Human Normal Immunoglobulin Pharma Plasma příbalový leták

Human Normal Immunoglobulin Pharma Plasma 50mg/ml infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma používat

Jak se přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma a k čemu se používá

Přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma je roztok normálního lidského imunoglobulinu, který se podává do žíly (intravenózně). Imunoglobuliny jsou lidské protilátky přítomné také v krvi.

Přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma se používá:

Pro léčbu dospělých, dětí a dospívajících (0 – 18 let), kteří nemají dostatek protilátek (substituční léčba) v následujících případech:

Pacienti s vrozenou nedostatečnou tvorbou protilátek (syndromy primární imunodeficience).

Pacienti se získanou nedostatečnou tvorbou protilátek (sekundární imunodeficience), kteří prodělávají závažné nebo opakované infekce z různých zdravotních příčin (např. onkologická nebo autoimunitní onemocnění nebo v důsledku léčby těchto onemocnění). U těchto pacientů byla prokazatelně léčba antibiotiky neúčinná a buď nedošlo k dostatečnému nárůstu množství protilátek ze skupiny imunoglobulinů G (IgG) po očkování (vakcíny s pneumokokovým polysacharidovým a polypeptidovým antigenem), nebo hladina IgG v jejich krvi byla < 4 g/l.

Pro léčbu dospělých, dětí a dospívajících (0 – 18 let) s určitými zánětlivými poruchami

(imunomodulace) v následujících případech:

Pacienti, kteří nemají dostatečnou hladinu krevních destiček (primární imunitní trombocytopenie, ITP) a jsou ve vysokém riziku krvácení nebo před operací potřebují upravit počet krevních destiček.

Pacienti s Guillainův-Barrého syndromem, což je prudké (akutní) onemocnění charakterizované zánětem nervů ovladajících okrajové části těla (periferní nervy), což způsobuje závažnou svalovou slabost zejména v nohách a horních končetinách.

Pacienti s Kawasakiho onemocněním (v tomto případě se podává současně s kyselinou acetylsalicylovou). Kawasakiho onemocnění je akutní onemocnění zejména u malých dětí charakterizované zánětem krevních cév po celém těle.

Pacienti s chronickou zánětlivou demyelinizační polyneuropatií (CIDP), což je vzácné chronické onemocnění periferních nervů, které se projevuje postupnou narůstající slabostí nohou a v menší míře i paží.

Multifokální motorická neuropatie (MMN), což je vzácné onemocnění, které postihuje nervy ovládající svaly (motorické nervy) a projevuje se pomalu postupující nesouměrnou slabostí končetin bez ztráty smyslového vnímání.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma používat

Nepoužívejte přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma

 • jestliže jste alergický(á) na lidské imunoglobuliny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže v krvi máte protilátky proti imunoglobulinům třídy A (IgA), protože podání přípravku s obsahem IgA může způsobit závažnou alergickou reakci.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Váš lékař nebo jiný zdravotník Vás budou během podávání infuze přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma pečlivě kontrolovat a sledovat, zda se neobjevily nějaké nežádoucí účinky.

Některé nežádoucí účinky se mohou vyskytnout častěji:

 • v případě vysoké rychlosti podávání infuze
 • při nekontrolovaných příznacích neléčené infekce (např. horečka) nebo příznacích dlouhodobého (chronického) zánětu
 • při podání první dávky normálního lidského imunoglobulinu
 • ve vzácných případech, kdy dojde ke změně přípravku s normálním lidským imunoglobulinem, nebo při dlouhém časovém odstupu od podání předchozí infuze
  • U určitých stavů mohou imunoglobuliny zvyšovat riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice, plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy, protože zvyšují hustotu krve.

  Lékař Vám tedy bude věnovat zvýšenou pozornost v následujících případech:

 • máte nadváhu
 • jste ve vyšším věku
 • máte cukrovku
 • máte vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • máte nízký objem krve (hypovolemie)
 • máte nebo jste již měl(a) problémy s cévami (vaskulární onemocnění)
 • máte sklon ke zvýšené srážlivosti krve (dědičné nebo získané trombotické poruchy)
 • již jste prodělal(a) příhodu způsobenou vznikem krevní sraženiny (trombotická příhoda)
 • máte onemocnění, které způsobuje, že je Vaše krev hustší (vyšší viskozita krve)
 • jste dlouhodobě upoután(a) na lůžko
 • máte, nebo jste měl(a) poruchu funkce ledvin nebo užíváte léky, které mohou poškodit ledviny (nefrotoxické léky), protože byly hlášeny případy akutního selhání ledvin. V případě poškození ledvin zváží Váš lékař přerušení léčby.
 • Můžete mít alergii (přecitlivělost) na imonoglobuliny (protilátky), aniž byste o tom

věděl(a).

To se může objevit i v případě, že Vám již dříve byly normální lidské imunoglobuliny podány a dobře jste je snášel(a). Dochází k tomu zejména tehdy, jestliže Vám chybí imunoglobuliny typu IgA (nedostatek IgA s protilátkami proti IgA). Ve vzácných případech se mohou objevit alergické reakce jako náhlý pokles krevního tlaku nebo šok.

V případě nežádoucí reakce může Váš lékař rozhodnout, zda sníží rychlost podání nebo zcela ukončí podávání infuze. Lékař rovněž podle charakteru a závažnosti nežádoucích účinků rozhodne o potřebné léčbě.

V případě šoku bude podána standardní léčba. Prosím, informujte svého lékaře, jestliže splňujete některý z výše uvedených stavů a lékař Vám bude při předepisování a podávání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma věnovat zvýšenou pozornost.

Virová bezpečnost

Během výroby léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy se přijala určitá opatření, aby se zabránilo přenosu infekcí na pacienty. Mezi opatření patří pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možné riziko přenosu infekcí a testování každého odběru a směsného vzorku plazmy na přítomnost virů. Výrobci těchto přípravků také začleňují do zpracování krve nebo plazmy kroky, během nichž mohou být původci infekcí (patogeny) inaktivovány nebo odstraněny. Navzdory těmto opatřením nelze při podání léčivých přípravků vyrobených z lidské krve a plazmy zcela vyloučit možnost přenesení infekce. To se také týká neznámých nebo nově vznikajících virů a jiných typů infekcí.

Přijatá opatření jsou považována za efektivní při odhalování obalených virů, jako je virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV) a u neobalených virů, jako je virus hepatitidy A (HAV).

Přijatá opatření jsou omezeně účinná proti neobaleným virům jako je parvovirus B19.

S imunoglobuliny se infekce hepatitidy A nebo parvoviru B19 nepřenáší, pravděpodobně proto, že ochranu vytváří protilátky proti těmto infekcím obsažené v tomto přípravku.

Při každém podání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby se zachoval záznam o použitých šaržích.

Děti a dospívající

U dětí byla po podání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma přechodná a mírná přítomnost cukru s názvem glukóza v moči (glykosurie) bez klinických příznaků. Tato odchylka může souviset s obsahem maltózy v přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma, protože v kanálcích ledvin je maltóza hydrolyzována (přeměňována) na glukózu, která se vstřebává a obecně ji jen málo uniká do moči. Zpětné vstřebávání glukózy je závislé na věku. Přechodné zvýšení maltózy v plazmě může překročit kapacitu ledvin vstřebávat cukry a výsledkem je nález glukózy v moči.

Další léčivé přípravky a přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Normální lidský imunoglobulin pro intravenózní podání se nesmí používat současně s jinými léčivými přípravky, ani s jinými přípravky IVIg.

Živé oslabené virové vakcíny

Podání imunoglobulinu může v období nejméně 6 týdnů až 3 měsíců snížit účinnost živých oslabených vakcín jako jsou vakcíny proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Po podání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma mají uplynout 3 měsíce před očkováním živou oslabenou vakcínou. V případě spalniček je tato doba až 1 rok. Proto si pacienti po očkování proti spalničkám mají nechat zkontrolovat stav protilátek.

Kličková diuretika (skupina léčiv, které zvyšují vylučování moči) Vyvarujte se současného podání s kličkovými diuretiky.

Krevní testy

V důsledku přechodného zvýšení různých protilátek, které se do krve dostanou injekcí z přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma, může dojít k ovlivnění některých krevních testů; tyto protilátky mohou vést k zavádějícím výsledkům sérologických testů (vyšetření protilátek). Pasivní přenos protilátek (jejich dodání do těla injekcí) proti antigenům (bílkovinám) na červených krvinkách, např. A, B, D (ty, které určují krevní skupinu) mohou ovlivnit sérologické vyšetření protilátek proti červeným krvinkám, například test s názvem přímý antiglobulinový test (DAT, přímý Coombsův test).

Vyšetření cukru (glukózy) v krvi

Některé typy vyšetření glukózy v krvi (např. založené na reakci s glukózou prostřednictvím látek s názvem glukóza-dehydrogenáza s pyrrolochinolinchinonovým koenzymem – GDH-PQQ, nebo glukózové oxidoreduktázy) mohou chybně vyhodnotit maltózu (100 mg/ml) obsaženou v přípravku

Human normal immunoglobulin Pharma Plasma jako glukózu. Výsledkem může být falešný nález zvýšené hladiny glukózy během infuze a přibližně 15 hodin po skončení infuze a tím nesprávné podání inzulínu, což může způsobit život ohrožující nebo dokonce smrtelně nízkou hladinu glukózy v krvi (hypoglykémii). Zároveň příčiny skutečné hypoglykémie můžou zůstat neléčené v případě, že hypoglykemický stav nebude možné rozeznat kvůli falešně zvýšeným hodnotám glukózy. Proto je třeba při podání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma, nebo jiných přípravků s obsahem maltózy podávaných parenterálně (jiným způsobem než ústy), vyšetření hladiny glukózy provádět jen metodami specifickými pro glukózu. U všech parenterálně podávaných léčivých přípravků s obsahem maltózy je nutné pečlivě zkontrolovat příbalovou informaci, aby byla zvolena vhodná metoda vyšetření glukózy, včetně testovacích proužků. Při jakýchkoliv pochybnostech kontaktujte výrobce testů glukózy pro ověření, zda je vhodný při používání parenteráních přípravků s obsahem maltózy.

Děti a dospívající

Ačkoliv u dětí nebyly provedeny studie interakcí s dalšími léčivými přípravky, neočekávají se žádné rozdíly oproti dospělým pacientům.

Těhotenství, kojení a plodnost

 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Lékař rozhodne, jestli podá přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma během těhotenství a kojení.
 • Žádná klinická hodnocení s přípravkem Human normal immunoglobulin Pharma Plasma u těhotných žen neproběhla. O přípravcích ze skupiny IVIg je známo, že prochází placentou, v třetím trimestru ve vyšším množství. Přípravky, které obsahují protilátky, se však u těhotných používají již roky a žádný nepříznívý vliv na průběh těhotenství, plod nebo novorozence se neočekává.
 • Jestliže kojíte a používáte přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma, protilátky z přípravku mohou přejít do mateřského mléka. Dítě proto může být chráněno proti některým infekcím.
 • Na základě zkušeností z klinické praxe s imunoglobuliny se neočekává žádný nepříznivý vliv

na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být narušena některými nežádoucími účinky spojenými s přípravkem Human normal immunoglobulin Pharma Plasma. Pacienti, u kterých se objeví nežádoucí účinky během léčby, by měli počkat s řízením nebo obsluhou strojů do doby, než u nich nežádoucí účinky odezní.

Přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma obsahuje maltózu a sodík.

Přípravek obsahuje 100 mg maltózy v 1 ml.

Tento léčivý přípravek obsahuje přibližně 69 mg sodíku v 1 l, což je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou s omezením množství sodíku.

Jak se přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma používá

Přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma podává pouze lékař nebo jiný zdravotník v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních.

Dávka a dávkovací schéma závisí na Vašem onemocnění, lékař určí dávku a léčbu konkrétně pro Vás. Na začátku infuze Vám bude přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma podáván pomalu. Podle toho, jak dobře budete infuzi snášet, může Váš lékař její rychlost postupně zvýšit.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování u dětí a dospívajících (0 – 18 let) se neliší od dospělých, protože dávkování pro každou indikaci je závislé na tělesné hmotnosti a upravuje se podle léčebné odpovědi u daného pacienta.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma, než jste měl(a), může se do krve dostat velké množství bílkoviny a krev se stane hustší (hyperviskozita), což se může stát u rizikových pacientů, zejména u starších lidí, nebo pacientů s nedostatečnou funkcí srdce nebo ledvin.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou obvykle objevit po léčbě imunoglobuliny:

 • zimnice, bolest hlavy, závrať, horečka, zvracení, pocit na zvracení, alergická reakce, bolest kloubů, nízký krevní tlak a středně silná bolest dolní části zad byly hlášeny příležitostně;
 • ojedinělé případy dočasného poklesu počtu červených krvinek (reverzibilní hemolytická anémie/hemolýza);
 • náhlý pokles krevního tlaku byl hlášen vzácně. V ojedinělých případech, se mohou objevit reakce z přecitlivělosti (anafylaktický šok), ačkoliv pacient neměl při předchozích dávkách žádné potíže;
 • vzácně byly pozorovány přechodné kožní reakce;
 • velmi vzácně byly hlášeny případy, kdy v důsledku vytvoření krevní sraženiny (tromboembolická příhoda) došlo k srdečnímu infarktu, mozkové mrtvici, ucpání žil v plicích (plicní embolie) a hluboké žilní trombóze;
 • případy přechodného neinfekčního zánětu mozkových blan (reverzibilní aseptická meningitida);
 • zvýšení hladiny kreatininu v krvi a/nebo náhlé selhání ledvin
 • případy akutního poškození plic označovaného jako akutní poškození plic způsobené transfuzí
  • bolest zad
  • pocit na zvracení
  • celková slabost, únava, horečka
  • bolest svalů
  • bolest hlavy, ospalost

  Není známo (četnost nelze z dostupných dat stanovit)

  • neinfekční zánět mozkových blan
  • rozpad a následný nedostatek červených krvinek
  • alergická reakce a život ohrožující alergický šok
  • zmatenost
  • mozková mrtvice, závrať, nekontrolovaný třes, necitlivost nebo brnění v kůži nebo končetině
  • srdeční infarkt, modré nebo fialové zbarvení kůže, rychlý srdeční tep, pomalý srdeční tep, nepravidelný srdeční rytmus
  • krevní sraženiny ve velkých žilách a krevních cévách, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, bledost
  • krevní sraženina v hlavní plicní tepně, abnormální obsah tekutiny v plicích, obtížné dýchání se sípáním nebo kašlem
  • zvracení, průjem, bolest břicha
  • rychlý otok kůže, kopřivka, zčervenání a zánět kůže, vyrážka, svědění, ekzém a nadměrné pocení
  • bolest kloubů a svalů, bolest zad, bolest krku, ztuhlost svalů a kloubů
  • náhlé selhání ledvin
  • zánět žil v místě vpichu jehly, zimnice, bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, otok obličeje, celkový pocit nevolnosti
  • zvýšená hladina kreatininu v krvi

(TRALI)

Nežádoucí účinky hlášené po podání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma v klinických hodnoceních a během podávání v běžné lékařské praxi jsou uvedeny níže podle klesající četnosti.

Časté (může postihnout 1 z 10 lidí)

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků se u dětí očekávají stejné jako u dospělých.

U dětí byla po podání přípravku Human normal immunoglobulin Pharma Plasma přechodná a mírná glykosurie (přítomnost cukru v moči), která nebyla klinicky významná.

Informace o virové bezpečnosti viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Human normal immunoglobulin Pharma Plasma používat“.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a na krabičce uvedené za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Jakmile je nádobka na infuzi otevřena, musí se obsah ihned použít. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený, obsahuje částice nebo došlo ke změně barvy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma obsahuje

Léčivou látkou je normální lidský imunoglobulin.

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg normálního lidského imunoglobulinu.

Roztok obsahuje 50 mg/ml lidských bílkovin, z nichž nejméně 95% je imunoglobulin G (IgG). Distribuce jednotlivých podtříd IgG je následující:

IgG1 62,1 %

IgG2 34,8 %

IgG3 2,5 %

IgG4 0,6 %

Maximální obsah IgA je 50 mikrogramů/ml. Vyrobeno z plazmy lidských dárců.

Dalšími složkami jsou maltóza a voda pro injekci.

Jak přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma je roztok pro infuzi dodávaný v jednotlivé injekční lahvičce s 20 ml. Roztok je čirý nebo lehce opalizující, bezbarvý nebo světle žlutý.

Velikost balení

1 injekční lahvička obsahující 1 g/20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pharma Plasma s.r.o., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobce:

Kedrion S.p.A., 55027 Bolognana, Gallicano (Lucca), Itálie.

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Ig Vena 50 g/l Infusionslösung

Německo

Ig Vena 50 g/l Infusionslösung

Řecko

Ig VENA

Itálie

Ig VENA

Polsko

Ig VENA

Portugalsko

Ig Vena

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v 9. 2. 2023.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Návod ke správnému použití

 • Přípravek Human normal immunoglobulin Pharma Plasma se musí před podáním ohřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.
 • Roztok se před podáním musí vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice nebo nedošlo ke změně barvy. Roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují částice, se nesmí použít.
 • Normální lidský imunoglobulin se musí podávat intravenózně s počáteční rychlostí 0,46 – 0,92 ml/kg/hod (10 – 20 kapek za minutu) po dobu 20 – 30 minut. Při výskytu nežádoucího účinku se musí buď snížit rychlost, nebo zastavit podání infuze. Při dobré snášenlivosti lze rychlost postupně zvýšit až na maximálně 1,85 ml/kg/hod (40 kapek/min).
 • U pacientů se syndromem primární imunodeficience (PID), kteří tolerují rychlost 0,92 ml/kg/hod, je možné rychlost podání postupně zvýšit na 2 ml/kg/hod, 4 ml/kg/hod až na maximálně 6 ml/kg/hod každých 20 – 30 min a pouze, jestliže pacient infuzi dobře toleruje.
 • Dávka a rychlost podání infuze se upravuje podle potřeb pacienta. S ohledem na tělesnou hmotnost, dávku a výskyt nežádoucích účinků pacient nemusí dosáhnout maximální rychlosti. Při výskytu nežádoucích účinků se podání infuze musí ihned zastavit a znovu pokračovat rychlostí, která je pro pacienta vhodná.

Speciální populace

U pediatrických (0 – 18 let) a starších (> 64 let věku) pacientů by se mělo podání infuze zahájit při rychlosti 0,46 – 0,92 ml/kg/hod (10 – 20 kapek za minutu) po dobu 20 – 30 minut. Pokud je infuze dobře tolerována a při zvážení stavu pacienta je možné rychlost postupně zvýšit na maximálně 1,85 ml/kg/hod

(40 kapek/min).

Speciální preventivní opatření

Některé nežádoucí účinky přípravku mohou být způsobeny rychlostí podání infuze. Potenciálním komplikacím lze často předejít ověřením:

 • že pacienti nejsou citliví na normální lidský imunoglobulin zahájením podávání přípravku pomalou rychlostí (rychlost podání 0,46 – 0,92 ml/kg/hod);
 • že pacienti jsou během podávání infuze pečlivě sledováni pro výskyt jakýchkoliv příznaků. Zejména pacienti, kterým se normální lidský imunoglobulin podává poprvé, pacienti převedeni z jiného IVIg přípravku, nebo po dlouhém období od podání předchozí infuze je třeba sledovat během první infuze a první hodiny po infuzi, aby byly zachyceny příznaky možných nežádoucích účinků. Všechny ostatní pacienty je třeba sledovat nejméně 20 minut po podání.

U všech pacientů podání IVIg vyžaduje:

 • adekvátní hydrataci před zahájením infuze IVIg;
 • sledování množství vyloučené moči;
 • sledování hladiny kreatininu v séru;
 • vyvarování se současného užívání klíčových diuretik.

V případě nežádoucích účinků se buď musí snížit rychlost podání, nebo podávání infuze ukončit. Nutná léčba se odvíjí od charakteru a závažnosti nežádoucího účinku.

V případě šoku se podává standardní léčba šoku.

Infuzní reakce

Určité nežádoucí účinky (např. bolest hlavy, návaly horka, zimnice, bolest svalů, sípání, tachykardie, bolest dolní části zad, nevolnost a hypotenze) mohou souviset s rychlostí podávání infuze. Je nutné dodržet doporučenou rychlost podání infuze. Pacienti musí být během podávání infuze důkladně kontrolováni a pečlivě sledováni s ohledem na výskyt jakéhokoliv příznaku.

Nežádoucí účinky se mohou objevit častěji

 • u pacientů, kterým se normální lidský imunoglobulin podává poprvé, nebo ve vzácných případech při převedení z jiného IVIg přípravku, nebo po dlouhém období od podání předchozí infuze
 • u pacientů s neléčenou infekcí nebo současným chronickým zánětem

Děti a dospívající

Žádná specifická opatření nebo kontroly nejsou u pediatrické populace vyžadovány. U pediatrické populace se neočekávají žádné rozdíly (0 – 18 let).

Tromboembolismus

Existuje klinicky prokázaná souvislost mezi podáním IVIg a tromboembolickými příhodami, jako jsou infarkt myokardu, cerebrovaskulární příhody (včetně cévní mozkové příhody), plicní embolie a hluboká žilní trombóza, u kterých se předpokládá, že souvisí s relativním zvýšením viskozity krve při vysokém přílivu imunoglobulinu u rizikových pacientů. Opatrnost je třeba při předepisování a podávání infuzí IVIg obézním pacientům a pacientům s preexistujícími rizikovými faktory trombotických příhod (jako je pokročilý věk, hypertenze, diabetes mellitus a anamnéza vaskulárního onemocnění nebo trombotické epizody, pacienti se získanými nebo vrozenými trombofilními poruchami, pacienti s dlouhými obdobími imobilizace, pacienti se závažnou hypovolemií, pacienti s onemocněními, při kterých se zvyšuje viskozita krve).

U pacientů s rizikem tromboembolických nežádoucích účinků má být infuze přípravků IVIg podávána minimální rychlostí a v nejnižší možné dávce.

Akutní selhání ledvin

U pacientů byly během terapie IVIg hlášeny případy akutního selhání ledvin. Ve většině případů byly identifikovány rizikové faktory, jako je preexistující renální insuficience, diabetes mellitus, hypovolemie, nadváha, současné podávání léčiv s nefrotoxickým účinkem nebo věk nad 65 let.

Před podáním infuze IVIg je třeba ověřit parametry renálních funkcí, zejména u pacientů s potenciálním zvýšeným rizikem vzniku akutního renálního selhání a vyšetření se musí opakovat ve vhodných intervalech. U pacientů s rizikem akutního selhání ledvin má být infuze přípravků IVIg podávána minimální rychlostí a v nejnižší možné dávce.

V případě poruchy funkce ledvin je třeba zvážit přerušení podávání IVIg.

Hlášené případy renální dysfunkce a akutního selhání ledvin měly souvislost s podáním mnoha registrovaných IVIg přípravků s obsahem různých pomocných látek, jako je sacharóza, glukóza a maltóza, přípravky obsahující sacharózu jako stabilizátor však byly příčinou disproporčního podílu z celkového počtu. U rizikových pacientů je třeba zvážit podání IVIg přípravků bez těchto pomocných látek.

Syndrom aseptické meningitidy (AMS)

V souvislosti s léčbou IVIg byl hlášen syndrom aseptické meningitidy.

Syndrom se obvykle začne projevovat do několika hodin až 2 dnů po podání léčby. Vyšetření mozkomíšního moku často popisují pleocytózu až do několika tísíců buněk na mm3 převážně z granulocytárních řad a zvýšenou hladinu bílkovin až na několik set mg/dl.

AMS se častěji objevuje v souvislosti s vysokou dávkou (2 g/kg) léčby IVIg.

Pacienti s těmito známkami a příznaky mají pro vyloučení jiných příčin meningitidy podstoupit podrobné neurologické vyšetření včetně vyšetření mozkomíšního moku.

Ukončení léčby IVIg vedlo během několika dní k remisi AMS bez následků. Hemolytická anémie

IVIg přípravky mohou obsahovat protilátky proti krevním skupinám, které mohou působit jako hemolyziny a indukovat in vivo obalení erytrocytů imunoglobuliny a vést k pozitivní přímé antiglobulinové reakci (Coombsův test) a vzácně k hemolýze. Hemolytická anémie se může vyvinou následně po podání léčby IVIg z důvodu zvýšené sekvestrace erytrocytů. U pacientů léčených IVIg je třeba sledovat klinické známky a příznaky hemolýzy.

Neutropenie/Leukopenie

Po léčbě přípravky IVIg bylo hlášeno v některých případech závažné přechodné snížení počtu neutrofilů a/nebo epizody neutropenie. Dochází k nim obvykle během několika hodin nebo dní po podání IVIg a do 7 až 14 dní spontánně odezní.

Akutní poškození plic způsobené transfuzí (TRALI)

U pacientů léčených IVIg bylo hlášeno několik případů akutního nekardiogenního plicního edému. Pro TRALI je charakteristická těžká hypoxie, dyspnoe, tachypnoe, cyanóza, horečka a hypotenze. Příznaky TRALI se obvykle rozvinou během transfuze nebo do 6 hodin po ní, často během 1 – 2 hodin. U pacientů proto musí být během léčby IVIg monitorována přítomnost plicních nežádoucích účinků a infuze IVIg musí být při jejich výskytu okamžitě zastavena. TRALI je potenciálně život ohrožující stav, který vyžaduje bezodkladnou léčbu na jednotce intenzivní péče.

Tento léčivý přípravek obsahuje jako pomocnou látku 100 mg maltózy na ml. Narušením testů pro vyšetření hladiny glukózy v krvi maltózou může vést k falešně zvýšeným hodnotám glukózy a nevhodnému podání inzulínu, což může způsobit život ohrožující hypoglykémii a smrt. Zároveň skutečná hypoglykémie může zůstat bez léčby, protože stav hypoglykémie nebude kvůli falešnému výsledku testu na glukózu odhalen. Další informace viz bod„Vyšetření cukru (glukózy) v krvi”.

Doporučená dávka

Substituční terapie má být zahájena a sledována pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou imunodeficience.

Dávkování

Dávka a režim dávkování závisí na indikaci. Dávka může být individuálně upravena pro každého pacienta v závislosti na klinické odezvě.

Dávka stanovená na základě tělesné hmotnosti může vyžadovat úpravu u pacientů s podváhou nebo nadváhou.

Doporučují se následující režimy dávkování.

Substituční léčba u syndromů primární imunodeficience

Dávkování je třeba upravit tak, aby minimální hladina IgG (stanoveno před další infuzí) dosáhla hodnoty alespoň 6 g/l nebo byla v normálním referenčním rozmezí pro věk dané populace. Dosažení rovnovážného stavu (hladina IgG v ustáleném stavu) trvá tři až šest měsíců od zahájení léčby. Doporučená počáteční dávka je 0,4 – 0,8 g/kg podána jednorázově a dále alespoň 0,2 g/kg jednou za tři až čtyři týdny. K dosažení minimální hladiny 6 g/l je třeba podávat 0,2 – 0,8 g/kg/měsíc. Po dosažení rovnovážného stavu se interval mezi dávkami pohybuje od 3 do 4 týdnů.

Minimální hladiny IgG mají být měřeny a hodnoceny v souvislosti s výskytem infekce. Za účelem snížení četnosti bakteriálních infekcí může být nutné zvýšit dávku a snažit se o zvýšení minimálních hladin.

Sekundární imunodeficience

Doporučená dávka je 0,2 – 0,4 g/kg jednou za tři až čtyři týdny.

Minimální hladiny IgG mají být měřeny a hodnoceny v souvislosti s výskytem infekce. Dávka má být podle potřeby upravena k dosažení optimální ochrany proti infekcím; u pacientů s přetrvávající infekcí může být nutné dávku zvýšit; snížení dávky lze zvážit, pokud je pacient setrvale bez infekce.

Primární imunitní trombocytopenie

Možné jsou dva alternativní režimy léčby:

 • 0,8 – 1 g/kg v den jedna; tuto dávku je možné opakovat jednou do 3 dnů;
 • 0,4 g/kg denně po dobu dvou až pěti dní. Léčbu lze opakovat, pokud dojde k relapsu.

Guillainův-Barrého syndrom

0,4 g/kg/den během 5 dní (dávkování lze opakovat, pokud dojde k relapsu).

Kawasakiho nemoc

2,0 g/kg se má podat v jednotlivé dávce. Pacientům má být současně podána léčba kyselinou acetylsalicylovou.

Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie (CIDP)

Počáteční dávka: 2 g/kg během 2 – 5 po sobě jdoucích dnů.

Udržovací dávky: 1 g/kg v průběhu 1 – 2 po sobě jdoucích dnů každé 3 týdny.

Léčebný účinek by se měl hodnotit po každém cyklu; pokud není žádný léčebný účinek patrný po 6 měsících, léčba má být ukončena.

Pokud je léčba účinná, lékař rozhodne o dlouhodobé léčbě na základě odpovědi pacienta a odpovědi na udržovací léčbu. Dávkování a intervaly podávání může být třeba upravit individuálně podle klinického průběhu onemocnění.

Multifokální motorická neuropatie (MMN)

Počáteční dávka: 2 g/kg podávaná v průběhu 2 – 5 po sobě jdoucích dnů.

Udržovací dávka: 1 g/kg jednou za 2 až 4 týdny nebo 2 g/kg jednou za 4 až 8 týdnů.

Léčebný účinek by se měl hodnotit po každém cyklu; pokud není žádný léčebný účinek patrný po 6 měsících, léčba má být ukončena.

Pokud je léčba účinná, lékař rozhodne o dlouhodobé léčbě na základě odpovědi pacienta a odpovědi na udržovací léčbu. Dávkování a intervaly podávání může být třeba upravit individuálně podle klinického průběhu onemocnění.

Doporučené dávkování shrnuje následující tabulka:

Indikace

Dávka

Frekvence injekcí

Substituční léčba

Syndromy primární imunodeficience

Počáteční dávka: 0,4 – 0,8 g/kg

Udržovací dávka: 0,2 – 0,8 g/kg

jednou za 3 – 4 týdny

Sekundární imunodeficience

0,2 – 0,4 g/kg

jednou za 3 – 4 týdny

Imunomodulace:

Primární imunitní trombocytopenie

0,8 – 1 g/kg nebo

0,4 g/kg/den

v den 1, možno opakovat jednou během 3 dnů po dobu 2 – 5 dní

Guillainův-Barrého syndrom

0,4 g/kg/den

po dobu 5 dní

Kawasakiho onemocnění

2 g/kg

v jedné dávce současně s kyselinou acetylsalicylovou

Počáteční dávka:

Chronická zánětlivá demyelinizační

2 g/kg

v rozdělených dávkách během 2 – 5 dní

polyneuropatie (CIDP)

Udržovací dávka:

1 g/kg

jednou za 3 týdny během 1 – 2 dní

Počáteční dávka: 2 g/kg

během 2 – 5 po sobě jdoucích dní

Multifokální motorická neuropatie (MMN)

Udržovací dávka: 1 g/kg

jednou za 2 – 4 týdny

nebo

nebo

2 g/kg

jednou za 4 – 8 týdnů během 2 – 5 dní

Použití u dětí a dospívající

Dávkování u dětí a dospívajících (0-18 let) se neliší od dospělých, protože dávkování pro každou indikaci je závislé na tělesné hmotnosti a upravuje se podle klinické odpovědi u výše uvedených onemocnění.

Porucha funkce jater

Není k dispozici žádný důkaz, že je nutné upravit dávku.

Porucha funkce ledvin

Bez úprav dávky, pokud to nevyžaduje klinický stav.

Starší pacienti

Bez úprav dávky, pokud to nevyžaduje klinický stav.

CIDP

Vzhledem k vzácnosti onemocnění a celkovému nízkému počtu pacientů je k dispozici pouze omezená zkušenost s intravenózním podáním imunoglobulinů dětem s CIDP; k dispozici jsou proto pouze data z publikací. Všechna publikovaná data však jednotně dokládají, že léčba IVIg je stejně účinná u dospělých a dětí stejně jako v případě zavedených indikací IVIg.

Napsat komentář