Bronchipret Tymián A Břečťan příbalový leták

Bronchipret Tymián A Břečťan sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat

Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat

Obsah balení a další informace

CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný léčivý přípravek na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku.

Je určen k léčbě akutní nekomplikované bronchitidy (zánětu průdušek) se zvýšenou tvorbou hlenu a k léčbě kašle při nachlazení. Charakteristickými příznaky akutního zánětu průdušek či kašle provázejícího nachlazení jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup

– jestliže jste alergický(á) na tekutý tymiánový extrakt a tekutý extrakt z břečťanového listu nebo jiné rostliny z čeledi hluchavkovitých nebo aralkovitých, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Bronchipret tymián a břečťan sirupu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte gastritidou (zánět žaludku) nebo žaludečním či dvanáctníkovým vředem.

Pokud se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, je potřeba se poradit s lékařem.

Děti

Přípravek není určen dětem do 1 roku. V případě přetrvávajícího nebo opakujícího se kašle u dětí mezi

1 – 4 lety je třeba se poradit s lékařem.

Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a břečťan sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost v průběhu těhotenství a v období kojení nebyla stanovena. Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v průběhu těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje alkohol (ethanol)

Tento léčivý přípravek obsahuje 300 mg alkoholu (ethanolu) v 5,4 ml, což odpovídá 56 mg/ml (7 %

V/V). Množství alkoholu v 5,4 ml tohoto léčivého přípravku odpovídá 8 ml piva nebo 3 ml vína. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku pravděpodobně nebude mít účinky u dospělých a dospívajících, a jeho účinky u dětí pravděpodobně nebudou patrné. Může mít některé účinky u mladších dětí, např. pocit ospalosti.

Alkohol v tomto léčivém přípravku může změnit účinky jiných léků. Pokud užíváte jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste závislý(á) na alkoholu, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje roztok maltitolu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirupu pro dospělého (5,4 ml) obsahuje průměrně 0,18 výměnných (chlebových) jednotek.

JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování je následující:

Jednotlivá dávka (užívá se 3x denně)

Celková denní dávka

Děti od 1 do 5 let

3,2 ml

9,6 ml

Děti od 6 do 11 let

4,3 ml

12,9 ml

Dospívající od 12 let a dospělí

5,4 ml

16,2 ml

Bronchipret tymián a břečťan sirup užívejte 3krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce odpovídající věku dle výše uvedené tabulky. Bronchipret tymián a břečťan sirup užijte neředěný a zapijte tekutinou (nejlépe vodou).

Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Pokud se příznaky zhoršují nebo přetrvávají déle než

1 týden nebo pokud se vyskytnou dušnost, horečka, hnisavý nebo krvavý hlen, je potřeba se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirupu, než jste měl(a)

Může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.

Poraďte se prosím v tomto případě se svým lékařem, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v bodě 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Až u 1 z 10 léčených osob

Méně časté:

Až u 1 ze 100 léčených osob

Vzácné:

Až u 1 z 1 000 léčených osob

Velmi vzácné:

Až u 1 z 10 000 léčených osob

Není známo:

Z dostupných údajů nelze určit

Méně časté: křeče, pocit na zvracení, zvracení, průjem

Vzácné: reakce z přecitlivělosti s vyrážkou

Není známo: reakce z přecitlivělosti, jako např. dušnost, kopřivka, otok obličeje, úst a /nebo hltanu.

V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan sirup znovu užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo lahvičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 89,2 ml) sirupu jsou:

Thymi extractum fluidum (1 : 2 – 2,5) (tekutý tymiánový extrakt)

(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : vody (1:20:70:109)) 15,0 g

Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z břečťanového listu) (extrahováno ethanolem 70% [V/V]) 1,5 g

Pomocnými látkami jsou hydroxypropylbetadex, monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium–sorbát, roztok maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10% a glycerol 85% (součást Thymi extractum fluidum).

Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti. Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr s PE kroužkem garantujícím neporušenost obalu, PP odměrka.

Je balen v lahvičkách s kapací vložkou o obsahu 50 ml a 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15 D – 92318 Neumarkt

Německo tel: +49 9181 231 90 fax: +49 9181 231 265 e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika Schwabe Czech s.r.o. Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5

Tel.: 00420 241 740 447

E-mail: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 6. 2022

Napsat komentář