Betahistin Actavis příbalový leták

Betahistin Actavis 24mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat

Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Přípravek Betahistin Actavis je lék, který se používá k léčbě projevů Ménierova syndromu, jako jsou závratě, zvonění v uších, ztráta sluchu, nevolnost a pocit závratě (vertigo). Betahistin se také používá k léčbě příznaků vertiga, které vzniká, když část vnitřního ucha kontrolující rovnováhu nepracuje správně (vestibulární vertigo).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat Neužívejte přípravek Betahistin Actavis

 • jestliže jste alergický(á) na betahistin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte vzácný nádor nadledvin feochromocytom

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Betahistin Actavis se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) žaludeční vředy (peptické vředy)
 • jestliže máte průduškové astma
 • jestliže máte kopřivku, kožní vyrážku nebo alergickou rýmu, protože může dojít ke zhoršení těchto příznaků
 • jestliže máte nízký krevní tlak.
  • Antihistaminika – mohou (teoreticky) snižovat účinek přípravku Betahistin Actavis. Také přípravek Betahistin Actavis může snižovat účinek antihistaminik.
  • Inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) – léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Ty mohou zvyšovat koncentraci přípravku Betahistin Actavis ve Vašem těle.

Jestliže se u Vás vyskytuje některý z těchto stavů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete betahistin užívat.

Váš lékař Vás možná bude během užívání přípravku Betahistin Actavis pečlivěji sledovat.

Děti a dospívající

Betahistin Actavis se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18-ti let věku vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Další léčivé přípravky a Betahistin Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud užíváte některý z následujících léků:

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Betahistin Actavis pokud jste těhotná, dokud Váš lékař nerozhodne, že je to zcela nezbytné. Není známo, zda je užívání betahistinu v těhotenství bezpečné.

Během užívání přípravku Betahistin Actavis nekojte, pokud Vám Váš lékař neřekne. Není známo, zda je betahistin vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Betahistin Actavis ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo používat nástroje.

Mějte však na paměti, že onemocnění, pro které jste léčen(a) přípravkem Betahistin Actavis (Ménièrův syndrom nebo vertigo), může způsobit závrať nebo nevolnost, což může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Betahistin Actavis obsahuje laktózu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Polovina nebo jedna tableta dvakrát denně.

Zlepšení může být pozorováno někdy až po několika týdnech léčby.

Jak používat lék

Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny s jídlem nebo po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis, než jste měl/a

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis než je předepsaná dávka, obraťte se na svého lékaře. Projevy předávkování betahistinem jsou nevolnost, únava, bolest břicha, zvracení, trávicí obtíže, a při vyšších dávkách záchvaty a plicní nebo srdeční obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betahistin Actavis

Vyčkejte na dobu, kdy si máte vzít další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Betahistin Actavis

Nepřestávejte užívat přípravek Betahistin Actavis bez porady se svým lékařem, i když se začnete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem Betahistin Actavis se mohou objevit následující závažné nežádoucí účinky:

Alergické reakce, jako jsou:

 • otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku
 • to může způsobit potíže s dýcháním
 • zarudlá kožní vyrážka, svědění a zanícení kůže
 • náhlý pokles krevního tlaku
 • ztráta vědomí

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, ihned přestaňte přípravek Betahistin Actavis užívat a kontaktujte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Nevolnost, poruchy trávení, bolesti hlavy.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) Palpitace (bušení srdce)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Ospalost, svědění, vyrážka, kopřivka, mírné žaludeční potíže jako je zvracení, bolest břicha (žaludku) a nadýmání. Užívání přípravku Betahistin Actavis s jídlem může pomoci snížit případné žaludeční potíže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Betahistin Actavis obsahuje

Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum.

Jedna tableta obsahuje 24 mg betahistini dihydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou: povidon, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a kyselina stearová.

Jak přípravek Betahistin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Velikosti balení: 20, 30, 40, 50, 60 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf. Dalshraun 1

220 Hafnarfjördur Island

Výrobce

Catalent Germany Schorndorf GmbH* Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf

Německo

Balkanpharma – Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Betahistin Actavis Estonsko: Betahistine Actavis

Lotyšsko: Betahistine Actavis 24 mg tabletes

Litva : Betahistine Actavis 24 mg tabletės

Polsko: Vestibo

Slovenská republika: Betahistin Actavis 24 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 06/2023

Betahistin Actavis 16mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat

Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Přípravek Betahistin Actavis je lék, který se používá k léčbě projevů Menierova syndromu, jako jsou závratě, zvonění v uších, ztráta sluchu, nucení na zvracení a pocit závratě (vertigo). Betahistin se také používá k symptomatické léčbě pocitu závratě, který vzniká, když část Vašeho vnitřního ucha, která kontroluje rovnováhu, nepracuje správně (nazývá se vestibulární vertigo).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat Neužívejte přípravek Betahistin Actavis

 • jestliže jste alergický(á) na betahistin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

 • jestliže máte vzácný nádor nadledvin feochromocytom.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Betahistin Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) žaludeční vředy (peptické vředy)
 • jestliže máte astma
 • jestliže máte kopřivku, kožní vyrážku nebo alergickou rýmu, protože může dojít ke zhoršení těchto příznaků
 • jestliže máte nízký krevní tlak.
  • antihistaminika (léky, které se používají zejména na léčbu alergií, jako je senná rýma, a na projevy nevolnosti při jízdě autem)
  • inhibitory monoaminooxidáz (MAOIs) (léky používané k léčbě deprese a Parkinsonovy

Jestliže se u Vás vyskytuje některý z těchto stavů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete betahistin užívat. Tyto skupiny pacientů musí lékař během léčby sledovat.

Děti a dospívající

Betahistin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože s jeho podáváním této věkové skupině nejsou k dispozici žádné informace o účinnosti a bezpečnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Betahistin Actavis

Interakce znamená, že léky nebo léčivé látky mohou navzájem ovlivňovat způsob, jakým působí, nebo nežádoucí účinky, pokud jsou obě užívány ve stejnou dobu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře zejména, pokud užíváte:

choroby)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Není k dispozici dostatek údajů o podávání betahistinu v těhotenství, proto je třeba se podávání betahistinu v těhotenství vyvarovat, pokud to není zcela nezbytné.

Kojení

Není k dispozici dostatek informací, zda je betahistin vylučován do mateřského mléka. Měl by být zvážen benefit léčby pro matku oproti potenciálnímu riziku pro dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Betahistin se používá k léčbě příznaků Menierova syndromu, jako jsou závratě a nevolnost. Tyto příznaky mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie ukázaly, že betahistin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jestliže si nejste jistý(á), zda má betahistin negativní účinek na Vaši schopnost řídit motorová vozidla, proberte tuto otázku se svým lékařem.

Přípravek Betahistin Actavis obsahuje laktózu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že máte intoleranci na některé cukry, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Doporučená zahajovací dávka jsou jedna až dvě tablety 8 mg nebo půl až jedna tableta 16 mg třikrát denně. Udržovací dávka je obvykle v rozmezí 24-48 mg denně.

Zlepšení může být pozorováno někdy až po několika týdnech léčby.

Jak užívat lék

Tablety polykejte nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny, při nebo po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis než je předepsaná dávka, obraťte se na svého lékaře.

Projevy předávkování betahistinem jsou nevolnost, únava, bolest břicha, zvracení, trávicí obtíže, obtíže s koordinací a při vyšších dávkách záchvaty a plicní nebo srdeční obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betahistin Actavis

Vyčkejte na dobu, kdy si máte vzít další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto vedlejší účinky:

Kůže

Frekvence není známa: reakce z přecitlivělosti jako otoky, svědění, vyrážka a kopřivka.

Imunitní systém

Frekvence není známa: reakce z přecitlivělosti (např. otok obličeje, rtů, jazyka, nebo krku).

Gastrointestinální trakt

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 osob): nevolnost, zažívací potíže

Frekvence není známa: mírné zažívací obtíže (např. zvracení, bolest žaludku, a nadýmání). Tyto nežádoucí účinky lze obvykle řešit užíváním dávky během jídla, případně snížením dávky.

Nervový systém

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): bolest hlavy Frekvence není známa: ospalost

Srdeční poruchy

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): rychlý srdeční tep

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru u nápisu

„Použitelné do“ nebo „EXP“.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Betahistin Actavis obsahuje

Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum.

Jedna tableta obsahuje 8 mg betahistini dihydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 16 mg betahistini dihydrochloridum.

Dalšími složkami přípravku jsou povidon K 90, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, kyselina stearová.

Jak přípravek Betahistin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Betahistin Actavis 8 mg: bílé až téměř bílé, kulaté tablety s vyraženým značením „B8“ na jedné straně.

Alu/PVC/PVDC blistry. Dostupné v baleních 30, 50, 100 a 120 tablet.

Betahistin Actavis 16 mg: bílé až téměř bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým značením „B16“ na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Alu/PVC/PVDC blistry. Dostupné v baleních 20, 30, 42, 50, 60 a 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Actavis Group PTC ehf. Dalshraun 1

220 Hafnarfjördur

Island

Výrobci

Catalent Germany Schorndorf GmbH Schorndorf

Německo

Balkanpharma – Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 06/2023

Betahistin Actavis 8mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat

Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Betahistin Actavis a k čemu se používá

Přípravek Betahistin Actavis je lék, který se používá k léčbě projevů Menierova syndromu, jako jsou závratě, zvonění v uších, ztráta sluchu, nucení na zvracení a pocit závratě (vertigo). Betahistin se také používá k symptomatické léčbě pocitu závratě, který vzniká, když část Vašeho vnitřního ucha, která kontroluje rovnováhu, nepracuje správně (nazývá se vestibulární vertigo).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Betahistin Actavis užívat Neužívejte přípravek Betahistin Actavis

 • jestliže jste alergický(á) na betahistin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

 • jestliže máte vzácný nádor nadledvin feochromocytom.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Betahistin Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) žaludeční vředy (peptické vředy)
 • jestliže máte astma
 • jestliže máte kopřivku, kožní vyrážku nebo alergickou rýmu, protože může dojít ke zhoršení těchto příznaků
 • jestliže máte nízký krevní tlak.
  • antihistaminika (léky, které se používají zejména na léčbu alergií, jako je senná rýma, a na projevy nevolnosti při jízdě autem)
  • inhibitory monoaminooxidáz (MAOIs) (léky používané k léčbě deprese a Parkinsonovy

Jestliže se u Vás vyskytuje některý z těchto stavů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete betahistin užívat. Tyto skupiny pacientů musí lékař během léčby sledovat.

Děti a dospívající

Betahistin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože s jeho podáváním této věkové skupině nejsou k dispozici žádné informace o účinnosti a bezpečnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Betahistin Actavis

Interakce znamená, že léky nebo léčivé látky mohou navzájem ovlivňovat způsob, jakým působí, nebo nežádoucí účinky, pokud jsou obě užívány ve stejnou dobu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře zejména, pokud užíváte:

choroby)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Není k dispozici dostatek údajů o podávání betahistinu v těhotenství, proto je třeba se podávání betahistinu v těhotenství vyvarovat, pokud to není zcela nezbytné.

Kojení

Není k dispozici dostatek informací, zda je betahistin vylučován do mateřského mléka. Měl by být zvážen benefit léčby pro matku oproti potenciálnímu riziku pro dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Betahistin se používá k léčbě příznaků Menierova syndromu, jako jsou závratě a nevolnost. Tyto příznaky mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie ukázaly, že betahistin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jestliže si nejste jistý(á), zda má betahistin negativní účinek na Vaši schopnost řídit motorová vozidla, proberte tuto otázku se svým lékařem.

Přípravek Betahistin Actavis obsahuje laktózu

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že máte intoleranci na některé cukry, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

Jak se přípravek Betahistin Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Doporučená zahajovací dávka jsou jedna až dvě tablety 8 mg nebo půl až jedna tableta 16 mg třikrát denně. Udržovací dávka je obvykle v rozmezí 24-48 mg denně.

Zlepšení může být pozorováno někdy až po několika týdnech léčby.

Jak užívat lék

Tablety polykejte nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny, při nebo po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Betahistin Actavis než je předepsaná dávka, obraťte se na svého lékaře.

Projevy předávkování betahistinem jsou nevolnost, únava, bolest břicha, zvracení, trávicí obtíže, obtíže s koordinací a při vyšších dávkách záchvaty a plicní nebo srdeční obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Betahistin Actavis

Vyčkejte na dobu, kdy si máte vzít další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto vedlejší účinky:

Kůže

Frekvence není známa: reakce z přecitlivělosti jako otoky, svědění, vyrážka a kopřivka.

Imunitní systém

Frekvence není známa: reakce z přecitlivělosti (např. otok obličeje, rtů, jazyka, nebo krku).

Gastrointestinální trakt

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 osob): nevolnost, zažívací potíže

Frekvence není známa: mírné zažívací obtíže (např. zvracení, bolest žaludku, a nadýmání). Tyto nežádoucí účinky lze obvykle řešit užíváním dávky během jídla, případně snížením dávky.

Nervový systém

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): bolest hlavy Frekvence není známa: ospalost

Srdeční poruchy

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): rychlý srdeční tep

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Betahistin Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru u nápisu

„Použitelné do“ nebo „EXP“.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Betahistin Actavis obsahuje

Léčivou látkou je betahistini dihydrochloridum.

Jedna tableta obsahuje 8 mg betahistini dihydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 16 mg betahistini dihydrochloridum.

Dalšími složkami přípravku jsou povidon K 90, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, kyselina stearová.

Jak přípravek Betahistin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Betahistin Actavis 8 mg: bílé až téměř bílé, kulaté tablety s vyraženým značením „B8“ na jedné straně.

Alu/PVC/PVDC blistry. Dostupné v baleních 30, 50, 100 a 120 tablet.

Betahistin Actavis 16 mg: bílé až téměř bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým značením „B16“ na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Alu/PVC/PVDC blistry. Dostupné v baleních 20, 30, 42, 50, 60 a 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Actavis Group PTC ehf. Dalshraun 1

220 Hafnarfjördur

Island

Výrobci

Catalent Germany Schorndorf GmbH Schorndorf

Německo

Balkanpharma – Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 06/2023

Napsat komentář