Arnidol Spray příbalový leták

Arnidol Spray 30mg/ml+100mg/ml kožní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 

Co je přípravek Arnidol spray a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnidol spray používat

Jak se přípravek Arnidol spray používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Arnidol spray uchovávat

Obsah balení a další informace

CO JE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Arnidol spray má protizánětlivé účinky a tlumí bolest.

Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát a arniková tinktura

Arnidol spray se používá ke zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů, k urychlení hojení svalů a kloubů při sportovních úrazech, při zhmožděninách, podvrtnutí a následných otocích, po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů vzniklé v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží.

Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2-3 dnů, je nutno se poradit s lékařem.

Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup účinku je rychlý a je podporován alkoholem (ethanolem) s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě.

Přípravek Arnidol spray mohou používat dospělí a dospívající od 15 let.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ARNIDOL SPRAY POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Arnidol spray: jestliže jste alergický(á) na hydroxyethyl-salicylát a další salicyláty, na arnikovou tinkturu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

na porušenou kůži (oděrky, otevřené rány) a ekzémy u dětí a dospívajících do 15 let

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékárníkem.

Přípravek neaplikujte na sliznice a do okolí očí, Nepoužívejte přípravek na velké plochy kůže v případě, že trpíte onemocnění ledvin.

Další léčivé přípravky a přípravek Arnidol spray

Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné současně používané přípravky. Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte se s lékařem dříve, než použijete přípravek Arnidol spray.

Vstřebaný salicylát může vzájemně reagovat s methotrexátem (lék k léčbě nádorových a kloubních onemocnění) a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Arnidol spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

JAK SE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen ke kožnímu podání.

Arnidol spray nastříkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 10-15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postřiku držte lahvičku ve svislé poloze.

Protože přípravek obsahuje alkohol (ethanol), nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran! Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arnidol spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen.

Arnidol spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo arniku. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti na některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém) ošetřeného místa, zánět kůže, ekzém, vyrážka nebo puchýře. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu alergické reakce používání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit take přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za

Použitelné do:

Nestříkejte do ohně a prázdné lahvičky neodhazujte do otevřeného ohně! Hořlavina!

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Arnidol spay obsahuje:

Léčivá látka:

Jeden ml roztoku obsahuje: hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg.

Pomocné látky:

Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V) .

Jak přípravek Arnidol spray vypadá a co obsahuje toto balení:

Lékovou formou přípravku je kožní sprej, roztok.

Obsah balení: Bílá neprůhledná plastová lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým rozprašovačem, průhledný kryt, krabička

Držitel rozhodnutí o registraci:

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Plinganser str. 40

D-81369 Mnichov

Německo.

Výrobce:

Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH Robert-Koch-Strasse 5,

D-82347 Eurasburg

Německo.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

IBI-International spol. s r.o. Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1- Nové Město

Tel.: 00420 221111500, fax: 00420 2247428 e-mail: ibi@ibi.cz,

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 12. 2021

Napsat komentář