Hirudoid příbalový leták

Hirudoid 300mg/100g gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Hirudoid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid používat

Jak se Hirudoid používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Hirudoid uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Hirudoid a k čemu se používá

Hirudoid je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin.

Hirudoid se používá k místní léčbě:

 • zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu
 • povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid používat Nepoužívejte Hirudoid

 • jestliže jste alergický(á) na chondroitin-polysulfát (glykosaminoglykan-polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

 • přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi
 • nepoužívejte Hirudoid na otevřené rány a poškozenou pokožku.

Před použitím přípravku Hirudoid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Hirudoid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Hirudoid obsahuje propylenglykol Hirudoid obsahuje 5 mg propylenglykolu v 1 g gelu. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

Jak se Hirudoid používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Obvykle se Hirudoid nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně.

Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nenést proužek gelu v délce asi 3 – 5 cm.

Způsob použití

K zevnímu použití na kůži.

Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi. Hirudoid rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně rozetřete po postiženém místě.

Jako u ostatních gelů obsahujících alkohol, ošetřenou plochu nesmíte překrýt obvazem.

Hirudoid je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se gel aplikuje pod katodu.

Jak otevřít tubu

Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný.

Každá tuba přípravku Hirudoid je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.

Délka léčby

Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou

1–2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař.

Pokud při léčbě poranění tupým předmětem Vaše příznaky přetrvávají nebo se nezlepší do 10 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácně se při použití přípravku Hirudoid mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže (viz také bod 2).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Hirudoid uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Hirudoid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Hirudoid obsahuje

Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

100 g gelu obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.*

* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)

Dalšími složkami jsou:

Hydroxid sodný, karbomer 980, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda.

Jak Hirudoid vypadá a co obsahuje toto balení

Průsvitný bezbarvý homogenní gel v zaslepené hliníkové tubě s vnitřním ochranným lakem z epoxyfenolových pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem. Velikost balení: 40 g a 100 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 4. 2020

Hirudoid 300mg/100g krém

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Hirudoid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid používat

Jak se Hirudoid používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Hirudoid uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Hirudoid a k čemu se používá

Hirudoid je léčivý přípravek, který potlačuje otok a zánět a stimuluje rozpouštění krevních sraženin.

Hirudoid se používá k místní léčbě:

 • zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu
 • povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch). U povrchového zánětu žil se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid používat Nepoužívejte Hirudoid

 • jestliže jste alergický(á) na chondroitin-polysulfát (glykosaminoglykan- polysulfát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

 • Přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicemi.
 • Nepoužívejte Hirudoid na otevřené rány a poškozenou pokožku.

Před použitím přípravku Hirudoid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Hirudoid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání glykosaminoglykan-polysulfátu těhotnými a kojícími ženami hlášeny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Hirudoid nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Hirudoid obsahuje 31,05 mg cetylstearylalkoholu v 1 g krému.

Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu (podráždění kůže)).

Přípravek Hirudoid obsahuje 1,6 mg methylparabenu (E 218) + 0,4 mg propylparabenu (E 216) = celkem 2 mg parabenů v 1 g krému.

Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Jak se Hirudoid používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Obvykle se Hirudoid nanáší na postiženou oblast 2–3krát denně.

Podle velikosti ošetřovaného místa obvykle stačí nanést proužek krému v délce asi 3 – 5 cm.

Způsob použití

K zevnímu použití na kůži.

Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicemi.

Hirudoid rovnoměrně naneste na postiženou oblast a jemně vmasírujte (pokud je to možné) do pokožky.

V případě bolestivého povrchového zánětu žil naneste Hirudoid na postižené místo jemně a s opatrností a ošetřené místo poté překryjte obvazem. V těchto případech krém do pokožky nevtírejte ani pokožku nemasírujte.

Hirudoid je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se krém aplikuje pod katodu.

Jak otevřít tubu

Ochranná folie na otvoru tuby se propíchne hrotem otočeného uzávěru. Uzávěr nasaďte na tubu, zatlačte silně dolů a otočte. Před použitím se přesvědčte, že otvor je zcela volný.

Každá tuba přípravku Hirudoid je kontrolována z hlediska správné hmotnosti. Při procesu plnění je pro zajištění uzavření tuby technicky nutné, aby část tuby zůstala prázdná. Prázdný prostor ale nemá žádný vliv na vlastní hmotnost náplně tuby.

Délka léčby

Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou

1–2 týdny. O délce používání přípravku u povrchového zánětu žil vždy rozhodne lékař.

Pokud při léčbě poranění tupým předmětem Vaše příznaky přetrvávají nebo se nezlepší do 10 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácně se při použití přípravku Hirudoid mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou tyto příznaky po přerušení léčby rychle ustoupí.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu (podráždění kůže)). Parabeny (methylparaben a propylparaben) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Hirudoid uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Hirudoid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25°C

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Hirudoid obsahuje

Léčivou látkou je: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)

100 g krému obsahuje 300 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 25 000 U.*

* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)

Dalšími složkami jsou: cetylstearylalkohol, glycerol 85%, hydroxid draselný, methylparaben, isopropylalkohol, propylparaben, kyselina stearová 95%, myristylalkohol, thymol, čištěná voda, lanalkolová mast DAB.

Jak Hirudoid vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý homogenní krém v zaslepené hliníkové tubě s vnitřním ochranným lakem z epoxyfenolových pryskyřic s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 40 g a 100 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel Německo

Výrobce

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 4. 2020

Napsat komentář