Hydrocortison Léčiva příbalový leták

Hydrocortison Léčiva 10mg/g mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat

Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Hydrokortison je protizánětlivá látka ze skupiny kortikosteroidních hormonů. Místně použitý způsobuje ústup zánětu kůže, tlumí alergické projevy, svědění a zarudnutí kůže.

Mast se používá při místních zánětlivých a alergických kožních onemocněních neinfekčního původu, např. při ekzémech, při podráždění kůže kosmetickými a čisticími prostředky, při bodnutí hmyzem, malých spáleninách 1. a 2. stupně, při kožních zánětech po slunění, ozáření ap.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrocortison Léčiva používat Nepoužívejte přípravek Hydrocortison Léčiva

 • jestliže jste alergický(á) na hydrokortison nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

 • dále se nepoužívá u plísňových a jiných infekčních onemocnění, na otevřené rány, do oka (přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami) a v místě očkování.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Hydrocortison Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. U malých dětí lze použít přípravek Hydrocortison Léčiva jen pod dohledem odborného lékaře. Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Hydrocortison Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Přípravek Hydrocortison Léčiva mast může při současném používání snížit účinnost antibiotik ve formě zásypů a mastí. Bez porady s lékařem proto nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky pro místní používání.

Přípravek Hydrocortison Léčiva s jídlem a pitím

Při používání přípravku Hydrocortison Léčiva můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravkem Hydrocortison Léčiva se nesmí ošetřovat prsní bradavky kojících matek před kojením.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Hydrocortison Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje parabeny, propylenglykol a cetylstearylalkohol Přípravek obsahuje parabeny, které můžou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže a cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Hydrocortison Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hydrokortisonová mast se vtírá do postiženého místa v malém množství 1–2× denně. Nedojde-li k ústupu obtíží během týdne léčby, poraďte se s lékařem. Aplikace v obličeji nemá přesáhnout 10 dní.

Bez porady s lékařem nemá aplikace přípravku u dětí přesáhnout 14 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrocortison Léčiva, než jste měl(a)

Při náhodném požití masti dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Hydrocortison Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Hydrocortison Léčiva

Po přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • projevy přecitlivělosti na jednotlivé složky přípravku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • dlouhodobé používání masti může vyvolat ztenčení a zarudnutí kůže, rozšíření povrchových cév a tvorbu pajizévek (strií, zvláště u žen),
 • rozmazané vidění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Hydrocortison Léčiva obsahuje

 • Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas; jeden gram masti obsahuje hydrocortisoni acetas 10 mg (1%).
 • Pomocnými látkami jsou tekutý parafin, tvrdý parafin, cetylstearylalkohol, kyselina stearová, bílý vosk, monoacylglyceroly nasycených vyšších mastných kyselin, ethoxylované alkoholy C12-C16, propylenglykol, trolamin, methylparaben, čištěná voda.

Jak přípravek Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: mast barvy bílé až slabě nažloutlé, konzistence krému. Velikost balení: 10 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 5. 2017

Napsat komentář