Cefepim Noridem příbalový leták

Cefepim Noridem 1g prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Cefepim Noridem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefepim Noridem používat

Jak se přípravek Cefepim Noridem používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cefepim Noridem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Cefepim Noridem a k čemu se používá

Přípravek Cefepim Noridem je antibiotikum používané u dospělých a dětí. Působí tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků označovaných jako čtvrtá generace cefalosporinů.

Používá se u dospělých a u dětí starších 12 let k léčbě následujících infekcí:

 • zápalu plic (pneumonie),
 • komplikované (závažné) infekce močových cest,
 • komplikované (závažné) infekce dutiny břišní,
 • zánětu pobřišnice (zánětu výstelky dutiny břišní – peritonitidy) spojeného s léčbou kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD).

U dospělých:

 • akutní infekce žlučníku.

U dětí ve věku od 2 měsíců do 12 let a s tělesnou hmotností nižší než 40 kg k léčbě následujících infekcí:

 • komplikované (závažné) infekce močových cest,
 • zápalu plic (pneumonie),
 • zánětu mozkových blan (bakteriální meningitidy).

Cefepim Noridem se také používá u dospělých a u dětí starších než 2 měsíce:

 • při léčbě záchvatů horečky neznámého původu u pacientů se sníženou odolností (pokud je podezření na horečku v důsledku bakteriální infekce u pacientů se středně závažnou až závažnou neutropenií). Dle potřeby se podá v kombinaci s jiným antibiotikem;
 • při léčbě otravy krve (bakteriemie).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefepim Noridem používat

Přípravek Cefepim Noridem Vám nesmí být podán, jestliže:

 • jste alergický(á) na jakákoli cefalosporinová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jste prodělal(a) závažnou alergickou reakci (přecitlivělost) na jakýkoli typ beta-laktamového antibiotika (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy);
 • se ve Vašem organismu hromadí kyselé látky (acidóza).

Informujte svého lékaře před zahájením používání přípravku Cefepim Noridem, pokud si myslíte, že se některá z výše uvedených informací na Vás vztahuje. V takovém případě Vám přípravek Cefepim Noridem nesmí být podán.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, jestliže:

 • jste prodělal(a) alergickou reakci na cefepim nebo na jiná antibiotika beta-laktamového typu nebo na jakýkoli léčivý přípravek. Pokud u Vás dojde k alergické reakci během léčby cefepimem, okamžitě kontaktujte svého lékaře, může to být závažné. V takovém případě lékař léčbu okamžitě ukončí;
 • máte astma nebo nějaký sklon k alergii;
 • máte problémy s ledvinami. Dávku cefepimu je možné upravit;
 • se u Vás během léčby objeví silný a přetrvávající průjem. To může být příznak zánětu tlustého střeva a potřeby neodkladného lékařského zásahu;
 • je podezření na novou infekci během delšího používání přípravku Cefepim Noridem. To může být infekce mikroorganismy, které nejsou citlivé na cefepim a mohou vyžadovat přerušení léčby;
 • podstupujete nějaký krevní nebo močový test. Je důležité informovat lékaře, že užíváte přípravek

Cefepim Noridem. Tento lék může změnit výsledky některých testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Cefepim Noridem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

Nejsou k dispozici žádné informace o použití tohoto přípravku během těhotenství. Je lépe se vyhnout použití cefepimu během těhotenství.

Malá množství tohoto léku mohou přecházet do mateřského mléka. Nicméně cefepim je možné Vám podat, i když kojíte. Sledujte však kojené dítě, zda nedochází ke vzniku nežádoucích účinků.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cefepim nemá žádný nebo m á jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při podávání tohoto léku se mohou objevit bolest hlavy, závrať nebo změna vidění. Neřiďte ani nepoužívejte stroje, pokud se necítíte dobře.

Jak se přípravek Cefepim Noridem používá

Přípravek Cefepim Noridem Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Je možné ho podat jako kapací infuzi (intravenózní infuzi) nebo jako injekci přímo do žíly.

Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku Cefepim Noridem rozhodne Váš lékař a bude záviset na závažnosti a typu infekce, na tom, zda užíváte nějaká jiná antibiotika, na Vaší tělesné hmotnosti a věku a na tom, jak dobře fungují Vaše ledviny. Obvyklé trvání léčby je 7–10 dnů.

Dospělí a dospívající o hmotnosti vyšší než 40 kg (věk přibližně více než 12 let)

Obvyklá dávka u dospělého je 4 g za den rozdělená do dvou dávek (2 g po 12 hodinách). U velmi závažných infekcí se může dávka zvýšit až na 6 g denně (2 g po 8 hodinách).

Kojenci starší než 2 měsíce a děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg (ve věku asi 12 let)

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se má podat 50 mg cefepimu každých 12 hodin. V případě velmi závažných infekcí a např. meningitidy bude dávka podána každých 8 hodin.

Kojenci ve věku 1–2 měsíce

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence se podá 30 mg cefepimu každých 12 hodin (nebo každých 8 hodin v případě velmi závažných infekcí).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař může změnit Vaši dávku.

Promluvte si se svým lékařem, pokud se Vás toto týká.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost

Malý počet osob, kterým je podáván cefepim, dostane alergickou reakci a potenciálně závažnou kožní reakci.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:

 • závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vyvýšenou a svědivou vyrážku, otok, někdy otok obličeje a úst způsobující potíže s dýcháním;
 • kožní vyrážku, která může vytvářet puchýřky a která vypadá jako malé terčíky (centrální tmavá skvrna obklopená bledší oblastí s tmavým kruhem kolem okrajů);
 • rozšířenou vyrážku s puchýřky a s olupováním kůže. (Toto mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy);
 • mykotické (plísňové) infekce: ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Cefepim Noridem, způsobovat přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což může způsobovat mykotické infekce (jako je moučnivka). Tento nežádoucí účinek je pravděpodobnější, pokud dostáváte přípravek Cefepim Noridem dlouhodobě.
  • pozitivní Coombsův test

  Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10):

  • bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly,
  • průjem,
  • kožní vyrážka.

  Informujte svého lékaře, pokud Vás trápí cokoli z níže uvedeného.Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

  • zvýšení hladin jaterních enzymů,
  • zvýšení hodnot bilirubinu (látka produkovaná játry),
  • změny počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie),
  • nízký počet červených krvinek (anémie).

  Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu ze 100):

  • zánět tlustého střeva způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolesti břicha,
  • mykotické infekce v ústech, poševní infekce,
  • vysoká teplota (horečka),
  • zarudnutí kůže, kopřivka, svědění,
  • pocit na zvracení , zvracení,
  • bolest hlavy.

  Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne cokoli z následujícího:Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

  • nízké počty bílých krvinek, krevních destiček,
  • zvýšená hladina dusíku močoviny a kreatininu v krvi.

  Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000):

  • alergické reakce,
  • mykotické infekce (kandidóza),
  • křeče, závratě, porucha chuti, pocit píchání nebo necitlivost kůže,
  • dušnost,
  • bolesti břicha, zácpa,
  • třesavka.

  Další nežádoucí účinky neznámé frekvence (a také jednotlivě hlášené případy):

  • závažné alergické reakce,
  • kóma, snížená úroveň vědomí nebo potíže s myšlením, zmatenost a halucinace,
  • falešně pozitivní testy glukózy v moči,
  • problémy s trávením,
  • problémy s ledvinami,
  • krvácení.

  Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

  • změny počtu určitých typů bílých krvinek
  • příliš rychlý rozpad červených krvinek.

Obraťte se na lékaře nebo na zdravotní sestru okamžitě, pokud se u Vás vyskytnou některé z těchto příznaků.

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech (mohou postihovat více než 1 osobu z 10):

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Cefepim Noridem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti připraveného roztoku

Jakmile je přípravek Cefepim Noridem naředěn, má Vám být okamžitě podán. Pokud Vám není podán okamžitě, nemá se uchovávat déle než po dobu maximálně 24 hodin při teplotě 2–8 °C.

Nepoužívejte přípravek Cefepim Noridem, pokud zjistíte, že roztok je zakalený a zbarvený. Jakýkoli nepoužitý roztok má být zlikvidován.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Cefepim Noridem

 • Léčivou látkou je cefepimum.
 • Další složkou je arginin.
  Dávkování a způsob podání Přidané rozpouštědlo Přibližný výsledný objem (ml) Přibližná koncentrace cefepimu (mg/ml)
  Intravenózně
  Injekční lahvička 1 g 10 11,4 90
  Injekční lahvička 2 g 10 12,8 160

Jak přípravek Cefepim Noridem vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý až bledě žlutý prášek ve skleněné injekční lahvičce. Po naředění čirý hnědožlutý roztok.

Injekční lahvičky ze skla třídy III uzavřené zátkou z pryže a těsnícím aluminiovým uzávěrem s odtrhovacím víčkem.

Velikosti balení: 1, 10 nebo 50 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Noridem Enterprises Ltd, Makariou & Evagorou 1, Mitsi Building 3, Office 115, Nicosia 1065, Kypr

Výrobce

DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY, 21st km National Road Athens – Lamia, 14568 Krioneri,

Attiki, Řecko. T: +30 210 8161802, F: +30 2108161587

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Cefepime Noridem 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion – Poeder voor oplossing voor injectie/infusie – Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung Cefepime Noridem 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion- Poeder voor oplossing voor injectie/infusie – Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Česká republika Cefepim Noridem

Nizozemsko Cefepime Noridem 1 g, poeder voor oplossing voor injectie/infusie Cefepime Noridem 2 g, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Francie CEFEPIME NORIDEM 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion CEFEPIME NORIDEM 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Lucembursko Cefepime Noridem 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion Cefepime Noridem 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Slovenská republika Cefepim Noridem 1 g, prášok na injekčný/infúzny roztok

Cefepim Noridem 2 g, prášok na injekčný/infúzny roztok

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 10. 2018

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Instrukce pro zacházení s přípravkem

Příprava roztoku pro intravenózní injekci

Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml rozpouštědla tak, jak je uvedeno v tabulce níže. Připravený roztok se aplikuje pomalou injekcí během 3–5 minut buď přímo do žíly, nebo přímo do kanyly infuzního systému, zatímco pacient dostává infuzi s kompatibilním intravenózním roztokem.

Příprava roztoku pro intravenózní infuzi 

Pro intravenózní infuzi rozpusťte 1 g nebo 2 g cefepimu (dle postupu uvedeného výše Příprava roztoku pro intravenózní injekci) a přidejte požadované množství výsledného roztoku do nádoby s jedním z kompatibilních intravenózních roztoků. Připravený roztok by se měl podávat po dobu asi 30 minut.

Následující tabulka obsahuje pokyny pro rekonstituci

Kompatibilita s intravenózními roztoky

Přípravek Cefepim Noridem je kompatibilní při koncentracích mezi 1 a 40 mg/ml s následujícími intravenózními roztoky pro infuzi:

 • 0,9% roztok chloridu sodného,
 • 5% roztok glukózy,
 • voda pro injekci.

Rekonstituce nebo ředění se má provádět za aseptických podmínek. Přidejte doporučený objem rekonstituovaného roztoku a jemně protřepejte, dokud se obsah lahvičky zcela nerozpustí.

Pouze pro jedno použití. Veškerý zbývající roztok je třeba vyhodit.

Poznámka: Parenterální přípravky musí být před podáním vizuálně zkontrolovány na přítomnost částic.

Pokud jsou částice v roztoku přítomny, nepoužívejte jej.

Uchovávání po rekonstituci

Doba použitelnosti připraveného roztoku 

Rekonstituovaný roztok má být použit okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita připraveného roztoku byla prokázána po dobu 7 dnů při uchovávání při teplotě

2 °C – 8 °C nebo 24 hodin při uchovávání při teplotě 23 °C – 27 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Pokud není použit okamžitě, doba použitelnosti a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být uchováván déle než 24 hodin při 2 °C – 8 °C. Nepoužívejte Cefepim Noridem, pokud si všimnete, že roztok je zakalený a zabarvený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin: 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg:

Doporučená počáteční dávka pro pacienty s poruchou funkce ledvin je stejná jako pro pacienty s normální funkcí ledvin. Následující tabulka uvádí udržovací dávku

Clearance kreatininu

[ml/min]

Doporučená udržovací dávka jednotlivé dávky a interval podávání

Závažné infekce: bakteriemie, pneumonie, infekce močových cest, akutní infekce žlučových cest.

Velmi závažné infekce: komplikované intraabdominální infekce, empirická léčba pacientů s febrilní neutropenií.

> 50 (obvyklá dávka, není nutná úprava)

2 g po 12 hodinách

2 g po 8 hodinách

30–50

2 g po 24 hodinách

2 g po 12 hodinách

11–29

1 g po 24 hodinách

2 g po 24 hodinách

≤ 10

0,5 g po 24 hodinách

1 g po 24 hodinách

Pacienti léčení dialýzou:

Jedna úvodní dávka 1 g první den léčby cefepimem následovaná 500 mg denně s výjimkou febrilní neutropenie, pro kterou je indikována doporučená dávka 1 g denně.

V den dialýzy se má cefepim podávat po proběhnutí dialýzy. Pokud je to možné, má se cefepim podávat ve stejnou dobu každý den.

U pacientů, kteří podstupují CAPD, se doporučuje následující dávkování: 1 g cefepimu každých 48 hodin v případě závažných infekcí nebo 2 g každých 48 hodin v případě velmi závažných infekcí.

Porucha funkce ledvin u dětí:

Počáteční dávka 30 mg/kg je určena pro kojence ve věku 1–<2 měsíce nebo dávka 50 mg/kg pro pacienty ve věku od 2 měsíců do 12 let. Následující tabulka uvádí udržovací dávkování

Jednotlivé dávky (mg/kg tělesné hmotnosti) a dávkovací interval

Clearance kreatininu [ml/min]

Závažné infekce: pneumonie, komplikované infekce močových cest.

Velmi závažné infekce: bakteriemie, bakteriální meningitida, empirická léčba pacientů s febrilní neutropenií.

pro kojence ve věku 1–<2 měsíce

od 2 měsíců do

12 let

pro kojence ve věku 1–<2 měsíce

od 2 měsíců do

12 let

> 50 (obvyklá dávka, není nutná úprava)

30 mg/kg/12 h

50 mg/kg/12 h

30 mg/kg/8 h

50 mg/kg/8 h

30–50

30 mg/kg/24 h

50 mg/kg/24 h

30 mg/kg/12 h

50 mg/kg/12 h

11–29

15 mg/kg/24 h

25 mg/kg/24 h

30 mg/kg/24 h

50 mg/kg/24 h

≤ 10

7,5 mg/kg/24 h

12,5 mg/kg/24 h

15 mg/kg/24 h

25 mg/kg/24 h

Cefepim Noridem 2g prášek pro injekční/infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci. Je možné, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Cefepim Noridem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefepim Noridem používat

Jak se přípravek Cefepim Noridem používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cefepim Noridem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Cefepim Noridem a k čemu se používá

Přípravek Cefepim Noridem je antibiotikum používané u dospělých a dětí. Působí tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků označovaných jako čtvrtá generace cefalosporinů.

Používá se u dospělých a u dětí starších 12 let k léčbě následujících infekcí:

 • zápalu plic (pneumonie),
 • komplikované (závažné) infekce močových cest,
 • komplikované (závažné) infekce dutiny břišní,
 • zánětu pobřišnice (zánětu výstelky dutiny břišní – peritonitidy) spojeného s léčbou kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD).

U dospělých:

 • akutní infekce žlučníku.

U dětí ve věku od 2 měsíců do 12 let a s tělesnou hmotností nižší než 40 kg k léčbě následujících infekcí:

 • komplikované (závažné) infekce močových cest,
 • zápalu plic (pneumonie),
 • zánětu mozkových blan (bakteriální meningitidy).

Cefepim Noridem se také používá u dospělých a u dětí starších než 2 měsíce:

 • při léčbě záchvatů horečky neznámého původu u pacientů se sníženou odolností (pokud je podezření na horečku v důsledku bakteriální infekce u pacientů se středně závažnou až závažnou neutropenií). Dle potřeby se podá v kombinaci s jiným antibiotikem;
 • při léčbě otravy krve (bakteriemie).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cefepim Noridem používat

Přípravek Cefepim Noridem Vám nesmí být podán, jestliže:

 • jste alergický(á) na jakákoli cefalosporinová antibiotika nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jste prodělal(a) závažnou alergickou reakci (přecitlivělost) na jakýkoli typ beta-laktamového antibiotika (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy);
 • se ve Vašem organismu hromadí kyselé látky (acidóza).

Informujte svého lékaře před zahájením používání přípravku Cefepim Noridem, pokud si myslíte, že se některá z výše uvedených informací na Vás vztahuje. V takovém případě Vám přípravek Cefepim Noridem nesmí být podán.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, jestliže:

 • jste prodělal(a) alergickou reakci na cefepim nebo na jiná antibiotika beta-laktamového typu nebo na jakýkoli léčivý přípravek. Pokud u Vás dojde k alergické reakci během léčby cefepimem, okamžitě kontaktujte svého lékaře, může to být závažné. V takovém případě lékař léčbu okamžitě ukončí;
 • máte astma nebo nějaký sklon k alergii;
 • máte problémy s ledvinami. Dávku cefepimu je možné upravit;
 • se u Vás během léčby objeví silný a přetrvávající průjem. To může být příznak zánětu tlustého střeva a potřeby neodkladného lékařského zásahu;
 • je podezření na novou infekci během delšího používání přípravku Cefepim Noridem. To může být infekce mikroorganismy, které nejsou citlivé na cefepim a mohou vyžadovat přerušení léčby;
 • podstupujete nějaký krevní nebo močový test. Je důležité informovat lékaře, že užíváte přípravek

Cefepim Noridem. Tento lék může změnit výsledky některých testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Cefepim Noridem

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

Nejsou k dispozici žádné informace o použití tohoto přípravku během těhotenství. Je lépe se vyhnout použití cefepimu během těhotenství.

Malá množství tohoto léku mohou přecházet do mateřského mléka. Nicméně cefepim je možné Vám podat, i když kojíte. Sledujte však kojené dítě, zda nedochází ke vzniku nežádoucích účinků.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cefepim nemá žádný nebo m á jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při podávání tohoto léku se mohou objevit bolest hlavy, závrať nebo změna vidění. Neřiďte ani nepoužívejte stroje, pokud se necítíte dobře.

Jak se přípravek Cefepim Noridem používá

Přípravek Cefepim Noridem Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Je možné ho podat jako kapací infuzi (intravenózní infuzi) nebo jako injekci přímo do žíly.

Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku Cefepim Noridem rozhodne Váš lékař a bude záviset na závažnosti a typu infekce, na tom, zda užíváte nějaká jiná antibiotika, na Vaší tělesné hmotnosti a věku a na tom, jak dobře fungují Vaše ledviny. Obvyklé trvání léčby je 7–10 dnů.

Dospělí a dospívající o hmotnosti vyšší než 40 kg (věk přibližně více než 12 let)

Obvyklá dávka u dospělého je 4 g za den rozdělená do dvou dávek (2 g po 12 hodinách). U velmi závažných infekcí se může dávka zvýšit až na 6 g denně (2 g po 8 hodinách).

Kojenci starší než 2 měsíce a děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg (ve věku asi 12 let)

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se má podat 50 mg cefepimu každých 12 hodin. V případě velmi závažných infekcí a např. meningitidy bude dávka podána každých 8 hodin.

Kojenci ve věku 1–2 měsíce

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence se podá 30 mg cefepimu každých 12 hodin (nebo každých 8 hodin v případě velmi závažných infekcí).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař může změnit Vaši dávku.

Promluvte si se svým lékařem, pokud se Vás toto týká.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost

Malý počet osob, kterým je podáván cefepim, dostane alergickou reakci a potenciálně závažnou kožní reakci.

Příznaky těchto reakcí zahrnují:

 • závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vyvýšenou a svědivou vyrážku, otok, někdy otok obličeje a úst způsobující potíže s dýcháním;
 • kožní vyrážku, která může vytvářet puchýřky a která vypadá jako malé terčíky (centrální tmavá skvrna obklopená bledší oblastí s tmavým kruhem kolem okrajů);
 • rozšířenou vyrážku s puchýřky a s olupováním kůže. (Toto mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy);
 • mykotické (plísňové) infekce: ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Cefepim Noridem, způsobovat přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což může způsobovat mykotické infekce (jako je moučnivka). Tento nežádoucí účinek je pravděpodobnější, pokud dostáváte přípravek Cefepim Noridem dlouhodobě.
  • pozitivní Coombsův test

  Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 10):

  • bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly,
  • průjem,
  • kožní vyrážka.

  Informujte svého lékaře, pokud Vás trápí cokoli z níže uvedeného.Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

  • zvýšení hladin jaterních enzymů,
  • zvýšení hodnot bilirubinu (látka produkovaná játry),
  • změny počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie),
  • nízký počet červených krvinek (anémie).

  Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu ze 100):

  • zánět tlustého střeva způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolesti břicha,
  • mykotické infekce v ústech, poševní infekce,
  • vysoká teplota (horečka),
  • zarudnutí kůže, kopřivka, svědění,
  • pocit na zvracení , zvracení,
  • bolest hlavy.

  Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne cokoli z následujícího:Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

  • nízké počty bílých krvinek, krevních destiček,
  • zvýšená hladina dusíku močoviny a kreatininu v krvi.

  Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 osobu z 1 000):

  • alergické reakce,
  • mykotické infekce (kandidóza),
  • křeče, závratě, porucha chuti, pocit píchání nebo necitlivost kůže,
  • dušnost,
  • bolesti břicha, zácpa,
  • třesavka.

  Další nežádoucí účinky neznámé frekvence (a také jednotlivě hlášené případy):

  • závažné alergické reakce,
  • kóma, snížená úroveň vědomí nebo potíže s myšlením, zmatenost a halucinace,
  • falešně pozitivní testy glukózy v moči,
  • problémy s trávením,
  • problémy s ledvinami,
  • krvácení.

  Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

  • změny počtu určitých typů bílých krvinek
  • příliš rychlý rozpad červených krvinek.

Obraťte se na lékaře nebo na zdravotní sestru okamžitě, pokud se u Vás vyskytnou některé z těchto příznaků.

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech (mohou postihovat více než 1 osobu z 10):

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Cefepim Noridem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti připraveného roztoku

Jakmile je přípravek Cefepim Noridem naředěn, má Vám být okamžitě podán. Pokud Vám není podán okamžitě, nemá se uchovávat déle než po dobu maximálně 24 hodin při teplotě 2–8 °C.

Nepoužívejte přípravek Cefepim Noridem, pokud zjistíte, že roztok je zakalený a zbarvený. Jakýkoli nepoužitý roztok má být zlikvidován.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Cefepim Noridem

 • Léčivou látkou je cefepimum.
 • Další složkou je arginin.
  Dávkování a způsob podání Přidané rozpouštědlo Přibližný výsledný objem (ml) Přibližná koncentrace cefepimu (mg/ml)
  Intravenózně
  Injekční lahvička 1 g 10 11,4 90
  Injekční lahvička 2 g 10 12,8 160

Jak přípravek Cefepim Noridem vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý až bledě žlutý prášek ve skleněné injekční lahvičce. Po naředění čirý hnědožlutý roztok.

Injekční lahvičky ze skla třídy III uzavřené zátkou z pryže a těsnícím aluminiovým uzávěrem s odtrhovacím víčkem.

Velikosti balení: 1, 10 nebo 50 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Noridem Enterprises Ltd, Makariou & Evagorou 1, Mitsi Building 3, Office 115, Nicosia 1065, Kypr

Výrobce

DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY, 21st km National Road Athens – Lamia, 14568 Krioneri,

Attiki, Řecko. T: +30 210 8161802, F: +30 2108161587

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Cefepime Noridem 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion – Poeder voor oplossing voor injectie/infusie – Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung Cefepime Noridem 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion- Poeder voor oplossing voor injectie/infusie – Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Česká republika Cefepim Noridem

Nizozemsko Cefepime Noridem 1 g, poeder voor oplossing voor injectie/infusie Cefepime Noridem 2 g, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Francie CEFEPIME NORIDEM 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion CEFEPIME NORIDEM 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Lucembursko Cefepime Noridem 1 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion Cefepime Noridem 2 g, poudre pour solution injectable/pour perfusion

Slovenská republika Cefepim Noridem 1 g, prášok na injekčný/infúzny roztok

Cefepim Noridem 2 g, prášok na injekčný/infúzny roztok

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 10. 2018

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Instrukce pro zacházení s přípravkem

Příprava roztoku pro intravenózní injekci

Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml rozpouštědla tak, jak je uvedeno v tabulce níže. Připravený roztok se aplikuje pomalou injekcí během 3–5 minut buď přímo do žíly, nebo přímo do kanyly infuzního systému, zatímco pacient dostává infuzi s kompatibilním intravenózním roztokem.

Příprava roztoku pro intravenózní infuzi 

Pro intravenózní infuzi rozpusťte 1 g nebo 2 g cefepimu (dle postupu uvedeného výše Příprava roztoku pro intravenózní injekci) a přidejte požadované množství výsledného roztoku do nádoby s jedním z kompatibilních intravenózních roztoků. Připravený roztok by se měl podávat po dobu asi 30 minut.

Následující tabulka obsahuje pokyny pro rekonstituci

Kompatibilita s intravenózními roztoky

Přípravek Cefepim Noridem je kompatibilní při koncentracích mezi 1 a 40 mg/ml s následujícími intravenózními roztoky pro infuzi:

 • 0,9% roztok chloridu sodného,
 • 5% roztok glukózy,
 • voda pro injekci.

Rekonstituce nebo ředění se má provádět za aseptických podmínek. Přidejte doporučený objem rekonstituovaného roztoku a jemně protřepejte, dokud se obsah lahvičky zcela nerozpustí.

Pouze pro jedno použití. Veškerý zbývající roztok je třeba vyhodit.

Poznámka: Parenterální přípravky musí být před podáním vizuálně zkontrolovány na přítomnost částic.

Pokud jsou částice v roztoku přítomny, nepoužívejte jej.

Uchovávání po rekonstituci

Doba použitelnosti připraveného roztoku 

Rekonstituovaný roztok má být použit okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita připraveného roztoku byla prokázána po dobu 7 dnů při uchovávání při teplotě

2 °C – 8 °C nebo 24 hodin při uchovávání při teplotě 23 °C – 27 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Pokud není použit okamžitě, doba použitelnosti a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být uchováván déle než 24 hodin při 2 °C – 8 °C. Nepoužívejte Cefepim Noridem, pokud si všimnete, že roztok je zakalený a zabarvený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin: 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg:

Doporučená počáteční dávka pro pacienty s poruchou funkce ledvin je stejná jako pro pacienty s normální funkcí ledvin. Následující tabulka uvádí udržovací dávku

Clearance kreatininu

[ml/min]

Doporučená udržovací dávka jednotlivé dávky a interval podávání

Závažné infekce: bakteriemie, pneumonie, infekce močových cest, akutní infekce žlučových cest.

Velmi závažné infekce: komplikované intraabdominální infekce, empirická léčba pacientů s febrilní neutropenií.

> 50 (obvyklá dávka, není nutná úprava)

2 g po 12 hodinách

2 g po 8 hodinách

30–50

2 g po 24 hodinách

2 g po 12 hodinách

11–29

1 g po 24 hodinách

2 g po 24 hodinách

≤ 10

0,5 g po 24 hodinách

1 g po 24 hodinách

Pacienti léčení dialýzou:

Jedna úvodní dávka 1 g první den léčby cefepimem následovaná 500 mg denně s výjimkou febrilní neutropenie, pro kterou je indikována doporučená dávka 1 g denně.

V den dialýzy se má cefepim podávat po proběhnutí dialýzy. Pokud je to možné, má se cefepim podávat ve stejnou dobu každý den.

U pacientů, kteří podstupují CAPD, se doporučuje následující dávkování: 1 g cefepimu každých 48 hodin v případě závažných infekcí nebo 2 g každých 48 hodin v případě velmi závažných infekcí.

Porucha funkce ledvin u dětí:

Počáteční dávka 30 mg/kg je určena pro kojence ve věku 1–<2 měsíce nebo dávka 50 mg/kg pro pacienty ve věku od 2 měsíců do 12 let. Následující tabulka uvádí udržovací dávkování

Jednotlivé dávky (mg/kg tělesné hmotnosti) a dávkovací interval

Clearance kreatininu [ml/min]

Závažné infekce: pneumonie, komplikované infekce močových cest.

Velmi závažné infekce: bakteriemie, bakteriální meningitida, empirická léčba pacientů s febrilní neutropenií.

pro kojence ve věku 1–<2 měsíce

od 2 měsíců do

12 let

pro kojence ve věku 1–<2 měsíce

od 2 měsíců do

12 let

> 50 (obvyklá dávka, není nutná úprava)

30 mg/kg/12 h

50 mg/kg/12 h

30 mg/kg/8 h

50 mg/kg/8 h

30–50

30 mg/kg/24 h

50 mg/kg/24 h

30 mg/kg/12 h

50 mg/kg/12 h

11–29

15 mg/kg/24 h

25 mg/kg/24 h

30 mg/kg/24 h

50 mg/kg/24 h

≤ 10

7,5 mg/kg/24 h

12,5 mg/kg/24 h

15 mg/kg/24 h

25 mg/kg/24 h

Napsat komentář