Ciprinol příbalový leták

Ciprinol 250mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol užívat

Jak se přípravek Ciprinol užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Přípravek Ciprinol je antibiotikum patřící do skupiny fluorochinolonů. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekci. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekce dýchacích cest,
 • dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a vedlejších nosních dutin,
 • infekce močových cest,
 • infekce pohlavních orgánů u žen a mužů,
 • infekce trávicího ústrojí a břicha,
 • infekce kůže a měkké tkáně,
 • infekce kostí a kloubů,
 • k prevenci infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),
 • k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis,
 • expozice inhalační formy antraxu (sněti slezinné).

Ciprofloxacin se může použít k léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku, pokud se předpokládá, že je zapříčiněna bakteriální infekcí.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být souběžně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprinol se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,
 • komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),
 • expozice inhalační formy antraxu.

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprinol užit u dětí a dospívajících také k léčbě dalších závažných infekcí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol užívat Neužívejte přípravek Ciprinol

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před užitím přípravku Ciprinol informujte svého lékaře, pokud:

 • jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit.
 • trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami.
 • jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek

Ciprinol.

 • jste diabetik, protože u ciprofloxacinu se může vyskytnout riziko hypoglykemie.
 • pokud Vám byla diagnostikována nedomykavost srdečních chlopní (zpětný tok krve přes srdeční chlopně).
 • Vám bylo diagnostikováno rozšíření tepny, tzv. výduť (aneurysma aorty nebo aneurysma periferní tepny).
 • jste v minulosti prodělal(a) disekci aorty (trhlina ve stěně aorty).
 • pokud máte v rodinné anamnéze aneurysma či disekci aorty (rozšíření aorty, tzv. výduť, či trhlinu ve stěně srdečnice) nebo vrozené onemocnění srdečních chlopní nebo další rizikové faktory či predispozice (jako jsou onemocnění pojivové tkáně, např. Marfanův syndrom nebo Ehlersův-Danlosův syndrom, Turnerův syndrom, Sjögrenův syndrom [zánětlivé autoimunitní onemocnění], nebo cévní onemocnění, např. Takayasuova arteriitida, velkobuněčná arteriitida, Behçetův syndrom, vysoký krevní tlak nebo prokázaná ateroskleróza, revmatoidní artritida [onemocnění kloubů] nebo endokarditida [infekční zánět srdeční výstelky]).
 • máte myastenii gravis (typ svalové slabosti).

Při některých infekcích pohlavního ústrojí Vám může lékař předepsat souběžně s ciprofloxacinem i jiná antibiotika. Jestliže nedojde ke zlepšení příznaků během 3 dnů léčby, informujte prosím svého lékaře.

Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Pokud se u Vás v minulosti při užívání fluorochinolonového/chinolonového antibiotika vyskytl jakýkoli závažný nežádoucí účinek, nemáte fluorochinolon/chinolon, včetně přípravku Ciprinol, užívat. V takovém případě o tom co nejdříve informujte svého lékaře.

Během léčby přípravkem Ciprinol

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Ciprinol nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit.

 • Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, ihned přestaňte přípravek Ciprinol užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • Vzácně se mohou objevit bolest a otok kloubů a zánět nebo přetržení šlach. Zvýšenému riziku jste vystaven(a), pokud jste starší než 60 let, podstoupil(a) jste transplantaci orgánu, máte problémy s ledvinami nebo jste léčen(a) kortikosteroidy. Zánět a přetržení šlach se může objevit během prvních 48 hodin léčby, a dokonce až několik měsíců po ukončení léčby přípravkem Ciprinol. Při prvních známkách bolesti nebo zánětu šlachy (například v kotníku, zápěstí, lokti, rameni nebo koleni) přestaňte přípravek Ciprinol užívat, kontaktujte svého lékaře a bolestivé místo ponechejte v klidu. Vyhněte se veškerým zbytečným pohybovým aktivitám, protože ty mohou zvýšit riziko přetržení šlachy.
 • V případě náhlé silné bolesti v oblasti břicha, hrudi nebo zad, což mohou být příznaky aneurysmatu a disekce aorty, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Riziko může být vyšší, pokud jste léčen(a) systémovými kortikosteroidy.
 • Pokud se u vás objeví náhlá dušnost, zvláště vleže na lůžku, nebo pokud si všimnete otoku kotníků, nohou nebo břicha nebo se u vás nově objeví rychlé nebo nepravidelné bušení srdce, ihned o tom informujte lékaře.
 • Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischémií (nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujte svého lékaře.
 • Po prvním užití přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou.

Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujete svého lékaře.

 • Vzácně se u Vás mohou vyskytnout příznaky poškození nervů (neuropatie), jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost, zvláště v nohou nebo rukou. Pokud k tomu dojde, přestaňte přípravek Ciprinol užívat a okamžitě informujte svého lékaře, abyste zabránil(a) rozvoji potenciálně nevratného stavu.
 • Fluorochinolonová antibiotika mohou způsobit zvýšení Vaší hladiny cukru v krvi nad normální úroveň (hyperglykemie) nebo snížení Vaší hladiny cukru v krvi pod normální hladiny, což může v závažných případech vést k bezvědomí (hypoglykemické kóma) (viz bod 4). Toto je důležité pro pacienty, kteří mají cukrovku (diabetes). Pokud máte cukrovku, má se u Vás pečlivě sledovat hladina cukru v krvi.
 • Při používání antibiotik, včetně přípravku Ciprinol, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého lékaře.
 • Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek Ciprinol.
 • Přípravek Ciprinol může způsobit jaterní poškození. Jestliže zpozorujete jakékoliv příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, žloutenka (žloutnutí kůže), tmavá moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte užívat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti infekci snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce, jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.
 • Informujte lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukoso-6-fosfát- dehydrogenázy (G6PD), protože by se při užívání ciprofloxacinu u Vás mohlo projevit riziko anémie.
 • Při užívání přípravku Ciprinol bude Vaše pokožka citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte proto pokožku silnému slunečnímu svitu nebo umělému UV světlu jako jsou solária.
 • Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.
 • Fluorochinolonová/chinolonová antibiotika, včetně přípravku Ciprinol, vyvolala velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, z nichž některé byly dlouhodobé (trvaly měsíce nebo roky), zneschopňující nebo potenciálně nevratné. K nim patří bolest šlach, svalů a kloubů horních a dolních končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity, jako mravenčení, brnění, šimrání, necitlivost nebo pálení (parestezie), smyslové poruchy zahrnující poruchy zraku, chuti, čichu a sluchu, deprese, poruchy paměti, velká únava a závažné poruchy spánku.
 • Pokud se u Vás po užití přípravku Ciprinol vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře, než budete v léčbě pokračovat. Společně s lékařem rozhodnete o dalším pokračování léčby, včetně zvážení použití antibiotika z jiné třídy.

Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinindin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Neužívejte přípravek Ciprinol souběžně s tizanidinem, neboť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Neužívejte přípravek Ciprinol).

O následujících lécích je známo, že se s přípravkem Ciprinol ve Vašem těle ovlivňují. Užívání přípravku Ciprinol souběžně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

 • warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve
 • probenecid (na dnu)
 • metoklopramid (lék proti nevolnosti)
 • omeprazol (na vředy)
 • methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů)
 • theofylin (na potíže s dýcháním)
 • tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)
 • klozapin, olanzapin (k léčbě psychických onemocnění)
 • ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)
 • fenytoin (na epilepsii)
 • cyklosporin (k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu, léčbě kožních onemocnění, revmatoidní artritidy)

Přípravek Ciprinol může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

 • pentoxifylin (na oběhové poruchy)
 • kofein
 • duloxetin (antidepresivum)
 • lidokain (lokální anestetikum)
 • sildenafil (na problémy s erekcí)
 • agomelatin
 • zolpidem.

Některé léky snižují účinek přípravku Ciprinol. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo chcete užívat:

 • antacida
 • minerální doplňky
 • omeprazol
 • sukralfát
 • polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer)
 • léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa

Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku Ciprinol.

Přípravek Ciprinol s jídlem a pitím

I když neužíváte přípravek Ciprinol současně s jídlem, v průběhu léčby nejezte ani nepijte mléčné výrobky (například mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit vstřebávání léčivé látky.

Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství je lepší se užívání přípravku Ciprinol vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

Ciprinol neužívejte, jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ciprinol může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře.

Přípravek Ciprinol obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ciprinol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle. Tablety užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), kolik tablet přípravku Ciprinol máte užívat a jakým způsobem je máte užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, protože jejich chuť není dobrá.
 • Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu.
 • Tablety můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní významně vstřebávání. Ciprinol však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko nebo jogurt nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o kalcium).

Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ciprinol, než jste měl(a)

Pokud užijete více tablet přípravku, než máte předepsáno, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Pokud je to možné, vezměte si sebou Vaše tablety nebo krabičku, abyste je/ji mohl(a) ukázat lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ciprinol

Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase. Pokud však již téměř nastal čas na další dávku, opomenutou dávku vynechejte a pokračujte podle předpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že dokončíte celou léčbu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ciprinol

Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • pocit na zvracení, průjem

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • mykotická (houbová) superinfekce
 • vysoká koncentrace eosinofilů, typ bílých krvinek
 • ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 • hyperaktivita, neklid
 • bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti
 • zvracení, bolest břicha, trávicí potíže jako je žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), plynatost
 • zvýšené množství některých látek v krvi (aminotransferáza a/nebo bilirubin)
 • vyrážka, svědění nebo kopřivka
 • bolest kloubů
 • špatná funkce ledvin
 • bolest kostí a svalů, pocit slabosti (astenie), horečka
 • zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

 • zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelný), (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anémie), zvýšené nebo snížené množství faktoru srážlivosti krve (trombocyty)
 • alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém)
 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)
 • snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese (potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) nebo halucinace
 • mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření) nebo závrať
 • zrakové problémy
 • ušní šelest, ztráta sluchu, zhoršený sluch
 • zrychlený srdeční tep (tachykardie)
 • rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloby
 • dýchavičnost, včetně astmatických příznaků
 • jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater)
 • citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče
 • selhání ledvin, krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových cest
 • retence tekutin nebo nadměrné pocení
 • abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin) nebo zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob

 • zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný; úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová nemoc), které mohou být smrtelné (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • duševní poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), poruchy čichu
 • zvýšený nitrolební tlak
 • poruchy vnímání barev
 • zánět cévních stěn (vaskulitida)
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • odumírání jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání jater
 • drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (např. potenciálně smrtelný Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)
 • svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) (viz bod 2: Upozornění a opatření); zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

 • potíže spojené s nervovým systémem jako jsou bolest, pálení, brnění, pocit necitlivosti a/nebo slabost končetin
 • vyrážka s tvorbou hnisavých puchýřků, abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointes), poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)
 • zvýšené riziko krvácení (u pacientů léčených léky na ředění krve)
 • pocit velkého nadšení nebo velkého optimismu a nadměrná aktivita různého stupně ,
 • reakce z přecitlivělosti nazývaná DRESS (léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky).
 • syndrom spojený s poruchou vylučování vody a nízkými hladinami sodíku (SIADH)
 • ztráta vědomí v důsledku výrazného snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemické kóma). Viz bod 2.

Podávání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik velmi vzácně vyvolalo dlouhotrvající (až měsíce nebo roky) nebo trvalé nežádoucí účinky léčiva, jako jsou zánět šlach, přetržení šlachy, bolest kloubů, bolest končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity jako mravenčení, brnění, šimrání, pálení, necitlivost nebo bolest (neuropatie), deprese, únava, poruchy spánku, poruchy paměti, stejně jako poruchy sluchu, zraku, chuti a čichu, někdy bez ohledu na již dříve přítomné rizikové faktory.

U pacientů léčených fluorochinolony byly hlášeny případy rozšíření a zeslabení nebo trhliny stěny aorty (aneurysmatu a disekce), které mohou vést k roztržení stěny aorty a mohou být smrtelné, a nedomykavosti srdečních chlopní. Viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Ciprinol obsahuje

 • Léčivou látkou je ciprofloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 250 mg nebo 500 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát v jádru tablety a propylenglykol, mastek, oxid titaničitý, hypromelosa v potahové vrstvě.

Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení

Ciprinol 250 mg: bílé, kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou.

Ciprinol 500 mg: bílé, oválné potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení:

Blistr (Al, PVC/PVDC folie): 10 potahovaných tablet (1 blistr obsahuje 10 tablet)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 2. 2021.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Ciprinol 500mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol užívat

Jak se přípravek Ciprinol užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Přípravek Ciprinol je antibiotikum patřící do skupiny fluorochinolonů. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekci. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekce dýchacích cest,
 • dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a vedlejších nosních dutin,
 • infekce močových cest,
 • infekce pohlavních orgánů u žen a mužů,
 • infekce trávicího ústrojí a břicha,
 • infekce kůže a měkké tkáně,
 • infekce kostí a kloubů,
 • k prevenci infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),
 • k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis,
 • expozice inhalační formy antraxu (sněti slezinné).

Ciprofloxacin se může použít k léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku, pokud se předpokládá, že je zapříčiněna bakteriální infekcí.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být souběžně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprinol se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,
 • komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),
 • expozice inhalační formy antraxu.

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprinol užit u dětí a dospívajících také k léčbě dalších závažných infekcí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol užívat Neužívejte přípravek Ciprinol

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před užitím přípravku Ciprinol informujte svého lékaře, pokud:

 • jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit.
 • trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami.
 • jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek

Ciprinol.

 • jste diabetik, protože u ciprofloxacinu se může vyskytnout riziko hypoglykemie.
 • pokud Vám byla diagnostikována nedomykavost srdečních chlopní (zpětný tok krve přes srdeční chlopně).
 • Vám bylo diagnostikováno rozšíření tepny, tzv. výduť (aneurysma aorty nebo aneurysma periferní tepny).
 • jste v minulosti prodělal(a) disekci aorty (trhlina ve stěně aorty).
 • pokud máte v rodinné anamnéze aneurysma či disekci aorty (rozšíření aorty, tzv. výduť, či trhlinu ve stěně srdečnice) nebo vrozené onemocnění srdečních chlopní nebo další rizikové faktory či predispozice (jako jsou onemocnění pojivové tkáně, např. Marfanův syndrom nebo Ehlersův-Danlosův syndrom, Turnerův syndrom, Sjögrenův syndrom [zánětlivé autoimunitní onemocnění], nebo cévní onemocnění, např. Takayasuova arteriitida, velkobuněčná arteriitida, Behçetův syndrom, vysoký krevní tlak nebo prokázaná ateroskleróza, revmatoidní artritida [onemocnění kloubů] nebo endokarditida [infekční zánět srdeční výstelky]).
 • máte myastenii gravis (typ svalové slabosti).

Při některých infekcích pohlavního ústrojí Vám může lékař předepsat souběžně s ciprofloxacinem i jiná antibiotika. Jestliže nedojde ke zlepšení příznaků během 3 dnů léčby, informujte prosím svého lékaře.

Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Pokud se u Vás v minulosti při užívání fluorochinolonového/chinolonového antibiotika vyskytl jakýkoli závažný nežádoucí účinek, nemáte fluorochinolon/chinolon, včetně přípravku Ciprinol, užívat. V takovém případě o tom co nejdříve informujte svého lékaře.

Během léčby přípravkem Ciprinol

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Ciprinol nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit.

 • Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, ihned přestaňte přípravek Ciprinol užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • Vzácně se mohou objevit bolest a otok kloubů a zánět nebo přetržení šlach. Zvýšenému riziku jste vystaven(a), pokud jste starší než 60 let, podstoupil(a) jste transplantaci orgánu, máte problémy s ledvinami nebo jste léčen(a) kortikosteroidy. Zánět a přetržení šlach se může objevit během prvních 48 hodin léčby, a dokonce až několik měsíců po ukončení léčby přípravkem Ciprinol. Při prvních známkách bolesti nebo zánětu šlachy (například v kotníku, zápěstí, lokti, rameni nebo koleni) přestaňte přípravek Ciprinol užívat, kontaktujte svého lékaře a bolestivé místo ponechejte v klidu. Vyhněte se veškerým zbytečným pohybovým aktivitám, protože ty mohou zvýšit riziko přetržení šlachy.
 • V případě náhlé silné bolesti v oblasti břicha, hrudi nebo zad, což mohou být příznaky aneurysmatu a disekce aorty, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Riziko může být vyšší, pokud jste léčen(a) systémovými kortikosteroidy.
 • Pokud se u vás objeví náhlá dušnost, zvláště vleže na lůžku, nebo pokud si všimnete otoku kotníků, nohou nebo břicha nebo se u vás nově objeví rychlé nebo nepravidelné bušení srdce, ihned o tom informujte lékaře.
 • Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischémií (nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujte svého lékaře.
 • Po prvním užití přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou.

Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujete svého lékaře.

 • Vzácně se u Vás mohou vyskytnout příznaky poškození nervů (neuropatie), jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost, zvláště v nohou nebo rukou. Pokud k tomu dojde, přestaňte přípravek Ciprinol užívat a okamžitě informujte svého lékaře, abyste zabránil(a) rozvoji potenciálně nevratného stavu.
 • Fluorochinolonová antibiotika mohou způsobit zvýšení Vaší hladiny cukru v krvi nad normální úroveň (hyperglykemie) nebo snížení Vaší hladiny cukru v krvi pod normální hladiny, což může v závažných případech vést k bezvědomí (hypoglykemické kóma) (viz bod 4). Toto je důležité pro pacienty, kteří mají cukrovku (diabetes). Pokud máte cukrovku, má se u Vás pečlivě sledovat hladina cukru v krvi.
 • Při používání antibiotik, včetně přípravku Ciprinol, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého lékaře.
 • Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek Ciprinol.
 • Přípravek Ciprinol může způsobit jaterní poškození. Jestliže zpozorujete jakékoliv příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, žloutenka (žloutnutí kůže), tmavá moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte užívat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti infekci snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce, jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.
 • Informujte lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukoso-6-fosfát- dehydrogenázy (G6PD), protože by se při užívání ciprofloxacinu u Vás mohlo projevit riziko anémie.
 • Při užívání přípravku Ciprinol bude Vaše pokožka citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte proto pokožku silnému slunečnímu svitu nebo umělému UV světlu jako jsou solária.
 • Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.
 • Fluorochinolonová/chinolonová antibiotika, včetně přípravku Ciprinol, vyvolala velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, z nichž některé byly dlouhodobé (trvaly měsíce nebo roky), zneschopňující nebo potenciálně nevratné. K nim patří bolest šlach, svalů a kloubů horních a dolních končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity, jako mravenčení, brnění, šimrání, necitlivost nebo pálení (parestezie), smyslové poruchy zahrnující poruchy zraku, chuti, čichu a sluchu, deprese, poruchy paměti, velká únava a závažné poruchy spánku.
 • Pokud se u Vás po užití přípravku Ciprinol vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře, než budete v léčbě pokračovat. Společně s lékařem rozhodnete o dalším pokračování léčby, včetně zvážení použití antibiotika z jiné třídy.

Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinindin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Neužívejte přípravek Ciprinol souběžně s tizanidinem, neboť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Neužívejte přípravek Ciprinol).

O následujících lécích je známo, že se s přípravkem Ciprinol ve Vašem těle ovlivňují. Užívání přípravku Ciprinol souběžně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

 • warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve
 • probenecid (na dnu)
 • metoklopramid (lék proti nevolnosti)
 • omeprazol (na vředy)
 • methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů)
 • theofylin (na potíže s dýcháním)
 • tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)
 • klozapin, olanzapin (k léčbě psychických onemocnění)
 • ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)
 • fenytoin (na epilepsii)
 • cyklosporin (k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu, léčbě kožních onemocnění, revmatoidní artritidy)

Přípravek Ciprinol může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

 • pentoxifylin (na oběhové poruchy)
 • kofein
 • duloxetin (antidepresivum)
 • lidokain (lokální anestetikum)
 • sildenafil (na problémy s erekcí)
 • agomelatin
 • zolpidem.

Některé léky snižují účinek přípravku Ciprinol. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo chcete užívat:

 • antacida
 • minerální doplňky
 • omeprazol
 • sukralfát
 • polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer)
 • léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa

Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku Ciprinol.

Přípravek Ciprinol s jídlem a pitím

I když neužíváte přípravek Ciprinol současně s jídlem, v průběhu léčby nejezte ani nepijte mléčné výrobky (například mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit vstřebávání léčivé látky.

Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství je lepší se užívání přípravku Ciprinol vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

Ciprinol neužívejte, jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ciprinol může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře.

Přípravek Ciprinol obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ciprinol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle. Tablety užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), kolik tablet přípravku Ciprinol máte užívat a jakým způsobem je máte užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, protože jejich chuť není dobrá.
 • Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu.
 • Tablety můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní významně vstřebávání. Ciprinol však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko nebo jogurt nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o kalcium).

Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ciprinol, než jste měl(a)

Pokud užijete více tablet přípravku, než máte předepsáno, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Pokud je to možné, vezměte si sebou Vaše tablety nebo krabičku, abyste je/ji mohl(a) ukázat lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ciprinol

Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase. Pokud však již téměř nastal čas na další dávku, opomenutou dávku vynechejte a pokračujte podle předpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že dokončíte celou léčbu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ciprinol

Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • pocit na zvracení, průjem

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • mykotická (houbová) superinfekce
 • vysoká koncentrace eosinofilů, typ bílých krvinek
 • ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 • hyperaktivita, neklid
 • bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti
 • zvracení, bolest břicha, trávicí potíže jako je žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), plynatost
 • zvýšené množství některých látek v krvi (aminotransferáza a/nebo bilirubin)
 • vyrážka, svědění nebo kopřivka
 • bolest kloubů
 • špatná funkce ledvin
 • bolest kostí a svalů, pocit slabosti (astenie), horečka
 • zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

 • zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelný), (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anémie), zvýšené nebo snížené množství faktoru srážlivosti krve (trombocyty)
 • alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém)
 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)
 • snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese (potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) nebo halucinace
 • mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření) nebo závrať
 • zrakové problémy
 • ušní šelest, ztráta sluchu, zhoršený sluch
 • zrychlený srdeční tep (tachykardie)
 • rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloby
 • dýchavičnost, včetně astmatických příznaků
 • jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater)
 • citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče
 • selhání ledvin, krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových cest
 • retence tekutin nebo nadměrné pocení
 • abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin) nebo zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob

 • zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný; úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová nemoc), které mohou být smrtelné (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • duševní poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), poruchy čichu
 • zvýšený nitrolební tlak
 • poruchy vnímání barev
 • zánět cévních stěn (vaskulitida)
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • odumírání jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání jater
 • drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (např. potenciálně smrtelný Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)
 • svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) (viz bod 2: Upozornění a opatření); zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

 • potíže spojené s nervovým systémem jako jsou bolest, pálení, brnění, pocit necitlivosti a/nebo slabost končetin
 • vyrážka s tvorbou hnisavých puchýřků, abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointes), poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)
 • zvýšené riziko krvácení (u pacientů léčených léky na ředění krve)
 • pocit velkého nadšení nebo velkého optimismu a nadměrná aktivita různého stupně ,
 • reakce z přecitlivělosti nazývaná DRESS (léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky).
 • syndrom spojený s poruchou vylučování vody a nízkými hladinami sodíku (SIADH)
 • ztráta vědomí v důsledku výrazného snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemické kóma). Viz bod 2.

Podávání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik velmi vzácně vyvolalo dlouhotrvající (až měsíce nebo roky) nebo trvalé nežádoucí účinky léčiva, jako jsou zánět šlach, přetržení šlachy, bolest kloubů, bolest končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity jako mravenčení, brnění, šimrání, pálení, necitlivost nebo bolest (neuropatie), deprese, únava, poruchy spánku, poruchy paměti, stejně jako poruchy sluchu, zraku, chuti a čichu, někdy bez ohledu na již dříve přítomné rizikové faktory.

U pacientů léčených fluorochinolony byly hlášeny případy rozšíření a zeslabení nebo trhliny stěny aorty (aneurysmatu a disekce), které mohou vést k roztržení stěny aorty a mohou být smrtelné, a nedomykavosti srdečních chlopní. Viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Ciprinol obsahuje

 • Léčivou látkou je ciprofloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 250 mg nebo 500 mg.
 • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát v jádru tablety a propylenglykol, mastek, oxid titaničitý, hypromelosa v potahové vrstvě.

Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení

Ciprinol 250 mg: bílé, kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou.

Ciprinol 500 mg: bílé, oválné potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení:

Blistr (Al, PVC/PVDC folie): 10 potahovaných tablet (1 blistr obsahuje 10 tablet)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 2. 2021.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Ciprinol 100mg/10ml koncentrát pro infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol používat

Jak se přípravek Ciprinol používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ciprinol a k čemu se používá

Ciprinol patří do skupiny fluorochinolonových antibiotik. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekci. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekce dýchacích cest,
 • dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a vedlejších nosních dutin,
 • infekce močových cest,
 • infekce pohlavních orgánů u žen a mužů,
 • infekce trávicího ústrojí a břicha,
 • infekce kůže a měkké tkáně,
 • infekce kostí a kloubů,
 • k prevenci infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie),
 • expozice inhalační formy antraxu (sněti slezinné).

Ciprofloxacin se může používat k léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku, u které je podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být souběžně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprinol se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

 • infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,
 • komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny,
 • expozice inhalační formy antraxu.

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprinol použit u dětí a dospívajících také k léčbě jiných závažných infekcí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ciprinol používat

Nepoužívejte přípravek Ciprinol

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ciprinol se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby přípravkem Ciprinol

Informujte svého lékaře, jestliže:

 • jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit.
 • trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami.
 • jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprinol.
 • pokud máte cukrovku, protože u Vás může během léčby ciprofloxacinem nastat riziko hypoglykemie,
 • pokud Vám byla diagnostikována nedomykavost srdečních chlopní (zpětný tok krve přes srdeční chlopně).
 • vám bylo diagnostikováno rozšíření tepny, tzv. výduť (aneurysma aorty nebo aneurysma periferní tepny).
 • jste v minulosti prodělal(a) disekci aorty (trhlina ve stěně aorty).
 • pokud máte v rodinné anamnéze aneurysma či disekci aorty (rozšíření aorty, tzv. výduť, či trhlinu ve stěně srdečnice) nebo vrozené onemocnění srdečních chlopní nebo další rizikové faktory či predispozice (jako jsou onemocnění pojivové tkáně, např. Marfanův syndrom nebo Ehlersův-Danlosův syndrom, Turnerův syndrom, Sjögrenův syndrom [zánětlivé autoimunitní onemocnění], nebo cévní onemocnění, např. Takayasuova arteriitida, velkobuněčná arteriitida, Behçetův syndrom, vysoký krevní tlak nebo prokázaná ateroskleróza, revmatoidní artritida [onemocnění kloubů] nebo endokarditida [infekční zánět srdeční výstelky]).
 • máte myastenii gravis (typ svalové slabosti), protože její příznaky se mohou zhoršit.

Pokud se u Vás v minulosti při užívání fluorochinolonového/chinolonového antibiotika vyskytl jakýkoli závažný nežádoucí účinek, nemáte fluorochinolon/chinolon, včetně přípravku Ciprinol, užívat. V takovém případě o tom co nejdříve informujte svého lékaře.

Při některých infekcích pohlavního ústrojí Vám může lékař předepsat souběžně s ciprofloxacinem i jiná antibiotika. Jestliže nedojde ke zlepšení příznaků během 3 dnů léčby, informujte prosím svého lékaře.

Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrný(á), pokud jste se narodil(a) s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol).

Během léčby přípravkem Ciprinol

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během používání přípravku Ciprinol nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit.

 • Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, okamžitě informujte svého lékaře, protože je nutné podávání přípravku Ciprinol okamžitě ukončit.
 • Vzácně se mohou objevit bolest a otok kloubů a zánět nebo přetržení šlach. Zvýšenému riziku jste vystaven(a), pokud jste starší než 60 let, podstoupil(a) jste transplantaci orgánu, máte problémy s ledvinami nebo jste léčen(a) kortikosteroidy. Zánět a přetržení šlach se může objevit během prvních 48 hodin léčby, a dokonce až několik měsíců po ukončení léčby přípravkem Ciprinol. Při prvních známkách bolesti nebo zánětu šlachy (například v kotníku, zápěstí, lokti, rameni nebo koleni) přestaňte přípravek Ciprinol užívat, kontaktujte svého lékaře a bolestivé místo ponechejte v klidu. Vyhněte se veskerým zbytečným pohybovým aktivitám, protože ty mohou zvýšit riziko přetržení šlachy.
 • V případě náhlé silné bolesti v oblasti břicha, hrudi nebo zad, což mohou být příznaky aneurysmatu a disekce aorty, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Riziko může být vyšší, pokud jste léčen(a) systémovými kortikosteroidy.
 • Pokud se u vás objeví náhlá dušnost, zvláště vleže na lůžku, nebo pokud si všimnete otoku kotníků, nohou nebo břicha nebo se u vás nově objeví rychlé nebo nepravidelné bušení srdce, ihned o tom informujte lékaře.
 • Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischemií (nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujte svého lékaře.
 • Po prvním podání přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou.

Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol používat a kontaktujete svého lékaře.

 • Vzácně se u Vás mohou vyskytnout příznaky poškození nervů (neuropatie), jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost, zvláště v nohou nebo rukou. Pokud k tomu dojde, přestaňte přípravek Ciprinol používat a okamžitě informujte svého lékaře, abyste zabránil(a) rozvoji potenciálně nevratného stavu.
 • Fluorochinolonová antibiotika mohou způsobit zvýšení Vaší hladiny cukru v krvi nad normální úroveň (hyperglykemie) nebo snížení Vaší hladiny cukru v krvi pod normální hladiny, což může v závažných případech vést k bezvědomí (hypoglykemické kóma) (viz bod 4). Toto je důležité pro pacienty, kteří mají cukrovku (diabetes). Pokud máte cukrovku, má se u Vás pečlivě sledovat hladina cukru v krvi.
 • Při používání antibiotik, včetně přípravku Ciprinol, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte Ciprinol používat, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev.
 • Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že používáte přípravek Ciprinol.
 • Přípravek Ciprinol může způsobit jaterní poškození. Jestliže zpozorujete nějaké příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, žloutenka (žloutnutí kůže), tmavá moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte používat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti infekci snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.
 • Informujte lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukoso-6-fosfát- dehydrogenázy (G6PD), protože by se při používání ciprofloxacinu u Vás mohlo projevit riziko anémie.
 • Při používání přípravku Ciprinol bude Vaše pokožka citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte proto pokožku silnému slunečnímu svitu nebo umělému UV světlu jako jsou solária.
 • Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.
 • Fluorochinolonová/chinolonová antibiotika, včetně přípravku Ciprinol, vyvolala velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, z nichž některé byly dlouhodobé (trvaly měsíce nebo roky), zneschopňující nebo potenciálně nevratné. K nim patří bolest šlach, svalů a kloubů horních a dolních končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity, jako mravenčení, brnění, šimrání, necitlivost nebo pálení (parestezie), smyslové poruchy zahrnující poruchy zraku, chuti, čichu a sluchu, deprese, poruchy paměti, velká únava a závažné poruchy spánku.
 • Pokud se u Vás po užití přípravku Ciprinol vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře, než budete v léčbě pokračovat. Společně s lékařem rozhodnete o dalším pokračování léčby, včetně zvážení použití antibiotika z jiné třídy.

Další léčivé přípravky a přípravek Ciprinol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinindin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Nepoužívejte přípravek Ciprinol souběžně s tizanidinem, neboť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Nepoužívejte přípravek Ciprinol).

O následujících lécích je známo, že se s přípravkem Ciprinol ve Vašem těle ovlivňují. Používání přípravku Ciprinol souběžně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

 • warfarin nebo jiné přípravky na ředění krve
 • probenecid (na dnu)
 • metoklopramid (lék proti pocitu na zvracení a zvracení)
 • omeprazol (k léčbě žaludečních vředů)
 • methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů)
 • theofylin (na potíže s dýcháním)
 • tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)
 • klozapin, olanzapin (léky k léčbě psychických onemocnění)
 • ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)
 • fenytoin (na epilepsii)
 • cyklosporin (k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu, léčbě kožních onemocnění, revmatoidní artritidy)
 • glibenklamid (na cukrovku)
 • duloxetin (antidepresivum)
 • lidokain (lokální anestetikum)
 • sildenafil (na problémy s erekcí)
 • agomelatin
 • zolpidem

Přípravek Ciprinol může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

 • pentoxifylin (na oběhové poruchy)
 • kofein

Přípravek Ciprinol s jídlem a pitím

Jídlo ani pití Vaši léčbu přípravkem Ciprinol neovlivňuje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V průběhu těhotenství je lepší se používání přípravku Ciprinol vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

Ciprinol nepoužívejte, jestliže kojíte, protože se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ciprofloxacin může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře.

Přípravek Ciprinol obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ciprinol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit.

 • Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle.

Váš lékař Vám podá každou dávku pomalu infuzní žilou do krevního řečiště. U dětí trvá infuze 60 minut. U dospělých pacientů trvá infuze 60 minut u 400 mg Ciprinol a 30 minut u 200 mg Ciprinol. Pomalé podávání infuze pomáhá omezit bezprostředně se objevující nežádoucí účinky.

V průběhu léčby přípravkem Ciprinol dbejte na dostatečný příjem tekutin.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ciprinol

Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete používat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • pocit na zvracení, průjem

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • mykotická (houbová) superinfekce
 • zvýšený počet eozinofilů, typu bílých krvinek
 • ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 • hyperaktivita, neklid
 • bolest hlavy, závrať, poruchy spánku, poruchy chuťového vnímání
 • zvracení, bolest břicha, trávicí potíže jako je žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), plynatost
 • zvýšené množství některých látek v krvi (aminotransferázy a/nebo bilirubin)
 • vyrážka, svědění nebo kopřivka
 • bolest kloubů
 • zhoršení funkce ledvin
 • bolest kostí a svalů, pocit slabosti (astenie), horečka
 • zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

 • zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelný), (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • změny v počtu krevních buněk ( snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek, pokles počtu červených krvinek, zvýšení nebo snížení počtu krevních destiček), alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém)
 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)
 • snížená hladinu cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese (potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) nebo halucinace
 • mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření) nebo závrať
 • zrakové problémy
 • ušní šelest, ztráta sluchu, zhoršený sluch
 • zrychlený srdeční tep (tachykardie)
 • rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloba
 • dýchavičnost, včetně astmatických příznaků
 • jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater)
 • citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče
 • selhání ledvin, krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových cest
 • retence tekutin nebo nadměrné pocení
 • zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob

 • zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný, úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová nemoc), které mohou být smrtelné (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • duševní poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)
 • migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), poruchy čichu
 • zvýšený nitrolební tlak
 • poruchy vnímání barev
 • zánět cévních stěn (vaskulitida)
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • odumírání jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání jater
 • drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (např. potenciálně smrtelný Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)
 • svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha), zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

 • potíže spojené s nervovým systémem jako jsou bolest, pálení, štípání, brnění a/nebo slabost končetin
 • vyrážka s tvorbou hnisavých puchýřků, abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsade de pointes), poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)
 • zvýšené riziko krvácení (u pacientů léčených léky na ředění krve)
 • pocit velkého nadšení nebo velkého optimismu a nadměrná aktivita různého stupně
 • reakce z přecitlivělosti nazývaná DRESS (léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky)
 • syndrom spojený s poruchou vylučování vody a nízkými hladinami sodíku (SIADH)
 • ztráta vědomí v důsledku výrazného snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemické kóma). Viz bod 2.

Podávání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik velmi vzácně vyvolalo dlouhotrvající (až měsíce nebo roky) nebo trvalé nežádoucí účinky léčiva, jako jsou zánět šlach, přetržení šlachy, bolest kloubů, bolest končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity jako mravenčení, brnění, šimrání, pálení, necitlivost nebo bolest (neuropatie), deprese, únava, poruchy spánku, poruchy paměti, stejně jako poruchy sluchu, zraku, chuti a čichu, někdy bez ohledu na již dříve přítomné rizikové faktory.

U pacientů léčených fluorochinolony byly hlášeny případy rozšíření a zeslabení nebo trhliny stěny aorty (aneurysmatu a disekce), které mohou vést k roztržení stěny aorty a mohou být smrtelné, a nedomykavosti srdečních chlopní. Viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampuli za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Ciprinol obsahuje

 • Léčivou látkou je ciprofloxacinum.
 • Pomocnými látkami jsou: kyselina mléčná, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1mol/l, voda pro injekci.

Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení

Ciprinol 100 mg/10 ml: koncentrát pro infuzní roztok

Popis přípravku: čirý, žlutozelený roztok, prakticky bez částic

Velikost balení: 5 ampulí o objemu 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2022

—————————————————————————————————————————

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Roztok pro intravenózní infuzi se má připravovat bezprostředně před podáním.

Ciprinol v intravenózní infuzi se má podávat během 60 minut. Pomalé infuze do velkých žil snižují riziko pro žíly a jsou pro pacienta pohodlnější.

Inkompatibility

Ciprinol nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, u kterých byla stanovena kompatibilita. Pokud nebyla potvrzena kompatibilita s dalšími roztoky/léčivy, musí být infuzní roztok vždy podáván odděleně. Vizuálními projevy inkompatibility jsou např. precipitace, zákal a změna zbarvení.

Inkompatibilita se objevuje u všech infuzních roztoků / léčiv, které jsou fyzikálně či chemicky nestabilní při daném pH roztoku (např. peniciliny, roztoky s heparinem), zejména v kombinaci s roztoky upravenými pro alkalické pH (pH roztoků s ciprofloxacinem: 3,9 – 4,5).

Kompatibilita

Roztok přípravku Ciprinol pro intravenózní infuzi je kompatibilní s fyziologickým roztokem chloridu sodného, Ringerovým roztokem, Hartmannovým roztokem (Ringerův laktát), 5% nebo 10% roztokem glukosy, 10% roztokem fruktosy a 5% roztokem glukosy s 0,225% NaCl roztokem nebo 0,45% roztokem NaCl.

Rekonstituce infuzního roztoku z koncentrátu

Koncentrát pro infuzní roztok musí být před použitím ředěn kompatibilním infuzním roztokem. Nejmenší možný objem je 50 ml.

Napsat komentář