Beldimet příbalový leták

Varianty léku

Beldimet 1mg/g gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Beldimet a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Beldimet používat

Jak se přípravek Beldimet používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Beldimet uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Beldimet a k čemu se používá

Beldimet obsahuje léčivou látku dimetinden-maleinát, která patří do skupiny antihistaminik. Beldimet se používá ke krátkodobému zmírnění svědění u dermatóz (svědivých onemocnění kůže), jako jsou kožní vyrážky a kopřivka, při štípnutí hmyzem, spálení sluncem a u povrchových popálenin prvního stupně (zčervenání kůže).

Beldimet tlumí svědění blokováním účinku histaminu, který je tělem uvolňován při alergické reakci. Po průchodu gelu kůží se svědění a podráždění zmírní během několika minut. Přípravek má také místní anestetický účinek.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Beldimet používat Nepoužívejte přípravek Beldimet

 • jestliže jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • na porušenou, poraněnou kůži.
  • V případě použití přípravku Beldimet na rozsáhlejší plochy kůže nevystavujte ošetřené plochy slunečnímu záření.
  • V případě velmi silného svědění nebo rozsáhlých změn na kůži se poraďte s lékařem.
  • Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima a sliznicemi.

Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, nepoužívejte přípravek Beldimet.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Beldimet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Věnujte při používání přípravku Beldimet zvýšenou opatrnost:

Děti

U kojenců a malých dětí se vyhněte použití přípravku Beldimet na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány.

Další léčivé přípravky a přípravek Beldimet

Informujte svého lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a v období kojení přípravek Beldimet neaplikujte na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. Pokud kojíte, tento přípravek nepoužívejte na prsy, včetně bradavek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Beldimet nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Beldimet obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg benzalkonium-chloridu v 1 g. Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění kůže.

Přípravek Beldimet obsahuje propylenglykol

Tento léčivý přípravek obsahuje 150 mg propylenglykolu v 1 g.

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

Protože tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, nepoužívejte ho na otevřené rány nebo rozsáhlé oblasti poraněné nebo poškozené kůže (jako například popáleniny) bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Beldimet používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Gel nanášejte na postiženou oblast kůže 2 – 4krát denně. Přípravek se může použít pouze na neporušenou kůži.

Po aplikaci gelu si umyjte ruce (pokud gel nenanášíte na postiženou kůži rukou). Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, poraďte se se svým lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Beldimet, než jste měl(a)

Jestliže Vy nebo Vaše dítě přípravek omylem požijete, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se vyskytly s frekvencí není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • suchá kůže
 • pocit pálení kůže,
 • alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Beldimet uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte jej v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Po prvním otevření může být přípravek používán do data použitelnosti uvedeného na obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Beldimet obsahuje

 • Léčivou látkou je dimetinden-maleinát. Jeden gram gelu obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.
 • Dalšími složkami jsou karbomer, dinatrium-edetát, hydroxid sodný (E524), propylenglykol (E1520), benzalkonium-chlorid a čištěná voda.

Jak přípravek Beldimet vypadá a co obsahuje toto balení

Beldimet je čirý bezbarvý homogenní gel dodávaný v hliníkové tubě s ochrannou membránou a plastovým uzávěrem, v krabičce.

Velikost balení: 30 g nebo 50 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Belupo lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5

48000 Koprivnica Chorvatsko

Výrobce

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5

48000 Koprivnica Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Beldimet

Chorvatsko: Belodin A Derm 1 mg/g gel Slovinsko: Metida 1 mg/g gel

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2020.

Napsat komentář