Chlorid Sodný B. Braun 0,9% příbalový leták

Chlorid Sodný B. Braun 0,9% 9mg/ml injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % používat

Jak se přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % a k čemu se používá

Tento přípravek je roztok chloridu sodného k podávání v injekci.

Obsahuje chlorid sodný ve stejné koncentraci jako je koncentrace solí ve Vaší krvi. Používá se jako nosný roztok k podávání léčivých přípravků.

Přípravek je určen pro všechny věkové skupiny pacientů.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 %

používat

Nepoužívejte přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % máte-li:

 • velmi vysoké hladiny sodíku v krvi (těžká hypernatrémie)
 • velmi vysoké hladiny chloridu v krvi (těžká hyperchlorémie)
  • abnormálně vysoké hladiny sodíku v krvi (hypernatremie)
  • abnormálně vysoké hladiny chloridů v krvi (hyperchloremie)

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Chlorid sodný B. Braun 0,9 % se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Chlorid sodný B. Braun 0,9 % je zapotřebí máte-li:

Další léčivé přípravky a přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 %

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při míchání s dalšími léčivými přípravky je třeba zvažovat možné inkompatibility.

Užíváte-li léčivé přípravky způsobující zvýšení hladiny sodíku v krvi (kortikosteroidy, určité typy protizánětlivých látek) spolu s přípravkem Chlorid sodný B. Braun 0,9 %, může dojít k otoku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo planujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

Těhotenství

Vzhledem k tomu, že koncentrace sodíku a chloridu je podobná koncentracím v lidském organismu, neočekávají se žádné škodlivé účinky, pokud se přípravek používá podle indikace.

Kojení

Vzhledem k tomu, že koncentrace sodíku a chloridu je podobná koncentracím v lidském organismu, neočekávají se žádné škodlivé účinky, pokud se přípravek používá podle indikace. Chlorid sodný B. Braun 0,9 % se může použít během kojení, pokud je potřeba.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % používá

Tento léčivý přípravek je určen všem věkovým skupinám pacientů a používá se k přípravě injekčních roztoků (léčivých přípravků podávaných injekční stříkačkou). Podává se do žíly (intravenózní podání), do svalu (intramuskulární podání) nebo podkožně (subkutánní podání).

Dávkování

Použité množství přípravku, které Vám bude podáno, závisí na doporučeních v návodu pro použití u jednotlivých léčivých přípravků, které mají být v roztoku rozpuštěny nebo jím zředěny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Chlorid sodný B. Braun 0,9 %, než jste měl(a)

Předávkování může vést k abnormálně vysokému množství tekutin (hyperhydrataci), vysoké hladině sodíku a chloridů ve Vaší krvi a k metabolické acidóze (vysokým hladinám kyselých látek ve Vaší krvi, krev se okyseluje).

V takových případech musí být injekce okamžitě zastavena. Navíc můžete dostat tablety (diuretika), které zvýší odtok moči. Nepřetržitě budou u Vás sledovány hladiny krevních elektrolytů. Váš lékař rozhodne o další léčbě nebo opatřeních k normalizaci hladin elektrolytů, rovnováhy tekutin a kyselých látek.

Pokud máte jakékoli další dotazy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V případě správného podávání přípravku se žádné neočekávají. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, lahvičce nebo ampuli. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 %, pokud je roztok zkalený nebo pokud obsah prosakuje uzávěrem nebo obalem.

Po přípravě hotové směsi k použití

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek spotřebován okamžitě. Pokud nebyl spotřebován okamžitě, doba a podmínky uchování přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a neměly by přesáhnout 24 hodin při teplotě od 2 do 8 ℃.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % obsahuje

 • Léčivou látkou je natrii chloridum (chlorid sodný) Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg chloridu sodného
 • Pomocnou látkou je voda pro injekci

Jak přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Chlorid sodný B. Braun 0,9 % je čirý, bezbarvý roztok chloridu sodného ve vodě. Dodává se:

 • Ve skleněných lahvičkách s gumovou zátkou o obsahu 50 ml

Velikost balení 1 x 50 ml

 • Polythylenových ampulích Miniplasco (LDPE) o obsahu 10 ml nebo 20 ml

Velikost balení: 20 x 10 ml, 20 x 20 ml

 • Polypropylenových ampulích Miniplasco (PP): o obsahu 10 ml nebo 20 ml

Velikost balení: 100 x 10 ml, 100 x 20 ml, 50 x 10 ml, 50 x 20 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun Strasse 1 Poštovní adresa:

34212 Melsungen B. Braun Meslungen AG

Německo 34209 Melsungen, Německo

Telefon: +49/5661/71-0 Fax: +49/5661/71 4567

Výrobce

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen, Německo

nebo

B. Braun Medical S. A. Carretera de Terrassa 121

08191 Rubí (Barcelona), Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 4. 2021

Napsat komentář