Ibalgin Rapidcaps příbalový leták

Ibalgin Rapidcaps 400mg měkká tobolka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů u dětí a dospívajících, u dospělých do 4 dní v případě bolesti nebo do 3 dní v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat

Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá

Název tohoto léku je Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky.

Léčivá látka (díky které tento lék účinkuje) je ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). NSA přinášejí úlevu tím, že změní odpověď organismu na bolest, otoky a zvýšenou teplotu. Ibalgin Rapidcaps ve formě měkkých tobolek s kapalným obsahem se v těle snadno rozkládá, léčivá látka se rychleji vstřebává do krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti.

Ibalgin Rapidcaps se používá k úlevě od bolestí hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti svalů, horečky a příznaků chřipky a nachlazení.

Navíc, na základě doporučení lékaře, se Ibalgin Rapidcaps také používá k úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie).

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je určen pro dospělé a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat Neužívejte Ibalgin Rapidcaps:

 • jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapidcaps) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika, což se projevuje jako dušnost, astma, rýma, otok nebo kopřivka;
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo krvácení v trávicím ústrojí (minimálně dvakrát);
 • jestliže jste prodělal(a) krvácení nebo proděravění v trávicím ústrojí v souvislosti s předchozí léčbou NSA;
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti;
 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
 • jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibalgin Rapidcaps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte poruchou ledvin nebo jater;
 • máte průduškové astma;
 • trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním plicním onemocněním vzhledem ke zvýšenému riziku alergických reakcí;
 • užíváte léky, které mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo krvácení (viz níže);
 • trpíte systémovým lupus erythematodes (choroba imunitního systému) nebo smíšenou chorobou pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy – nehnisavého zánětu mozkových blan);
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí, jako je např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida;
 • máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“);
 • máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka;
 • máte plané neštovice, je doporučeno se užívání přípravku Ibalgin Rapidcaps vyvarovat;
 • máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. Riziko vzniku nežádoucího účinku je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě.

Kdykoliv během léčby se může objevit krvácení ze zažívacího ústrojí, tvorba vředů nebo perforace, a to s varujícími příznaky, ale i bez nich, nebo i bez závažných příhod postihujících zažívací ústrojí v anamnéze. Riziko krvácení, vředů nebo proděravení v zažívacím ústrojí je vyšší se zvyšujícími se dávkami, u pacientů s překonaným vředem a u starších pacientů. Některé souběžně užívané léky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku a střev nebo krvácení (jiná NSA, kortikosteroidy, léky tlumící krevní srážení jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo protidestičkové léky jako kyselina acetylsalicylová). U pacientů se zvýšeným rizikem poškození trávicího ústrojí, se má zvážit souběžné podání léků s ochranným účinkem (např. misoprostolu nebo inhibitorů protonové pumpy).

Dlouhodobé užívání jakéhokoli léku proti bolesti může způsobit zhoršení bolesti hlavy. Pokud máte časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti hlavy, poraďte se se svým lékařem, než užijete další lék proti bolesti. Léčba má být přerušena, pokud byla diagnostikována bolest z nadužívání léků.

Infekce

Ibalgin Rapidcaps může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Ibalgin Rapidcaps tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Kožní reakce

V souvislosti s léčbou přípravkem Ibalgin Rapidcaps byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.

Děti a dospívající

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a Ibalgin Rapidcaps

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Ibalgin Rapidcaps může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

 • antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, tiklopidin),
 • léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan).

Také informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte:

 • jiná NSA (léky proti zánětu a bolesti) a glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo látky podobné kortizonu), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko vředů a krvácení v trávicím ústrojí;
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané při léčbě deprese), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího ústrojí;
 • léky zabraňující shlukování krevních destiček, protože mohou zvyšovat riziko krvácení;
 • močopudné léky (diuretika), ibuprofen může snižovat účinek těchto léků, a tím zvyšovat riziko pro ledviny;
 • draslík šetřící diuretika, neboť to může vést k zvýšení hladiny draslíku v krvi;
 • chinolonová antibiotika, neboť se může zvýšit riziko vzniku křečí;
 • aminoglykosidy (antibiotika), ibuprofen může snižovat vylučování aminoglykosidů, jejich současné užívání může zvýšit riziko poškození ledvin a sluchu;
 • sulfonylmočovina (antidiabetikum), možnost vzájemného ovlivnění účinku s ibuprofenem;
 • přípravky obsahující lithium (léčivý přípravek pro maniodepresivní onemocnění a deprese), digoxin (na srdeční nedostatečnost) a metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože ibuprofen může zvýšit účinek těchto léků;
 • sulfinpyrazon, probenecid (léky k léčbě dny), protože vylučování ibuprofenu může být zpomaleno;
 • baklofen, existují klinické údaje naznačující, že NSA mohou zvyšovat plazmatickou hladinu baklofenu;
 • mifepriston (lék k ukončení těhotenství), ibuprofen může snižovat účinek tohoto léku;
 • cyklosporin, takrolimus (léky potlačující imunitu), protože může dojít k poškození ledvin;
 • pemetrexed (lék na rakovinu), ibuprofen může zvýšit toxické účinky tohoto léku;
 • zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku ibuprofen může vést ke zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení vedoucí k otokům u HIV pozitivních hemofiliků.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou ibuprofenem. Proto se vždy máte poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek ibuprofen užívat s jinými léčivy.

Přípravek Ibalgin Rapidcaps s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutin.

Objeví-li se zažívací potíže během léčby, doporučuje se užívat přípravek během jídla. Pití alkoholických nápojů a kouření se během léčby nedoporučuje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Ibalgin Rapidcaps, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by vašemu nenarozenému dítěti mohl ublížit nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u vás, tak u vašeho dítěte, a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo. Neužívejte přípravek Ibalgin Rapidcaps během prvních 6 měsíců těhotenství, pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí vám to lékař. Pokud léčbu potřebujete během tohoto období nebo v době, kdy se snažíte otěhotnět, užívejte co nejnižší dávku po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Ibalgin Rapidcaps po dobu delší než několik dní, může to způsobit nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody, která dítě obklopuje (oligohydramnion), nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, lékař vám může doporučit další kontroly. Neužívejte přípravek Rapidcaps pokud kojíte.

Plodnost

Přípravek patří do skupiny léků (NSA), které mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný a odezní po ukončení užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibalgin Rapidcaps nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Ibalgin Rapidcaps obsahuje sorbitol.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete Vy nebo Vaše dítě tento léčivý přípravek.

Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek je určen pouze ke krátkodobému užívání.

Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Dospělí a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Vezměte si jednu tobolku přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg a zapijte vodou, až třikrát denně podle potřeby.

Dodržujte interval alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

K úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie), má být přípravek užíván na základě doporučení lékaře, který rovněž určí dávkování.

Neužívejte více než 3 tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg během 24 hodin.

Děti do 6 let věku (<20 kg tělesné hmotnosti)

Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce nesmí být přípravek Ibalgin Rapidcaps 400 mg užíván u dětí s tělesnou hmotností nižší než 20 kg (do 6 let věku).

Starší pacienti

U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je ale potřeba zvýšená opatrnost.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, vždy se poraďte se svým lékařem, než začnete Ibalgin Rapidcaps užívat. Váš lékař Vám poradí.

Pokud se do 4 dnů v případě bolesti nebo do 3 dnů v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží nebo pokud se objeví nové příznaky, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte déle než 10 dní, pokud Vám lékař neřekne jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin Rapidcaps, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Ibalgin Rapidcaps než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin Rapidcaps

Jestliže jste zapomněl(a) užít Vaši dávku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při prvním výskytu jakékoliv reakce z přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka, změny na sliznicích, kopřivka, kožní výsev purpurových flíčků, náhlý výskyt otoku kolem očí, pocit tísně na hrudníku s obtížným dýcháním nebo polykáním, dále při bolesti v nadbřišku či krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo černě zbarvená stolice) přerušte užívání tohoto přípravku a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou uvedeny níže podle četnosti:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • bolest hlavy;
 • bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea), zažívací potíže;
 • různé kožní vyrážky, reakce z přecitlivělosti (jako kopřivka a svědění).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • zvracení, průjem, zácpa, nadýmání.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • poruchy krvetvorby (prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, vyčerpání, krvácení z nosu a z kůže);
 • sterilní zánět mozkových blan (zejména u pacientů s onemocněním pojivové tkáně nebo systémovým lupus erythematodes);
 • zánět, tvorba vředů a proděravění sliznice zažívacího ústrojí (černá stolice a zvracení krve), záněty v ústech;
 • neschopnost ledvin vylučovat odpadní látky (akutní selhání ledvin), krev v moči a horečka mohou být příznaky poškození ledvin (papilární nekróza);
 • poruchy funkce jater;
 • závažné formy kožních reakcí včetně vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů;
 • závažné reakce z přecitlivělosti (otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, závažný šok).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • porucha sluchu;
 • srdeční selhání, otok, vysoký krevní tlak;
 • zhoršení stávajícího střevního onemocnění (zánět tlustého střeva nebo Crohnova choroba);
 • porucha funkce ledvin;
 • ztížené dýchání (především u pacientů s průduškovým astmatem), zhoršení astmatu;
 • může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek);
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření;
 • červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky

objeví, přestaňte přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Léčivé přípravky, jako například přípravek Ibalgin Rapidcaps, obsahující ibuprofen (nebo jiné NSA) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibalgin Rapidcaps obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum.

Jedna tobolka obsahuje ibuprofenum 400 mg.

Dalšími složkami jsou makrogol 600, roztok hydroxidu draselného 85% (E525), želatina, čištěná voda, tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420), extrakt z košenily 43% (E120).

Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps vypadá a co obsahuje toto balení

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je průhledná oválná (přibližně 15 x 10 mm) tobolka růžovo-červené barvy (karmínová červeň).

Ibalgin Rapidcaps 400 mg: velikost balení je 10, 12, 20, 30 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce

Sanofi S.r.l., Strada Statale 17, km 22, 67019 Scoppito (AQ), Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

ИБАЛГИН РАПИД 400 mg

Česká republika

IBALGIN RAPIDCAPS

Maďarsko

ALGOFLEX RAPID 400 mg

Itálie

FLESSORIL 400 mg capsule molli

Rumunsko

IBALGIN EXPRESS 400 mg

Slovenská republika

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 6. 2023

Napsat komentář