Iberogast Neo příbalový leták

Iberogast Neo perorální kapky, tekutina

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Iberogast NEO a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast NEO užívat

Jak se přípravek Iberogast NEO užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Iberogast NEO uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Iberogast NEO a k čemu se používá

Iberogast NEO je rostlinný léčivý přípravek pro léčbu příznaků funkčních trávicích obtíží (dyspepsie). Mezi hlavní příznaky funkčních trávicích obtíží patří bolest žaludku, pálení v horní části břicha, pocit plnosti po jídle a časné nasycení, ale často také ztráta chuti k jídlu, nadměrné říhání a pálení žáhy.

Iberogast NEO je určen k použití u dospělých od 18 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast NEO užívat Neužívejte přípravek Iberogast NEO

– jestliže jste alergický(á) na kteroukoli z léčivých látek (iberka hořká, květ heřmánku, plod kmínu, list meduňky lékařské, list máty peprné, kořen lékořice) nebo jiné rostliny z čeledi miříkovitých a hvězdnicovitých.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Iberogast NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se s lékařem, pokud vaše příznaky přetrvávají i po 7 dnech, nebo pokud se objeví nové potíže, aby se vyloučilo závažnější onemocnění.

Děti a dospívající

Užití přípravku Iberogast NEO u dětí a dospívajících mladších 18 let nebylo stanoveno z důvodu nedostatku adekvátních údajů. Proto se použití u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Iberogast NEO

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nejsou známy žádné lékové interakce (vzájemné působení s jinými léčivými přípravky).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neexistují žádné nebo pouze omezené údaje o použití přípravku Iberogast NEO u těhotných žen. Jako preventivní opatření je vhodnější vyhnout se jeho užívání během těhotenství.

Nejsou k dispozici dostatečné informace o vylučování léčivých látek přípravku Iberogast NEO nebo jejich metabolitů do mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Požádejte o radu svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Iberogast NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Iberogast NEO obsahuje alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje 240 mg alkoholu (ethanolu) ve 20 kapkách. Množství alkoholu v jedné dávce (20 kapek/1 ml) tohoto léčivého přípravku odpovídá méně než 7 ml piva nebo 3 ml vína.

Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

Jak se přípravek Iberogast NEO užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo se podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí od 18 let

20 kapek 3krát denně

Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo jater:

Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro konkrétní doporučené dávkování v případě snížené funkce ledvin nebo jater.

Způsob podání

Užívejte s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo během jídla. Perorální podání.

Před použitím přípravek protřepejte!

Při dávkování držte lahvičku s kapátkem pod úhlem 45°. Po použití pevně uzavřete fialovým uzávěrem.

Pokyny před prvním použitím kapátka

Odšroubujte víčko a odstraňte bílou část pod ním.

Našroubujte fialový uzávěr a pro správné usazení kapátka pevně utáhněte.

Ujistěte se, že kapátko je vloženo správně.

Délka užívání

Pokud během užívání léčivého přípravku příznaky přetrvávají, je třeba se po 7 dnech poradit s lékařem (prosím, přečtěte si také upozornění v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast NEO používat).

Použití u dětí a dospívajících

Použití přípravku Iberogast NEO u dětí a dospívajících mladších 18 let nebylo stanoveno z důvodu nedostatku adekvátních údajů. Proto se použití u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast NEO, než jste měl(a)

Pokud jste omylem užil(a) více kapek, než se doporučuje, nemělo by to mít žádný negativní důsledek.

Pokud jste užil(a) významně vyšší dávku, než se doporučuje, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Iberogast NEO

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce se mohou projevit dušností, nebo kožní reakcí, jako je svědění a vyrážka.

Na základě dostupných údajů není jejich četnost známa (z dostupných údajů nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Iberogast NEO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku na lahvičce a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Spotřebujte do 8 týdnů po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Iberogast NEO obsahuje

Léčivými látkami jsou:

1 ml obsahuje:

0,15 ml tekutého extraktu z Iberis amara L., planta tota recens (celá rostlina iberky hořké) (1:1,5-2,5), extrakční rozpouštědlo: ethanol 50% V/V

0,30 ml tekutého extraktu z Matricaria recutica L., flos (květ heřmánku) (1:2-4), extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% V/V

0,20 ml tekutého extraktu z Carum carvi L., fructus (plod kmínu) (1:2,5-3,5), extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% V/V

0,15 ml tekutého extraktu z Melissa officinalis L., folium (list meduňky) (1:2,5–3,5), extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% V/V

0,10 ml tekutého extraktu z Mentha piperita L., folium (list máty peprné) (1:2,5-3,5), extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% V/V

0,10 ml tekutého extraktu z Glycyrrhiza glabra L., and/or G. inflata Bat. and/or G. uralensis Fisch, radix (kořen lékořice) (1:2,5–3,5), extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% V/V

Celkový obsah ethanolu 31 % V/V.

1 ml přípravku odpovídá 20 kapkám.

Jak přípravek Iberogast NEO vypadá a co obsahuje toto balení

Iberogast NEO je tmavě hnědá, čirá až mírně zakalená tekutina v lahvičce z tmavého skla s kapací vložkou a šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 20 ml, 50 ml nebo 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Prague 5 Česká republika

Tel: +420 266 101 111

E-mail: info-leky.cz@bayer.com

Výrobce

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH

Havelstraße 5

64295 Darmstadt

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Iberogast SELECT Tropfen zum Einnehmen

Belgie: Iberogas druppels voor oraal gebruik, vloeistof / liquide oral en gouttes / Tropfen zum

Einnehmen, Flüssigkeit

Kypr: Iberogast N

Česko: Iberogast NEO

Řecko: Iberogast N

Itálie: IberogastAdvance

Lucembursko: Iberogas druppels voor oraal gebruik, vloeistof / liquide oral en gouttes / Tropfen zum

Einnehmen, Flüssigkeit

Nizozemsko: Iberogast Select

Španělsko: IBEROGAST DIGEST gotas orales en solución

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 5. 2023

Napsat komentář