Bronchipret Tymián A Prvosenka příbalový leták

Bronchipret Tymián A Prvosenka potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Bronchipret tymián a prvosenka a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a prvosenka užívat

Jak se Bronchipret tymián a prvosenka užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Bronchipret tymián a prvosenka uchovávat

Obsah balení a další informace

CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bronchipret tymián a prvosenka je rostlinný léčivý přípravek k léčbě akutní a chronické bronchitidy (zánět průdušek) spojené s vlhkým kašlem a se zvýšenou tvorbou hlenu u dospělých a dospívajících od 12 let. Charakteristickými příznaky zánětu průdušek jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutního zánětu průdušek. U chronického zánětu průdušek přípravek užívejte pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET

TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a prvosenka

 • jestliže jste alergický(á) na suchý tymiánový nebo prvosenkový extrakt, na další rostliny z čeledi hluchavkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Bronchipretu tymián a prvosenka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem. Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, poraďte se ihned se svým lékařem.

Děti

Bronchipret tymián a prvosenka není určen dětem do 12 let vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů .

Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a prvosenka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V současné době nejsou známy interakce s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla prokázána. Vzhledem k nedostatku uspokojivých údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bronchipret tymián a prvosenka nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje monohydrát laktózy a glukózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky

1 potahovaná tableta Bronchipretu tymián a prvosenka obsahuje průměrně 0,03 výměnných (chlebových) jednotek glukózy.

JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:

Pacient

Jednotlivá dávka

Denní dávka

Dospělí a dospívající starší 12 let

1 potahovaná tableta

3 potahované tablety

Užijte 1 potahovanou tabletu 3 x denně. Tablety se mají užívat nerozkousané před jídlem s dostatkem tekutiny (nejlépe sklenicí vody).

Délka trvání léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud příznaky přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipretu tymián a prvosenka než jste měl(a)

Předávkování může vést k podráždění žaludku, zvracení nebo průjmu.

Poraďte se, prosím, v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a prvosenka

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu Bronchipretu tymián a prvosenka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:

Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob

Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob

Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených osob

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Není známo:

Žaludeční potíže jako jsou křeče, nevolnost, zvracení, průjem.

Reakce z přecitlivělosti jako dušnost, kopřivka, svědění, otok obličeje, úst a/nebo hltanu.

V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a prvosenka znovu užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A PRVOSENKA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Bronchipret tymián a prvosenka obsahuje

 • Léčivými látkami jsou Thymi extractum siccum (suchý tymiánový extrakt) a Primulae extractum siccum (suchý prvosenkový extrakt)
 • 1 potahovaná tableta obsahuje:
 • Thymi extractum siccum (6,0 – 10,0:1 vyluhováno ethanolem 70% (V/V) 160,0 mg
 • Primulae extractum siccum (6,0 – 7,0:1), vyluhováno ethanolem 47,4% (V/V) 60,0 mg
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, usušená tekutá glukóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, dimetikon, magnesium-stearát, hypromelóza, aroma máty peprné, povidon, krospovidon, polyakrylátová disperse 30%, propylenglykol, mastek, sodná sůl sacharinu.
 • Barviva: riboflavin (E101), chlorofyl (E141), oxid titaničitý (E171).

Jak Bronchipret tymián a prvosenka vypadá a co obsahuje toto balení

Bronchipret tymián a prvosenka jsou zelené kulaté bikonvexní potahované tablety.

Blistr, Al/PVC/PVDC, krabička. Velikosti balení jsou 20, 50, 100 a 500 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15 D – 92318 Neumarkt Německo tel: 00490 9181 231 90 fax: 004909181 231 265 e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika Schwabe Czech s.r.o. Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5

Tel.: 00420 241 740 447

E-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 11. 2020

Napsat komentář