Belosalic příbalový leták

Belosalic 0,5mg/g+30mg/g mast

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Belosalic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat

Jak se přípravek Belosalic používá

Možné nežádoucí účinky

Uchovávání přípravku Belosalic

Obsah balení a další informace

Co je Belosalic a k čemu se používá

Belosalic mast obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou. Betamethason-dipropionát patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Je klasifikován jako silně účinný kortikosteroid. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání, otok, bolesti a svědění způsobené onemocněními kůže. Kyselina salicylová změkčuje horní vrstvu zrohovatělé kůže, jejíž vznik způsobily právě Vaše kožní problémy. Tím umožňuje betamethason-dipropionátu přístup ke spodní vrstvě kůže, a tak pomáhá při léčení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat Nepoužívejte přípravek Belosalic

 • pokud jste alergický(á) na betamethason-dipropionát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na genitálu, plenková vyrážka, opar, plané neštovice, infekce kůže způsobené bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis a další.
 • u dětí do jednoho roku věku.

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belosalic nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Nepoužívejte mast na obličej déle než 5 dnů.
 • Nepoužívejte mast u dětí na jakoukoli část těla déle než 5 dnů.
 • Nepoužívejte mast pod dětské plenky, léčivo (betamethason-dipropionát) by mohlo snadněji procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.
 • Nepoužívejte velké množství masti na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po mnoho týdnů nebo měsíců).
 • Mast nesmí přijít do styku s okem.
 • Při místní aplikaci přípravků, které obsahují kortikosteroidy, se může, zejména u malých dětí, objevit kterýkoli z nežádoucích účinků pozorovaný při jejich podávání přímo do krevního oběhu.
 • Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.
 • V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních onemocnění se poraďte se svým lékařem o vhodné doplňkové léčbě.
 • Při déletrvající léčbě, zejména u dětí, je nutná pravidelná kontrola u lékaře.

Další léčivé přípravky a Belosalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání kosmetických a dermatologických přípravků na akné, přípravků s obsahem ethanolu, medicinálních mýdel se silně dehydratačním účinkem a podobně může v některých případech vyvolat podráždění kůže.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Jak se přípravek Belosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese tenká vrstva masti a jemně se vetře do celé postižené oblasti. Po odeznění akutních příznaků lékař může doporučit postupné prodloužení intervalu nanášení přípravku na 48 i více hodin. Ošetřené postižené plochy se obvykle nezavazují.

Délka léčby nesmí překročit 3 týdny. Při dlouhodobé léčbě se doporučují méně časté aplikace, např. obden. U lehčích forem onemocnění může lékař doporučit již od začátku méně časté nanášení přípravku. Přípravek se používá do vymizení příznaků. Obvyklá délka léčby u akutních onemocnění je 2-5 dnů, u chronických onemocnění ne déle než 3 týdny.

Při chronických onemocněních, aby se zabránilo návratu onemocnění, je vhodné pokračovat v léčbě ještě několik dnů po vymizení všech příznaků, a to pod lékařským dohledem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a)

Pokud Vy (nebo někdo jiný) mast spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používal(a) mast častěji, než Vám bylo předepsáno, může přípravek ovlivnit některé hormony. U dětí může působit na jejich růst a vývoj. Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby.

Pokud jste nepoužil(a) mast, jak Vám bylo předepsáno, používal(a) jste ji častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic

Pokud zapomenete mast použít, aplikujte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při léčbě se mohou vyskytnout, stejně jako při místní aplikaci jiných přípravků obsahujících kortikosteroidy, následující nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo:

 • svědění, podráždění a suchost kůže, zvýšené ochlupení (hypertrichóza), trudovitost (akneformní erupce), snížená pigmentace (hypopigmentace), zánět kůže v okolí úst (periorální dermatitida) a alergická kontaktní dermatitida, macerace (změknutí) kůže, úbytek kůže (kožní atrofie), trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), pupínky obsahující zrohovatělou kůži (potničky, miliaria)
 • pálení v místě aplikace
 • zánět vlasového míšku (folikulitida), infekce
 • rozmazané vidění.

Při aplikaci uzavřených (okluzivních) obvazů se zvyšuje pravděpodobnost výskytu změknutí

(macerace) kůže, sekundární infekce, úbytku kůže (kožní atrofie), trhlinek v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), a pupínků obsahujících zrohovatělou kůži (potničky, miliaria).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Děti a dospívající, kteří užívají přípravek Belosalic, musí být pod pravidelnou kontrolou lékaře, protože léčivá látka betamethason-dipropionát se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně vést k porušení funkce nadledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak uchovávat přípravek Belosalic

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Belosalic obsahuje

Léčivé látky jsou betamethason-dipropionas a acidum salicylicum.

Jeden gram masti obsahuje betamethasonum 0,5 mg (ve formě betamethasoni dipropionas 0,64 mg) a acidum salicylicum 30 mg.

Pomocné látky jsou tekutý parafín a bílá vazelína.

Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Belosalic je bílá homogenní mast.

Belosalic je dodáván v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem. Velikost balení: 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Belupo s.r.o.,

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

Výrobce

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica Chorvatsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2021

Belosalic 0,5mg/g+20mg/g kožní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat

Jak se přípravek Belosalic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Belosalic uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Belosalic kožní roztok obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou. Betamethason-dipropionát patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy. Je klasifikován jako silně účinný kortikosteroid. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání, otok, bolesti a svědění způsobené onemocněními kůže. Kyselina salicylová změkčuje horní vrstvu zrohovatělé kůže, jejíž vznik způsobily právě Vaše kožní problémy. Tím umožňuje betamethason-dipropionátu přístup ke spodní vrstvě kůže, a tak pomáhá při léčení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat Nepoužívejte přípravek Belosalic

 • jestliže jste alergický(á) na betamethason-dipropionát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na genitálu, plenková vyrážka, opar, plané neštovice, infekce kůže způsobené bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis, mykotické a parazitární infekce a další.
 • u dětí do jednoho roku věku

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belosalic nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Nepoužívejte přípravek na obličej déle než 5 dnů.
 • Nepoužívejte přípravek v oblasti pohlavního ústrojí a konečníku.
 • Nepoužívejte velké množství kožního roztoku na rozsáhlé plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po mnoho týdnů nebo měsíců).
 • Přípravek nesmí přijít do styku s okem.
 • Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.
 • V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem o vhodné doplňkové léčbě.
 • Při výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti (svědění, zčervenání kůže) při prvním použití přípravku používání přípravku okamžitě přerušte.
 • Při místní aplikaci přípravků, které obsahují kortikosteroidy, se může, zejména u malých dětí, objevit kterýkoli z nežádoucích účinků pozorovaný při jejich podávání přímo do krevního oběhu.
 • Ošetřené plochy nepřekrývejte obvazem.
 • U dětí léčených přípravkem v oblasti přikládání plenek se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo spodky či kalhotky z umělé hmoty.
 • Při déletrvající léčbě, zejména u dětí, je nutná pravidelná kontrola u lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Belosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku.

Další léčivé přípravky a Belosalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné užívání kosmetických a dermatologických přípravků na akné, přípravků s obsahem ethanolu, medicinálních mýdel se silně dehydratačním účinkem a podobně může v některých případech vyvolat podráždění kůže.

Při současném používání přípravku a celkovém podávání glukokortikoidů nebo salicylátů může dojít k jejich kumulativnímu škodlivému působení, poraďte se s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek nesmí být u těhotných používán na rozsáhlé plochy, ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu. Při kojení musí lékař posoudit, zda přerušit léčbu nebo kojení.

Jak se přípravek Belosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese několik kapek kožního roztoku a jemně se vetře do celé postižené oblasti kůže nebo kštice. Po odeznění akutních příznaků lékař může doporučit postupné prodloužení intervalu nanášení přípravku na 48 i více hodin. Ošetřené postižené plochy se obvykle nezavazují.

Délka léčby nesmí překročit 3 týdny. Při dlouhodobé léčbě se doporučují méně časté aplikace, např. obden. U lehčích forem onemocnění může lékař doporučit již od začátku méně časté nanášení přípravku. Přípravek se používá do vymizení příznaků. Obvyklá délka léčby u akutních onemocnění je 2-5 dnů, u chronických onemocnění ne déle než 3 týdny.

Při chronických onemocněních, aby se zabránilo návratu onemocnění, je vhodné pokračovat v léčbě ještě několik dnů po vymizení všech příznaků, a to pod lékařským dohledem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a)

Pokud Vy (nebo někdo jiný) kožní roztok spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používal(a) kožní roztok častěji, než Vám bylo předepsáno, může přípravek ovlivnit některé hormony. U dětí může působit na jejich růst a vývoj.

Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby. Pokud jste nepoužil(a) kožní roztok, jak Vám bylo předepsáno, užíval(a) jste jej častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic

Pokud zapomenete kožní roztok použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při léčbě se mohou vyskytnout, stejně jako při místní aplikaci jiných přípravků obsahujících kortikosteroidy, následující nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo:

 • svědění, podráždění a suchost kůže, zvýšené ochlupení (hypertrichóza), trudovitost (akneformní erupce), snížená pigmentace (hypopigmentace), zánět kůže v okolí úst (periorální dermatitida) a alergická kontaktní dermatitida, macerace (změknutí) kůže, úbytek kůže (kožní atrofie), trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), pupínky obsahující zrohovatělou kůži (potničky, miliaria)
 • pálení v místě aplikace
 • zánět vlasového míšku (folikulitida), infekce
 • rozmazané vidění.

Při aplikaci uzavřených (okluzivních) obvazů se zvyšuje pravděpodobnost výskytu změknutí

(macerace) kůže, sekundární infekce, úbytku kůže (kožní atrofie), trhlinek v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), a pupínků obsahujících zrohovatělou kůži (potničky, miliaria).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Děti a dospívající, kteří užívají přípravek Belosalic, musí být pod pravidelnou kontrolou lékaře, protože léčivá látka betamethason-dipropionát se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně vést k porušení funkce nadledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Belosalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Belosalic obsahuje

Léčivé látky jsou betamethason-dipropionas a acidum salicylicum.

Jeden gram kožního roztoku obsahuje betamethasonum 0,5 mg (ve formě betamethasoni dipropionas) a acidum salicylicum 20 mg.

Pomocné látky jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, hydroxid sodný, isopropylalkohol, čištěná voda.

Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Belosalic je čirý, bezbarvý, viskózní roztok.

Bílá neprůhledná plastová kapací lahvička, žlutý plastový šroubovací uzávěr s kroužkem originality. Velikost balení: 20 ml, 50 ml, 100 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Belupo s.r.o.,

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

Výrobce

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica Chorvatsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2021

Belosalic 0,5mg/g+20mg/g kožní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat

Jak se přípravek Belosalic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Belosalic uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Belosalic a k čemu se používá

Přípravek Belosalic obsahuje dvě léčivé látky, betamethason-dipropionát a kyselinu salicylovou. Betamethason-dipropionát patří do skupiny léčiv nazývaných lokální kortikosteroidy (kortikosteroidy k místnímu použití). Je zařazen do skupiny silně účinných kortikosteroidů. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a snižují zčervenání, otok, bolest a svědění způsobené onemocněními kůže jako jsou: psoriáza, neurodermitida, lichen ruber planus, ekzémy (atopický ekzém, kontaktní alergický ekzém, numulární ekzém, ekzém rukou, ekzématoidní dermatitida, dyshidrotický ekzém), seboroická dermatitida, ichtyóza a jiné ichtyotické kožní změny kůže. Kyselina salicylová změkčuje horní vrstvu zrohovatělé kůže, která vznikla v důsledku Vašich kožních problémů. Tím umožňuje betamethason-dipropionátu přístup ke spodní vrstvě kůže, a tak pomáhá při léčbě.

Přípravek je možné používat u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku věku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Belosalic používat Nepoužívejte přípravek Belosalic

 • jestliže jste alergický(á) na betamethason-dipropionát, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud máte jiné kožní problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění genitálu (pohlavního ústrojí), plenková vyrážka, většina kožních onemocnění způsobených viry jako např. opar, plané neštovice, infekce kůže způsobené bakteriemi (především tuberkulóza kůže), syfilis (pohlavně přenosné infekční onemocnění), plísňové a parazitární infekce a další.
 • u dětí do jednoho roku věku.

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Belosalic nepoužívejte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Belosalic používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Belosalic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Nepoužívejte přípravek na obličej déle než 5 dnů.
 • Nepoužívejte přípravek v oblasti genitálu a konečníku.
 • Nepoužívejte přípravek k léčbě plenkové dermatitidy (dětských opruzenin)
 • Nepoužívejte velké množství přípravku na rozsáhlé plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den po mnoho týdnů nebo měsíce).
 • Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima.
 • Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.
 • V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních defektů se poraďte se svým lékařem o vhodné doplňkové léčbě.
 • Při výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti (svědění, zčervenání kůže) při prvním použití přípravku používání přípravku okamžitě ukončete.
 • Při místní aplikaci přípravků, které obsahují kortikosteroidy, se může, zejména u malých dětí, objevit kterýkoli z nežádoucích účinků pozorovaný při jejich podávání přímo do krevního oběhu.
 • Ošetřené plochy nepřekrývejte obvazem.
 • U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.
 • Při déletrvající léčbě, zejména u dětí, je nutná pravidelná kontrola u lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Belosalic se nesmí používat u dětí do 1 roku věku.

U dětí léčených přípravkem v oblasti pod plenkami se nesmí používat těsně přiléhající plenky nebo spodní kalhotky či kalhotky z umělé hmoty.

Další léčivé přípravky a Belosalic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné používání kosmetických a dermatologických přípravků na akné, přípravků s obsahem ethanolu, medicinálních mýdel se silně dehydratačním účinkem a podobně může v některých případech vyvolat podráždění kůže.

Při současném používání přípravku a celkovém podávání kortikosteroidů nebo salicylátů může dojít k jejich kumulativnímu škodlivému působení, v takovém případě se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek nemá být u těhotných používán na rozsáhlé plochy, ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Lékař posoudí, zda je v období kojení nutné přerušit léčbu nebo kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Belosalic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Belosalic je určen ke kožnímu podání.

Dospělí a dospívající od 12 let:

Přípravek Belosalic se používá ze vzdálenosti asi 5 cm, 1-2 střiky jednou až dvakrát denně na postiženou kůži nebo skalp a jemně se vmasíruje. Objem jednoho střiku je 0,1 ml. Pokud je postižená plocha kůže nebo kštice větší, může se aplikace v případě potřeby jednou opakovat. Maximální týdenní dávka nesmí překročit 60 ml.

Děti od 1 roku:

Nepoužívejte přípravek u dětí mladších než 12 let bez konzultace s lékařem. Léčba u dětí může trvat maximálně 5 dní.

Délka léčby:

Maximální doba léčby jsou 2 týdny.

Způsob použití

Sejměte ochranný kryt z pumpičky a připevněte na ni rozprašovač. Před prvním použitím, stejně jako po více než 15denní pauze v používání, aktivujte pumpičku několika stlačeními, dokud nebude vycházet mlžný sprej. Poté je přípravek připravený k použití.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lékař může předepsat jiné dávkování. V tom případě dodržujte pokyny lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Belosalic, než jste měl(a)

Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) roztok spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste znepokojen(a), navštivte lékaře. Pokud byste používali přípravek Belosalic častěji, než Vám bylo předepsáno, může přípravek ovlivnit některé hormony. U dětí může působit na jejich růst a vývoj. Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle ustoupí po přerušení léčby. Pokud jste nepoužili přípravek Belosalic, jak Vám bylo předepsáno, používali jste jej častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Belosalic

Pokud zapomenete přípravek použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při léčbě se mohou vyskytnout, stejně jako při místní aplikaci jiných přípravků obsahujících kortikosteroidy, následující nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo:

 • svědění, podráždění a suchost kůže, zvýšené ochlupení (hypertrichóza), trudovitost (akneformní erupce), snížená pigmentace (hypopigmentace), zánět kůže v okolí úst (periorální dermatitida) a alergická kontaktní dermatitida, macerace (změknutí) kůže, úbytek kůže (kožní atrofie), trhlinky v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), pupínky obsahující zrohovatělou kůži (potničky, miliaria)
 • pálení v místě aplikace
 • zánět vlasového míšku (folikulitida), infekce
 • rozmazané vidění.

Při aplikaci uzavřených (okluzivních) obvazů se zvyšuje pravděpodobnost výskytu změknutí

(macerace) kůže, sekundární infekce, úbytku kůže (kožní atrofie), trhlinek v kůži, které se objevují při jejím napínání (strie), a pupínků obsahujících zrohovatělou kůži (potničky, miliaria).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Děti a dospívající, kteří používají přípravek Belosalic, musí být pod pravidelnou kontrolou lékaře, protože léčivá látka betamethason-dipropionát se vstřebává kůží do krevního oběhu a může ovlivnit růst a následně vést k porušení funkce nadledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Belosalic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Belosalic obsahuje

Léčivé látky jsou betamethason-dipropionát a kyselina salicylová.

Jeden gram kožního spreje, roztoku obsahuje 0,5 mg betamethasonu (což odpovídá 0,64 mg betamethason-dipropionátu) a 20 mg kyseliny salicylové.

Pomocné látky jsou dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, hydroxid sodný, isopropylalkohol, čištěná voda.

Jak přípravek Belosalic vypadá a co obsahuje toto balení

Belosalic je bezbarvý, čirý až slabě zakalený viskózní roztok s charakteristickou vůní.

Belosalic je dodáván v bílé HDPE lahvičce s PE rozstřikovací pumpičkou a ochranným krytem, se snímatelným PP aplikátorem.

Velikost balení:100 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Belupo s.r.o.,

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

Výrobce:

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica Chorvatsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 12. 2022

Napsat komentář