Caltrate D3 příbalový leták

Caltrate D3 500mg/1000iu žvýkací tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Caltrate D3 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Caltrate D3 užívat

Jak se Caltrate D3 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Caltrate D3 uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Caltrate D3 a k čemu se používá

Caltrate D3 žvýkací tablety slouží k doplnění vápníku a vitaminu D3 a patří do skupiny uhličitanů vápenatých a cholekalciferolů. Vápník je důležitou složkou kostí a vitamin D3 napomáhá vstřebávání vápníku ve střevech a jeho ukládání v kostech.

Caltrate D3 se používá

 • k prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitaminu D u starších osob,
 • k doplňkovému podávání vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Caltrate D3 užívat Neužívejte Caltrate D3

 • jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D3 (cholekalciferol) nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcemie),
 • jestliže máte vysoké hladiny vápníku v moči (hyperkalciurie),
 • jestliže trpíte onemocněním nebo stavem, který vede k vysoké hladině vápníku v krvi, k nadměrnému vylučování vápníku močí,
 • jestliže trpíte zvýšenou aktivitou příštitných tělísek (hyperparatyreóza),
 • jestliže trpíte rakovinou kostní dřeně (myelom),
 • jestliže trpíte rakovinou, která postihla i kosti (kostní metastázy),
 • jestliže máte omezenou pohyblivost končetin (dlouhodobá imobilizace) doprovázenou hyperkalcemií a/nebo hyperkalciurií,
 • jestliže máte ledvinové kameny (nefrolitiáza),
 • jestliže máte v ledvinách usazeniny vápníku (nefrokalcinóza),
 • jestliže máte vysokou hladinu vitaminu D v krvi (hypervitaminóza D),
 • jestliže máte závažné potíže s ledvinami,
 • jestliže máte dietu s nízkým obsahem fosfátů (potraviny s nízkým obsahem fosforu).

Caltrate D3 se nesmí používat u dětí a dospívajících (kvůli vysokému obsahu vitaminu D).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Caltrate D3 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Neužívejte více než doporučenou dávku po delší dobu, protože to může vést ke zvýšení hladiny vápníku v krvi a milk-alkali syndromu, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.
 • Při dlouhodobé léčbě je nutné pravidelně měřit hladinu vápníku v krvi a moči a sledovat funkci ledvin. Důležité to je zejména v případě, máte-li sklony k tvorbě ledvinových kamenů. Na základě hladiny vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit nebo léčbu ukončit.
 • Pokud jste současně léčen(a) srdečními glykosidy nebo thiazidovými diuretiky (léky na odvodnění) (viz

„Další léčivé přípravky a Caltrate D3“) kvůli potížím se srdcem, je nutné pravidelně měřit hladiny vápníku a fosfátů v krvi a moči. Na základě hladiny vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit nebo léčbu ukončit.

 • Jestliže máte potíže s ledvinami, možná budete muset omezit dávku/množství nebo přestat užívat přípravek Caltrate D3.
 • Caltrate D3 má být užíván s opatrností a během užívání léku mají být v séru a moči monitorovány hladiny vápníku a fosfátů.
 • Jestliže užíváte jiné léky obsahující vápník a vitamin D3 a jakékoliv přípravky obsahující hliník.
 • Při užívání Caltrate D3 má být zvážen příjem vápníku a zásaditých látek z jiných zdrojů (potraviny, obohacené potraviny nebo jiné léčivé přípravky). Pokud jsou vysoké dávky vápníku užívány současně se zásaditými látkami (jako jsou uhličitany), může to vést k milk-alkali syndromu (Burnettův syndrom) s hyperkalcémií (zvýšená hladina vápníku v krvi), metabolickou alkalózou, selháním ledvin a zvápenatěním měkkých tkání. Vysoké dávky vápníku, zvláště pokud je navíc užíván vitamin D, mohou vést k hyperkalcémii. V těchto případech má být monitorována hladina vápníku v séru a moči.
 • Pokud trpíte sarkoidózou (poruchou imunitního systému (obranyschopnosti), jež může postihovat játra, plíce, kůži nebo mízní uzliny). Je nutné sledovat hladiny vápníku v krvi a moči.
 • Pokud nejste pohyblivý(á) a trpíte osteoporózou, musíte tento léčivý přípravek používat opatrně, jelikož může zvyšovat hladinu vápníku v krvi.
 • Společné užívání s tetracykliny nebo chinolony (antibiotika) se obvykle nedoporučuje nebo musí být přijata nezbytná opatření (viz „Další léčivé přípravky a Caltrate D3“).

Děti a dospívající

Caltrate D3 se nesmí užívat u dětí a dospívajících (kvůli vysokému obsahu vitaminu D) (viz „Neužívejte

Caltrate D3“).

Další léčivé přípravky a Caltrate D3

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Protože vápník může ovlivnit vstřebávání jiných léků, vždy si před užitím přečtěte příbalovou informaci jiných léků, protože některé léky se nemají užívat spolu s přípravky obsahujícími vápník.
 • Před nebo po užití jiných léků dodržujte časový odstup alespoň 2–4 hodiny, pokud není níže uvedeno jinak.
 • Při souběžné léčbě s digitálisovými glykosidy (srdeční glykosidy odvozené od rostliny náprstníku) mohou nastat změny v srdečním tepu (srdeční arytmie). V takovém případě je nezbytný důkladný lékařský dohled včetně EKG a měření hladiny vápníku v krvi.
 • V případě souběžného podávání diuretik ze skupiny thiazidových přípravků (léky na odvodnění) se musí pravidelně měřit hladina vápníku v krvi, jelikož thiazidy snižují množství vápníku vylučovaného močí a mohou zvýšit hladinu vápníku v krvi.
 • Vstřebávání perorálních tetracyklinových a chinolonových antibiotik – jako například ciprofloxacinu a levofloxacinu – může být sníženo současným příjmem uhličitanu vápenatého. Tetracyklinová a chinolonová antibiotika se proto mají užívat alespoň 2 hodiny před nebo 6 hodin po příjmu vápníku. U pacientů s cystickou fibrózou může být nezbytný delší časový odstup v případě užívání chinolonových antibiotik před užíváním doplňků obsahujících vápník, aby se zabránilo snížení antibiotického účinku.
 • Doplňky obsahující vápník mohou ovlivnit vstřebávání bisfosfonátů. Počkejte proto alespoň 6 hodin po užití a 1 hodinu před užitím doplňků obsahujících vápník.
 • Vzájemným působením se dále mění účinky i jiných přípravků, jako jsou fluorid sodný (používaný k posílení zubní skloviny nebo k léčbě osteoporózy) nebo soli železa. Tyto přípravky mají být podávány alespoň 3 hodiny před užitím Caltrate D3, protože může být sníženo vstřebávání z trávicího traktu.
 • Orlistat nebo kombinovaná léčba iontoměničovými pryskyřicemi, jako je kolestyramin, nebo laxativy, jako je parafínový olej, může potenciálně snížit vstřebávání vitaminu D z trávicího traktu. Proto se doporučuje užívat Caltrate D3 alespoň 1 hodinu před nebo 4-6 hodin po užití těchto přípravků.
 • Souběžné podávání přípravku Caltrate D3 a fenytoinu (přípravek k léčbě epilepsie) nebo barbiturátů (přípravky na spaní) může snižovat účinky vitaminu D.
 • Souběžné podávání přípravku Caltrate D3 a glukokortikoidů (např. hormon kortizon) může vést ke snížení účinků vitaminu D a snížení hladiny vápníku v krvi.
 • Další doplňky vápníku a vitaminu D se smí užívat jen pod lékařským dohledem a budou vyžadovat časté měření hladin vápníku v krvi a moči.
 • Vápník může snižovat účinky levothyroxinu (používaného k léčbě nedostatečnosti štítné žlázy). Proto se levothyroxin musí užívat nejméně 4 hodiny před nebo 4 hodiny po podání přípravku Caltrate D3.
 • Soli vápníku mohou snižovat vstřebávání železa, zinku a stroncium ranelátu. V důsledku toho se přípravky obsahující železo, zinek nebo stroncium ranelát mají užívat alespoň 2 hodiny před nebo po užití přípravku Caltrate D3.

Caltrate D3 s jídlem a pitím

Je třeba si uvědomit, že kyselina šťavelová (která se nachází ve špenátu a v reveni) a kyselina fytová (nachází se v celozrnných potravinách) mohou snižovat množství vápníku, které vstřebáte ve střevech. Po dobu 2 hodin před nebo po konzumaci jídla s vysokým obsahem kyseliny šťavelové nebo fytové neužívejte léčivé přípravky obsahující vápník.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek Caltrate D3 užívat, pokud to nedoporučí lékař, v případě že máte nedostatek vápníku a vitaminu D.

Caltrate D3 lze užívat v doporučených dávkách v období kojení.

Vzhledem k tomu, že vápník a vitamin D přechází do mateřského mléka, nejprve se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá jiné přípravky obsahující vitamin D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Caltrate D3 měl vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Caltrate D3 obsahuje aspartam (E951).

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,5 mg aspartamu v jedné tabletě, což odpovídá 0,3 mg/g.

Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.

Caltrate D3 obsahuje isomalt (E953) a sacharózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek Caltrate D3 může být škodlivý pro zuby.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Caltrate D3 obsahuje 58,19 mg sorbitolu v jedné tabletě, což odpovídá 33,7 mg/g.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,01 mg benzylalkoholu v jedné tabletě, což odpovídá 0,006 mg/g. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Jak se Caltrate D3 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a starší osoby užívají 1 žvýkací tabletu denně (odpovídá 500 mg vápníku a 1000 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D3).

Pacienti s poruchou funkce jater:

Není nutná žádná úprava dávky.

Tabletu je před spolknutím nutné rozžvýkat. Užívá se s jídlem.

Také je třeba dbát na dostatečný denní příjem vápníku ve stravě (např. mléčné výrobky, zelenina, minerální vody). Vápník má být užíván jako doplněk pouze v případě, že příjem nelze uspokojit výživou.

Přípravek Caltrate D3 se užívá dlouhodobě. Poraďte se se svým lékařem o tom, jak dlouho máte tento přípravek užívat (viz také bod 2, „Upozornění a opatření“). Nepřekračujte doporučenou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Caltrate D3, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Caltrate D3, než jste měl(a) a objeví se u Vás příznaky předávkování, přestaňte užívat Caltrate D3 a ihned vyhledejte svého lékaře.

Mezi příznaky předávkování může patřit: nechutenství, nadměrná žízeň, nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, zácpa, bolest břicha, svalová slabost, únava, problémy s duševním zdravím, zvýšený objem moči, bolest kostí, ledvinové kameny.

V případě dlouhodobého předávkování se v cévách nebo tkáních mohou vytvořit usazeniny vápníku a může dojít k nevratnému poškození ledvin.

Nadměrné užívání tohoto přípravku může vést k:

 • hypervitaminóze (stavu abnormálně vysokého množství vitaminů uložených v těle, který může vést k toxickým příznakům).
 • vysoké hladině vápníku v krvi, nadměrnému vylučování vápníku močí.
 • v případě velkého předávkování může dojít k zástavě srdce.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Caltrate D3

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Caltrate D3, užijte jej, jakmile si vzpomenete.

Jestliže jste přestal(a) užívat Caltrate D3

Jestliže chcete léčbu přerušit nebo předčasně ukončit, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Caltrate D3 a ihned kontaktujte lékaře, jestliže se u Vás objeví následující alergická reakce (četnost není známa, jelikož ji z dostupných údajů nelze určit):

 • alergické reakce, jako je otok obličeje, jazyka nebo rtů (angioedém) nebo hrdla s náhle ztíženým dýcháním.

Mezi další hlášené nežádoucí účinky patří:

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):

 • vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcemie).

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • pocit na zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost (větry), nadýmání (roztažení stěny břišní), říhání, zvracení,
 • kožní vyrážka, svědění kůže, kopřivka (urtikárie),
 • ledvinové kameny,
 • vysoké hladiny vápníku v moči (hyperkalciurie).

Velmi vzácné (postihují až 1 pacienta z 10 000):

 • milk-alkali syndrom (nadměrný příjem vápníku).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Caltrate D3 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na laminované fólii z hliníku a papíru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Caltrate D3 obsahuje

 • Léčivými látkami jsou vápník a cholekalciferol. Jedna žvýkací tableta obsahuje 500 mg vápníku (jako uhličitan vápenatý) a 25 mikrogramů cholekalciferolu (vitamin D3, odpovídající 1000 IU) jako práškový cholekalciferol.
 • Dalšími složkami jsou isomalt (E 953), xylitol, sorbitol (E 420), kyselina citronová, natriumdihydrogencitrát, magnesium-stearát, sodná sůl karmelosy, pomerančové aroma „CPB“, pomerančové aroma „CVT“, hydrát koloidního oxidu křemičitého, aspartam (E 951), draselná sůl acesulfamu, natrium-askorbát, tokoferol-alfa, modifikovaný škrob (kukuřičný), sacharóza, střední nasycené triacylglyceroly a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak Caltrate D3 vypadá a co obsahuje toto balení

Caltrate D3 jsou kulaté bílé tablety.

Žvýkací tablety jsou k dostání ve stripech z laminované fólie z hliníku a papíru v těchto velikostech balení: 24, 30, 48, 60, 90, 120 žvýkacích tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika e-mail: mystory.cz@haleon.com

Výrobce

HERMES PHARMA GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Německo: Centrum OsteoMED FOKUS 500 mg/1000 I.E. Kautabletten Slovenská republika: Caltrate D3 500 mg/1000 IU žuvacie tablety

Česká republika: Caltrate D3

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 8. 2023

Caltrate D3 600mg/400iu potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Caltrate D3 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caltrate D3 užívat

Jak se přípravek Caltrate D3 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Caltrate D3 uchovávat

Obsah balení a další informace

CO JE PŘÍPRAVEK CALTRATE D3 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék obsahuje dvě léčivé látky: vápník a vitamín D3. Vápník je důležitá složka kostí a vitamín D3 napomáhá vstřebávání vápníku ve střevech a jeho ukládání v kostech.

Používá se:

 • při úpravě nedostatku vápníku a vitamínu D u starších osob,
 • v kombinaci s léčbou osteoporózy v případech:
  • kdy jsou hladiny vápníku a vitamínu D příliš nízké
  • nebo kdy existuje vysoké riziko, že budou příliš nízké.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CALTRATE D3 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Caltrate D3

 • jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamín D (cholekalciferol) nebo na kteroukoliv další složku přípravku Caltrate D3, především na sójový olej nebo na arašídy (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže trpíte selháním ledvin;
 • jestliže máte abnormálně vysokou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémie) a/nebo vysokou hladinu vápníku v moči (hyperkalciurie), máte v ledvinách usazeniny vápníku (nefrokalcinóza), máte ledvinové kameny (nefrolitiáza) nebo máte dietu s nízkým obsahem fosfátů (potraviny s nízkým obsahem fosforu);
 • jestliže máte vysokou hladinu vitamínu D v krvi (hypervitaminóza D).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Caltrate D3 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • V případě dlouho trvající léčby přípravkem Caltrate D3 je nutno pravidelně sledovat množství vápníku v krvi (kalcémii). Toto sledování je zvláště důležité u starších osob a v případech, kdy se léčba užívá ve stejnou dobu jako léčba kardioglykosidy (např. Digoxinem) nebo diuretiky. Lékař může na základě výsledků rozhodnout o snížení či dokonce zastavení Vaší léčby.
 • Tablety byste měl(a) zapíjet velkou sklenicí vody (200 ml). Pokud je Vám více než 65 let nebo máte potíže s polykáním, měl(a) byste si rozlamovací tabletu rozdělit na dvě části a zapít je velkou sklenicí vody (200 ml).

Než začnete přípravek Caltrate D3 užívat, upozorněte svého lékaře nebo lékárníka:

 • jestliže máte potíže s ledvinami. Možná budete muset omezit dávku/množství nebo přestat užívat přípravek Caltrate D3;
 • jestliže trpíte poruchou imunity (sarkoidózou), která může ovlivnit vaše játra, plíce, kůži nebo lymfatické uzliny, neboť množství vápníku v krvi a v moči spolu s hladinami fosfátů by měly být monitorovány;
 • jestliže nejste pohyblivý(á) a současně trpíte řídnutím kostní hmoty (osteoporózou). Tímto se může nadměrně zvyšovat hladina vápníku v krvi, což může způsobovat nežádoucí účinky;
 • jestliže užíváte jiné léky obsahující vitamín D3 nebo vápník a jakékoli přípravky obsahující hliník. Tímto se může nadměrně zvyšovat hladina vápníku v krvi, což může způsobovat nežádoucí účinky.

Děti a dospívající

Přípravek Caltrate D3 není určen k použití u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Caltrate D3

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Dodržujte časový odstup 2–4 hodiny před nebo po užití jiných léků.
 • Jestliže užíváte jiné léky současně, protože vápník může ovlivnit vstřebávání jiných léků. Před užitím si vždy přečtěte příbalovou informaci jiných léků, protože některé léky se nemají užívat spolu s přípravky obsahujícími vápník.
 • Thiazidová diuretika (léky na odvodnění), neboť mohou snížit množství vápníku vylučovaného močí a tím zvýšit hladinu vápníku v krvi.
 • Iontoměničové pryskyřice jako kolestyramin nebo laxativa jako parafinový olej, protože tyto léky mohou snižovat vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích, např. vitamín D.
 • Perorální steroidy, neboť ty mohou snižovat množství vápníku v krvi.
 • Orlistat (lék používaný k léčbě obezity) může narušovat vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích, např. vitamínu D.
 • Fenytoin (lék na epilepsii) a barbituráty (léky, které Vám pomáhají spát), neboť ty mohou snižovat účinnost vitamínu D3.
 • Kardioglykosidy (léky užívané k léčbě srdečních potíží), neboť ty mohou vyvolávat více nežádoucích účinků, pokud užíváte příliš mnoho vápníku.
 • Tetracyklinová antibiotika, neboť vstřebávané množství se může snížit.
 • Estramustin (lék užívaný při chemoterapii), hormony štítné žlázy nebo léky obsahující železo nebo zinek, neboť vstřebávané množství se může snížit.
 • Bisfosfonáty (léčba onemocnění kostí), fluorid nebo fluorochinolony (druh antibiotika), neboť vstřebávané množství se může snížit.
 • Jiné léky obsahující vápník nebo vitamín D po dobu, kdy užíváte přípravek Caltrate D3. Tímto se může zvyšovat hladina vápníku v krvi.

Těhotenství a kojení

Přípravek Caltrate D3 se během těhotenství nedoporučuje užívat. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Caltrate D3 se během kojení nedoporučuje užívat. Vápník a vitamín D3 přecházejí do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládají se žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Caltrate D3 obsahuje sacharosu, sodík a hydrogenovaný sójový olej

Caltrate D3 obsahuje sacharózu, a proto, pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Caltrate D3 také obsahuje částečně hydrogenovaný sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

JAK SE PŘÍPRAVEK CALTRATE D3 UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 1 tableta dvakrát denně u dospělých a starších osob (např. jedna tableta ráno a druhá večer).

Tabletu byste měl(a) zapít velkou sklenicí vody (200 ml). Pokud je Vám více než 65 let nebo máte potíže s polykáním, měl(a) byste si rozlomitelnou tabletu rozdělit na dvě části a zapít je velkou sklenicí vody (200 ml).

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Caltrate D3, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Caltrate D3, než jste měl(a), a projeví se u Vás jakékoliv příznaky předávkování, přestaňte užívat přípravek Caltrate D3 a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Příznaky předávkování mohou zahrnovat: anorexii, nadměrnou žízeň, pocity na zvracení (nevolnost), zvracení, zácpu, bolesti břicha, svalovou slabost, únavu, problémy s duševním zdravím, zvýšenou produkci moči, bolesti kostí, ledvinové kameny.

Nadměrné užívání tohoto přípravku může vést k:

 • hypervitaminóze (stavu abnormálně vysokého množství vitaminů uložených v těle, který může vést k toxickým příznakům).
 • vysoké hladině vápníku v krvi, nadměrnému vylučování vápníku močí.
 • v případě velkého předávkování může dojít k zástavě srdce.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Caltrate D3

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): bolesti břicha, průjem, zácpa, nadýmání (větry), nevolnost (pocit na zvracení), říhání, zvracení, kožní vyrážka, svědění kůže (pruritus) a kopřivka (urtikárie).

Jiné nežádoucí účinky (četnost není známa): alergické reakce, jako je otok obličeje, jazyka nebo rtů (angioedém).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK CALTRATE D3 UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte lahvičku pevně zavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CALTRATE D3 obsahuje

Léčivými látkami jsou: vápník (jako uhličitan vápenatý) 600 mg cholekalciferol (vitamín D3) 400 IU

Pomocnými látkami jsou: jádro tablety – mikrokrystalická celulosa, povidon K30, krospovidon typ A, natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, tokoferol alfa, částečně hydrogenovaný sójový olej, hydrolyzovaná bovinní želatina, sacharosa, kukuřičný škrob, oxid křemičitý.

Potah tablety – lehký tekutý parafín, mastek, potahová soustava OPADRY OY-S-27203 béžová (hypromelosa, oxid titaničitý (E171), lehký tekutý parafín, natrium-lauryl-sulfát, červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172)).

Jak přípravek CALTRATE D3 vypadá a co obsahuje toto balení

Šedé/béžové potahované tablety ve tvaru tobolek. Na jedné straně půlicí rýha a vyraženo „D“ na levé straně od rýhy a „600“ na pravé straně. Na druhé straně je vyraženo „Caltrate“.

20, 30, 60, 90 nebo 180 tablet v lahvičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika e-mail: mystory.cz@haleon.com

Výrobce

Haleon Italy Manufacturing S.r.l. Via Nettunense 90

04011 Aprilia (LT)

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 8. 2023

Napsat komentář