Canephron Forte příbalový leták

Canephron Forte obalená tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Canephron forte a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canephron forte užívat

Jak se Canephron forte užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Canephron forte uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Canephron forte a k čemu se používá

Canephron forte je rostlinný léčivý přípravek používaný k léčbě příznaků akutních nekomplikovaných zánětlivých onemocnění dolních močových cest včetně infekcí (s lehčími příznaky týkajícími se močových cest jako jsou bolestivé močení, nutkání k močení či časté močení).

Tento léčivý přípravek se používá u dospělých žen starších 18 let.

Tento léčivý přípravek může být používán u dospívajících dívek starších 12 let po vyloučení závažných stavů lékařem.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canephron forte užívat Neužívejte Canephron forte:

  • pokud jste alergická na zeměžlučovou nať, libečkový kořen, rozmarýnový list nebo na jiné rostliny z čeledi miříkovitých (Apiaceae, například anýz, fenykl), na anethol (součást silic), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
  • pokud trpíte vředem žaludku nebo dvanáctníku;
  • v případě otoků vzniklých v důsledku poruch funkce srdce nebo ledvin a/nebo pokud je lékařem doporučený snížený příjem tekutin.

1 z 5

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canephron forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se objeví horečka, bolest v podbřišku, křeče, krev nebo hnis v moči, porucha močení a retence moči (náhlá neschopnost vymočit se, ačkoliv máte plný močový měchýř), poraďte se ihned s lékařem. Ujistěte se, že pijete dostatečné množství tekutin.

Děti a dospívající

Použití u dětí mladších 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

Údaje o bezpečnosti nenaznačují riziko pro bezpečné použití u dospívajících dívek starších 12 let. Použití u dospívajících dívek starších 12 let lze zvážit poté, co lékař vyloučil závažné stavy.

Další léčivé přípravky a Canephron forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Středně velké množství údajů o těhotných ženách nenaznačuje žádné riziko malformací nebo škodlivých účinků na plod/novorozence (toxicita pro plod/novorozence) spojené s přípravkem Canephron forte.

Užívání Canephron forte v průběhu těhotenství lze zvážit, pokud to lékař považuje za nezbytné.

Není známo, zda jsou Canephron forte nebo jeho léčivé látky/metabolity vylučovány do mateřského mléka. Nelze vyloučit riziko pro novorozence /kojence. Canephron forte nemá být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit a používat stroje.

Canephron forte obsahuje laktózu, glukózu a sacharózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Canephron forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:

Dospělé ženy starší 18 let:

1 tableta 3krát denně.

Dospívající dívky starší 12 let:

1 tableta 3krát denně po vyloučení závažných stavů lékařem.

Porucha funkce ledvin nebo jater:

V případě poruchy funkce ledvin/jater nejsou k dispozici dostatečné údaje pro konkrétní doporučení dávkování.

Způsob podání:

Perorální podání (podání ústy).

Užijte tabletu nerozkousanou, ideálně ji zapijte (např. sklenicí vody). Ujistěte se, že pijete dostatečné množství tekutin.

Délka použití

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Nepoužívejte léčivý přípravek bez porady s lékařem déle než 2 týdny.

Použití u dětí

Použití u dětí mladších 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

Jestliže jste užila více přípravku Canephron forte, než jste měla

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněla užít Canephron forte

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Poruchy trávicího traktu (pocit na zvracení, nepříjemný pocit v oblasti břicha, průjem) byly pozorovány s frekvencí časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí).

Je možný výskyt alergických reakcí. Četnost jejich výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Canephron forte uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Canephron forte obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Jedna obalená tableta obsahuje:

36 mg Centaurium erythraea Rafn. s.l., herba (zeměžlučová nať)

36 mg Levisticum radix W.D.J.Koch, radix (libečkový kořen)

36 mg Rosmarinum officinalis, L,. folium (rozmarýnový list)

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, magnesium-stearát (E 470b), kukuřičný škrob; povidon K 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Obalová vrstva: uhličitan vápenatý, panenský ricinový olej, červený oxid železitý (E 172), kukuřičný škrob, dextrin, tekutá glukóza usušená rozprášením, montanglykolový vosk, povidon K 30, sacharóza, šelak zbavený vosku (bělený), riboflavin (E 101), mastek (E 553b), oxid titaničitý (E 171).

Jak Canephron forte vypadá a co obsahuje toto balení

Obalené tablety jsou oranžové, kulaté, bikonvexní s hladkým povrchem a průměrem 10,2–10,6 mm.

Balení: 30, 60 a 90 obalených tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt Německo

Telefon: +49(0)9181 / 231-90

Fax: +49(0)9181 / 231-265

E-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika Schwabe Czech s.r.o. Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5

Tel.: +420241740447

Email: info@schwabe.cz

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Estonsko, Slovenská republika

Cystipret

Česká republika

Canephron forte

Maďarsko

Canephron BNO

Litva

Cystipret dengtos tabletės

Lotyšsko

Cystipet apvalkotās tabletes

Slovinsko

Canephron Acute

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v 28. 2. 2023.

Napsat komentář