – ibuprofen může zvýšit účinek těchto přípravků. Při současném užití těchto přípravků byly ojediněle hlášeny případy hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi)
 • kortikosteroidy (proti zánětu) – mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků postihujících trávicí trakt (vznik vředů nebo krvácení do trávicího traktu)
 • vorikonazol, flukonazol (proti plísňovým infekcím) – současné podání může zvýšit účinek ibuprofenu
 • rostlinné přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) – mohou zvyšovat riziko krvácení

Některá další léčiva mohou také ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem

Ibuprofen Dr. Max Pharma. Proto se máte vždy poradit s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma s jinými léčivy.

Ibuprofen Dr. Max Pharma s alkoholem

Během užívání přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma nepijte alkohol, jelikož nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma mohou být zvýšeny, zejména ty, které ovlivňují trávicí trakt nebo centrální nervový systém.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte Ibuprofen Dr. Max Pharma, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, jelikož může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může Vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení, jak u Vás, tak u Vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte Ibuprofen Dr. Max Pharma v průběhu prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytné a nedoporučí Vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší možnou dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion) nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař Vám může doporučit další kontroly.

Kojení

Dlouhodobá léčba se u kojících matek nedoporučuje. Ibuprofen a jeho metabolity přechází do mateřského mléka ve velmi malém množství, kojení obvykle není nutno ukončit, pokud se ibuprofen užívá v doporučené dávce a po co nejkratší možnou dobu.

Plodnost

Ibuprofen Dr. Max Pharma patří do skupiny léčiv (NSAID), která mohou narušovat plodnost u žen.

Tento účinek je po vysazení přípravku vratný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibuprofen Dr. Max Pharma nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se však objeví závrať, ospalost, únava, poruchy zraku nebo jiné poruchy centrálního nervového systému po užití tohoto přípravku, neřiďte ani neobsluhujte stroje. V kombinaci s alkoholem platí toto doporučení ještě ve vyšší míře.

Ibuprofen Dr. Max Pharma obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Ibuprofen Dr. Max Pharma obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se Ibuprofen Dr. Max Pharma užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pouze ke krátkodobému užívání.

Je třeba užívat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Pokud máte infekční onemocnění, poraďte se neprodleně s lékařem, jestliže příznaky (jako horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg (starší 12 let)

Doporučená dávka pro léčbu akutní bolesti nebo horečky je 1 tableta (400 mg) podaná jednorázově nebo až 3x denně, pokud je třeba, s odstupem 4–6 hodin mezi dávkami.

Maximální denní dávka nemá překročit 3 tablety (1 200 mg).

U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.

Pokud je u dospělých nutno podávat tento přípravek déle než 3 dny v případě horečky nebo 5 dní v případě bolesti nebo pokud se příznaky zhorší, je třeba poradit se s lékařem.

Pokud je u dospívajících nutno podávat tento přípravek déle než 3 dny nebo pokud se příznaky zhorší, je třeba poradit se s lékařem.

Děti a dospívající

Ibuprofen Dr. Max Pharma není určen pro děti mladší 12 let a dospívající s hmotností nižší než 40 kg.

Pro tuto skupinu jsou dostupné jiné lékové formy a síly ibuprofenu.

Způsob podání

Tableta přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma se užívá v celku a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Nekousejte, nepulte ani nedrťte tablety, abyste předešli nepříjemným pocitům v ústech nebo podráždění hrdla.

Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacienti s citlivým žaludkem mají přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma užívat s jídlem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Dr. Max Pharma než jste měl(a) nebo pokud přípravek náhodně užilo dítě, kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny ospalost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním. Dalšími příznaky předávkování jsou letargie a sucho v ústech. V případě závažného předávkování může dojít k poškození ledvin a jater.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s přípravkem Ibuprofen Dr. Max Pharma jsou shodné s nežádoucími účinky jiných nesteroidních protizánětlivých léčiv.

Při užívání ibuprofenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, jsou řazeny dle četnosti výskytu:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, bolest břicha, krvácení z trávicího traktu (černá stolice nebo zvracení krve)
 • závrať, únava
 • bolest hlavy
 • vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • různé formy poruchy ledvin jako zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a selhání ledvin
 • rýma
 • zánět žaludku
 • žaludeční nebo střevní vřed, proděravění sliznice trávicího traktu
 • vředy v ústech
 • zánět jater, žloutenka, porucha funkce jater
 • dušnost, průduškové astma, zúžení průdušek
 • pocit mravenčení
 • potíže se spánkem
 • pocit ospalosti
 • pocit úzkosti
 • kopřivka, svědění, purpura (tečkovité krvácení do kůže)
 • angioedém (otok vznikající na různých místech organismu, jako je podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí, způsobující obtíže postižené oblasti)
 • zvýšená citlivost kůže na světlo
 • poruchy zraku
 • poruchy sluchu, zvonění v uších (tinnitus)
 • poruchy rovnováhy

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • zánět mozkových blan
 • deprese, zmatenost
 • optická neuritida (zánět očního nervu), toxická optická neuropatie (postižení zrakového nervu)
 • otoky

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • zánět slinivky břišní
 • selhání jater
 • srdeční selhání
 • srdeční infarkt
 • vysoký krevní tlak
 • závažné poškození ledvin (papilární nekróza), především u dlouhodobého užívání
 • těžké formy kožních reakcí
 • závažná alergická reakce vedoucí k otokům obličeje, jazyka a hrtanu, dušnosti, tachykardii, hypotenzi (anafylaxe nebo těžký šok)
 • změny krevního obrazu – první příznaky jsou: horečka, bolest v krku, vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, silná únava, krvácení z nosu a tvorba modřin

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

 • zhoršení Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se zejména v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte užívat přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.
 • závažná kožní reakce známá jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek)

Pokud zaznamenáte závažnější reakce jako otok obličeje nebo dušnost, poruchy vidění nebo černou stolici, přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Užívání přípravků jako Ibuprofen Dr. Max Pharma může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Ibuprofen Dr. Max Pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma obsahuje

 • Léčivou látkou je ibuprofen. Jedna potahovaná tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát

(E 470)

Potahová vrstva tablety: hyprolóza (E 463), hypromelóza 2910/3 (E 463), hypromelóza 2910/6

(E 463), makrogol 400, oxid titaničitý (E 171)

Jak přípravek Ibuprofen Dr. Max Pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, hladké na obou stranách, o přibližných rozměrech

16,7 x 7,8 mm.

Velikost balení: 10, 12, 20, 24, 30, 36, 48, 50 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město 110 00 Praha 1 Česká republika

Výrobce

Medis International a.s. Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2023.

Napsat komentář